Wieczory tematyczne

Dziki zachód, piraci, a może odległe i egzotyczne zakątki świata?
Firma Centaurus posiada bardzo bogatą ofertę wieczorków tematycznych.

WIECZORY TEMATYCZNE

Wychodząc naprze­ciw Państwa ocze­ki­wa­niom przed­sta­wia­my ofer­tę wie­czor­ków tema­tycz­nych, któ­re uatrak­cyj­nią wszyst­kie impre­zy inte­gra­cyj­ne, szko­le­nia, kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia fir­mo­we. Razem z nami prze­nie­sie­cie się w inny wymiar cza­su i inne miej­sce, prze­nie­sie­my Was w odle­głe cza­sy Dzikiego Zachodu, w cza­sy pro­hi­bi­cji – gdzie nie­po­dziel­nie pano­wał Al Capone, a może zechce­cie zoba­czyć wystę­py naj­więk­szych gwiazd — Elvisa Presley’a lub Freddiego Mercury?

Nasze wie­czo­ry tema­tycz­ne prze­nio­są Was w świat baj­ki i baśni, w świat pełen magii, humo­ru i cudow­nej zaba­wy. Z myślą o naszych Gościach jeste­śmy w sta­nie dopa­so­wać naszą ofer­tę do ich potrzeb i ocze­ki­wań, a nie­ustan­nie zmie­nia­ją­ce się gusta naszych Klientów spra­wia­ją, że nie­ustan­nie poszu­ku­je­my nowych i cie­ka­wych roz­wią­zań inspi­ro­wa­nych życiem i ich pracą.

DZIKI ZACHÓD

Wieczorek tema­tycz­ny nawią­zu­ją­ca do cza­sów, kie­dy na dzi­kim zacho­dzie nie­po­dziel­nie pano­wa­ła ban­da Billego Kida, a obo­wią­zu­ją­cym pra­wem było pra­wo sil­niej­sze­go. Przeniesiemy Was w cza­sy kow­bo­jów, Indian i tan­ce­rek z salo­onu, a przy­go­to­wa­na przez nas sce­no­gra­fia pozwo­li się Wam poczuć jak ludzie z tam­tej epo­ki. Byk rodeo, kro­wa do doje­nia, rzut las­sem, a na zakoń­cze­nie kan­kan w wyko­na­niu naszych pięk­nych tan­ce­rek i wspól­ny taniec – to tyl­ko nie­któ­re z kon­ku­ren­cji, któ­re pro­po­nu­je­my dzi­siaj Państwu, aby Wasz wie­czo­rek zakoń­czył się peł­nym suk­ce­sem i na dłu­go został w Waszej pamięci.

CZASY AL CAPONE

Wprowadzona nie daw­no usta­wa o zaka­zie pale­nia tyto­niu w miej­scach publicz­nych, oraz usta­wa hazar­do­wa przy­bli­ża nas w cza­sy pro­hi­bi­cji, gdzie nie­po­dziel­nie pano­wał Al Capone. Dzisiejszego wie­czo­ru prze­nie­sie­my więc Was do pod­zie­mi, gdzie wiel­bi­ciel pięk­nych kobiet, wytraw­nych alko­ho­li i fan­ta­stycz­nej zaba­wy miał swo­je kró­le­stwo. Tylko z nami poczu­je­cie kli­mat tej wyjąt­ko­wej zaba­wy, któ­ra nie tyl­ko popra­wi komu­ni­ka­cję w zespo­le, ale spra­wi że takie impre­zy inte­gra­cyj­ne i przy naszej pomo­cy będzie­cie orga­ni­zo­wać częściej.

Podczas tego wie­czo­ru cof­nie­my się w cza­sie, gdzie nasz nie­tu­zin­ko­wy kon­fe­ran­sjer zachwy­ci dow­ci­pem i muzy­ką z tam­tych lat. Program z pio­sen­ka­mi na żywo i wspa­nia­ły­mi arty­sta­mi sce­ny polskiej.

WIECZÓR Z GWIAZDAMI

Fantastyczne pomy­sły, cudow­na sce­no­gra­fia, rewe­la­cyj­ne nagło­śnie­nie i oświe­tle­nie to wszyst­ko dla Państwa aby wie­czo­rek spę­dzo­ny z kole­ga­mi z pra­cy na dłu­go zacho­wał się w Waszej pamię­ci. Prawdziwą pereł­ką dla naszych wie­czo­rów tema­tycz­nych jest występ i udział w nich sobo­wtó­rów naj­więk­szych gwiazd show biz­ne­su. Specjalnie dla Was – Chuck Norris poka­że swój naj­lep­szy cios kara­te, Lara Croft – nie będzie gor­sza, Freddie Mercury – powró­ci i zaśpie­wa naj­lep­sze kawał­ki, a Elvis – Elvis żyje!

