Wieczory tematyczne

Dziki zachód, piraci, a może odległe i egzotyczne zakątki świata?
Firma Centaurus posiada bardzo bogatą ofertę wieczorków tematycznych.

WIECZORY TEMATYCZNE

Wychodząc naprze­ciw Państ­wa oczeki­wan­iom przed­staw­iamy ofer­tę wiec­zorków tem­aty­cznych, które uatrak­cyjnią wszys­tkie imprezy inte­gra­cyjne, szkole­nia, kon­fer­enc­je, spotka­nia fir­mowe. Razem z nami prze­niesiecie się w inny wymi­ar cza­su i inne miejsce, prze­niesiemy Was w odległe cza­sy Dzikiego Zachodu, w cza­sy pro­hibicji – gdzie niepodziel­nie panował Al Capone, a może zechce­cie zobaczyć wys­tępy najwięk­szych gwiazd — Elvisa Presley’a lub Fred­diego Mer­cury?

Nasze wiec­zo­ry tem­aty­czne przeniosą Was w świat baj­ki i baśni, w świat pełen magii, humoru i cud­ownej zabawy. Z myślą o naszych Goś­ci­ach jesteśmy w stanie dopa­sować naszą ofer­tę do ich potrzeb i oczeki­wań, a nieustan­nie zmieni­a­jące się gus­ta naszych Klien­tów spraw­ia­ją, że nieustan­nie poszuku­je­my nowych i ciekawych rozwiązań inspirowanych życiem i ich pracą.

DZIKI ZACHÓD

Wiec­zorek tem­aty­czny naw­iązu­ją­ca do cza­sów, kiedy na dzikim zachodzie niepodziel­nie panowała ban­da Bil­lego Kida, a obow­iązu­ją­cym prawem było pra­wo sil­niejszego. Prze­niesiemy Was w cza­sy kow­bo­jów, Indi­an i tancerek z saloonu, a przy­go­towana przez nas scenografia poz­woli się Wam poczuć jak ludzie z tamtej epo­ki. Byk rodeo, krowa do doje­nia, rzut lassem, a na zakończe­nie kankan w wyko­na­niu naszych pięknych tancerek i wspól­ny taniec – to tylko niek­tóre z konkurencji, które pro­ponu­je­my dzisi­aj Państ­wu, aby Wasz wiec­zorek zakończył się pełnym sukce­sem i na dłu­go został w Waszej pamię­ci.

CZASY AL CAPONE

Wprowad­zona nie dawno ustawa o zakazie pale­nia tyto­niu w miejs­cach pub­licznych, oraz ustawa haz­ardowa przy­bliża nas w cza­sy pro­hibicji, gdzie niepodziel­nie panował Al Capone. Dzisiejszego wiec­zoru prze­niesiemy więc Was do podzie­mi, gdzie wiel­bi­ciel pięknych kobi­et, wytrawnych alko­holi i fan­tasty­cznej zabawy miał swo­je królest­wo. Tylko z nami poczu­je­cie kli­mat tej wyjątkowej zabawy, która nie tylko poprawi komu­nikację w zes­pole, ale sprawi że takie imprezy inte­gra­cyjne i przy naszej pomo­cy będziecie orga­ni­zować częś­ciej.

Pod­czas tego wiec­zoru cofniemy się w cza­sie, gdzie nasz nietuzinkowy kon­fer­an­sjer zach­wyci dowcipem i muzyką z tam­tych lat. Pro­gram z piosenka­mi na żywo i wspani­ały­mi artys­ta­mi sce­ny pol­skiej.

WIECZÓR Z GWIAZDAMI

Fan­tasty­czne pomysły, cud­ow­na scenografia, rewela­cyjne nagłośnie­nie i oświ­etle­nie to wszys­tko dla Państ­wa aby wiec­zorek spęd­zony z kolega­mi z pra­cy na dłu­go zachował się w Waszej pamię­ci. Prawdzi­wą perełką dla naszych wiec­zorów tem­aty­cznych jest wys­tęp i udzi­ał w nich sobowtórów najwięk­szych gwiazd show biz­ne­su. Spec­jal­nie dla Was – Chuck Nor­ris pokaże swój najlep­szy cios karate, Lara Croft – nie będzie gorsza, Fred­die Mer­cury – powró­ci i zaśpiewa najlep­sze kawał­ki, a Elvis – Elvis żyje!