SPORTOWY lub PIŁKARSKI

To dopie­ro zaba­wa, kie­dy to po kola­cji wspól­nie będzie­my wychwa­lać i pozna­wać zale­ty i walo­ry róż­nych dzie­dzin spor­tu. Boks, sumo, pił­ka noż­na a może kara­te, spraw­dzi­my wie­dzę, umie­jęt­no­ści i oczy­wi­ście wytrzy­ma­łość, ale wszyst­ko w gra­ni­cach dobre­go humo­ru. Dzisiejszy wie­czór – to zapo­wiedź fan­ta­stycz­nej zaba­wy, gdzie każ­dy z uczest­ni­ków zamie­ni się w praw­dzi­wą gwiaz­dę spor­tu, a wszy­scy razem w naj­lep­szą repre­zen­ta­cję Państwa fir­my. Wysiłek fizycz­ny – oczy­wi­ście będzie, ale tyl­ko na parkiecie

Dla kibi­ców pił­kar­skich to praw­dzi­wa grat­ka i peł­na adre­na­li­ny zaba­wa, któ­ra na dłu­go zosta­nie w Państwa pamię­ci. Konkursy, tur­nie­je, zdro­wa rywa­li­za­cja i mnó­stwo humo­ru, oczy­wi­ście wszyst­ko w duchu fer play – to zaba­wa wła­śnie dla Państwa, to zaba­wa dla kone­se­rów praw­dzi­we­go, spor­to­we­go sza­leń­stwa. W sce­ne­rii niczym z prawdziwego,piłkarskiego boiska, przy wtó­rze dopin­gu i gło­śne­go śmie­chu – pro­po­no­wa­ny sce­na­riusz przy­nie­sie Wam wie­le pozy­tyw­nych wra­żeń i mnó­stwa dobrej ener­gii na kolej­ne pra­co­wi­te miesiące.

PIRACKI

Podczas dzi­siej­sze­go wie­czo­ru zabie­rze­my Państwa w podróż, a wszyst­ko jest moż­li­we, gdzie fik­cja mie­sza się z rze­czy­wi­sto­ścią. Pod pirac­ką ban­de­rą, prze­pły­nie­my morza i oce­any, by osią­gnąć cel naszej wypra­wy – skarb god­ny Jacka Sparrowa. Tylko z nami poczu­je­cie się jak pira­ci z Karaibów, któ­rych rejs pełen będzie nie­sa­mo­wi­tych przy­gód i doznań, któ­re pozo­sta­ną na dłu­go w pamię­ci. Humor i dobra zaba­wa towa­rzy­szyć Wam będzie pod­czas zapro­po­no­wa­nych przez nas kon­kur­sów i zabaw – co sta­no­wi gwa­ran­cję suk­ce­su każ­de­go wie­czo­ru tematycznego.

GALA FESTIWALOWA

Dwuczęściowy kon­cert prze­zna­czo­ny do pre­zen­ta­cji zarów­no na sce­nach teatrów, jak i w wer­sji bar­dziej roz­ryw­ko­wej w salach kon­cer­to­wych. Zawiera pio­sen­ki gwiazd pol­skich i zagra­nicz­nych, któ­re wyko­ny­wa­ne były na licz­nych festi­wa­lach w Sopocie i Opolu. W dru­giej czę­ści wraz z akto­ra­mi zaśpie­wa­my naj­bar­dziej zna­ne i lubia­ne pio­sen­ki z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych. Tylko z nami w jed­nym miej­scu spo­tka­cie gwiaz­dy muzy­ki z całe­go świa­ta, a w jed­nym miej­scu zoba­czy­cie Zbyszka Wodeckiego i Celin Dion czy Eltona Johna.

DOOKOŁA ŚWIATA

Jesteśmy w sta­nie rów­nież prze­nieść Państwa naj­od­le­glej­sze i naj­bar­dziej egzo­tycz­ne kul­tu­ry na świe­cie. Przeniesiemy Was w rejo­ny dale­kie­go wscho­du i przy­bli­ży­my kul­tu­rę Japonii. Pozostając na kon­ty­nen­cie azja­tyc­kim, nie może zabrak­nąć rów­nież kul­tu­ry hin­du­skiej z jej peł­nym roz­ma­itych kolo­rów uro­kiem. Są to tyl­ko nie­licz­ne z naszych pro­po­zy­cji na wie­czor­ki tematyczne.