SPORTOWY lub PIŁKARSKI

To dopiero zabawa, kiedy to po kolacji wspól­nie będziemy wych­walać i poz­nawać zale­ty i walo­ry różnych dziedzin sportu. Boks, sumo, pił­ka noż­na a może karate, sprawdz­imy wiedzę, umiejęt­noś­ci i oczy­wiś­cie wytrzy­małość, ale wszys­tko w grani­cach dobrego humoru. Dzisiejszy wieczór – to zapowiedź fan­tasty­cznej zabawy, gdzie każdy z uczest­ników zamieni się w prawdzi­wą gwiazdę sportu, a wszyscy razem w najlep­szą reprezen­tację Państ­wa firmy. Wysiłek fizy­czny – oczy­wiś­cie będzie, ale tylko na parkiecie

Dla kibiców piłkars­kich to prawdzi­wa grat­ka i peł­na adren­a­liny zabawa, która na dłu­go zostanie w Państ­wa pamię­ci. Konkursy, turnieje, zdrowa rywal­iza­c­ja i mnóst­wo humoru, oczy­wiś­cie wszys­tko w duchu fer play – to zabawa właśnie dla Państ­wa, to zabawa dla kone­serów prawdzi­wego, sportowego sza­leńst­wa. W scener­ii niczym z prawdziwego,piłkarskiego boiska, przy wtórze dopin­gu i głośnego śmiechu – pro­ponowany sce­nar­iusz przyniesie Wam wiele pozy­ty­wnych wrażeń i mnóst­wa dobrej energii na kole­jne pra­cowite miesiące.

PIRACKI

Pod­czas dzisiejszego wiec­zoru zabierze­my Państ­wa w podróż, a wszys­tko jest możli­we, gdzie fikc­ja miesza się z rzeczy­wis­toś­cią. Pod piracką ban­derą, przepłyniemy morza i oceany, by osiągnąć cel naszej wyprawy – skarb god­ny Jac­ka Spar­rowa. Tylko z nami poczu­je­cie się jak piraci z Karaibów, których rejs pełen będzie niesamow­itych przygód i doz­nań, które pozostaną na dłu­go w pamię­ci. Humor i dobra zabawa towarzyszyć Wam będzie pod­czas zapro­ponowanych przez nas konkursów i zabaw – co stanowi gwarancję sukce­su każdego wiec­zoru tem­aty­cznego.

GALA FESTIWALOWA

Dwuczęś­ciowy kon­cert przez­nac­zony do prezen­tacji zarówno na sce­nach teatrów, jak i w wer­sji bardziej rozry­wkowej w salach kon­cer­towych. Zaw­iera piosen­ki gwiazd pol­s­kich i zagranicznych, które wykony­wane były na licznych fes­ti­walach w Sopocie i Opolu. W drugiej częś­ci wraz z aktora­mi zaśpiewamy najbardziej znane i lubiane piosen­ki z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych. Tylko z nami w jed­nym miejs­cu spotka­cie gwiazdy muzy­ki z całego świa­ta, a w jed­nym miejs­cu zobaczy­cie Zbysz­ka Wodeck­iego i Celin Dion czy Eltona Johna.

DOOKOŁA ŚWIATA

Jesteśmy w stanie również prze­nieść Państ­wa najodle­gle­jsze i najbardziej egzo­ty­czne kul­tu­ry na świecie. Prze­niesiemy Was w rejony dalekiego wschodu i przy­bliżymy kul­turę Japonii. Pozosta­jąc na kon­ty­nen­cie azjaty­ckim, nie może zabraknąć również kul­tu­ry hin­duskiej z