Dla osób twar­do stą­pa­ją­cych po pol­skiej zie­mi, mamy rów­nież w ofer­cie wie­czor­ki regio­nal­ne, z naszych rodzi­mych stron. Tutaj dosko­na­le spraw­dzi się bie­sia­da ślą­ska lub wie­czo­rek góralski.

BIESIADA ŚLĄSKA

Szczególna pro­po­zy­cja skie­ro­wa­na głów­nie dla miło­śni­ków piwa, cha­rak­te­ry­stycz­nej ślą­skiej muzy­ki i oczy­wi­ście ślą­skiej gwa­ry, bez któ­rej to pierw­sze nie sma­ku­je już tak wybor­nie. Nasi muzy­cy śpie­wa­ją pio­sen­ki uroz­ma­ico­ne tek­sta­mi humo­ry­stycz­ny­mi, fry­wol­ny­mi wychwa­la­ją­cy­mi zale­ty piwa i pięk­nych kobiet. Specjalizujemy się w bie­sia­dach piw­nych, karcz­mach piw­nych — orga­ni­zu­je­my impre­zy inte­gra­cyj­ne i wie­czor­ki tema­tycz­ne na naj­wyż­szym poziomie.

WIECZÓR GÓRALSKI

Góralu, czy Ci nie żal” — dzi­siej­sze­go wie­czo­ru przy­po­mni­my sło­wa sta­rej góral­skiej przy­śpiew­ki, któ­ra zagrze­je wszyst­kich do super zaba­wy. Tylko od Państwa zale­ży, czy zaba­wa zaczy­na się od zbój­nic­kie­go napa­du, czy od razu prze­cho­dzi­my do skocz­ne­go, zbój­nic­kie­go tańca.

Nasi ani­ma­to­rzy – to Górale z krwi i kości, któ­rzy i zwy­cza­jem i góral­ską gwa­rą wpro­wa­dzą w arka­na doje­nia kro­wy, strze­la­nia z biczy­ska, czy gra­nia na trą­bi­cie góral­skiej. Na nudę tu nie ma miej­sca, a spro­śne żar­ty – choć w dobrym tonie, pozo­sta­wią w każ­dym nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia i prze­ko­na­nie, że czas spę­dzo­ny z nami wyko­rzy­sta­li­ście rewelacyjnie.

WIECZÓR HINDUSKI

Mieszanka pięk­na, egzo­ty­ki i prze­py­chu cze­kać będzie na Państwa pod­czas wie­czo­ru Bollywood.

Nieodłącznym ele­men­tem tego wie­czo­ru będzie pokaz faki­ra oraz tan­cer­ki brzu­cha któ­ra zachwy­ci nie tyl­ko tań­cem, ale tak­że prze­pięk­ną urodą.

WIECZÓR JAPOŃSKI

Wieczór Japoński to nie­ba­nal­ny pomysł na prze­nie­sie­nie gości w świat rodem z Kraju Kwitnącej Wiśni. Podczas wie­czo­ru nie zabrak­nie warsz­ta­tów sushi, orien­tal­nych napo­jów oraz wyjąt­ko­wej muzy­ki. Nasze gej­sze zadba­ją o to, by każ­dy z Gości poczuł się wyjątkowo.

WIECZÓR HAWAJSKI

Któż z nas po tygo­dniu wytę­żo­nej pra­cy nie marzy o odpo­czyn­ku na gorą­cej hawaj­skiej pla­ży, drin­ku z para­sol­ką i cudow­nej zaba­wy w ryt­mie hula. Z myślą o Was i o Waszych prze­ży­ciach przy­go­tu­je­my cudow­ną, hawaj­ską sce­no­gra­fię – któ­ra nie zosta­wi już miej­sca na fan­ta­zjo­wa­nie o cudow­nej wyspie, a cze­ka­ją­ce na Państwa kon­kur­sy, zaba­wy i muzy­ka spra­wią, że nie będzie­cie jej chcie­li opu­ścić. Impreza wie­czor­na w takim sty­lu to praw­dzi­wy rary­tas, zwłasz­cza w zimo­we i mroź­ne dni kie­dy marzy­my o nadej­ściu wiosny.

WIECZÓR BRAZYLIJSKI

Brazylia to kraj wspa­nia­łej zaba­wy i gorą­cych ryt­mów sam­by. Zaprosimy naszych Gości na prze­pięk­ny wie­czór, gdzie oprócz kon­kur­sów z publicz­no­ścią nie zabrak­nie pięk­nych poka­zów egzo­tycz­nych tan­ce­rek oraz nauki Capoeiry.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy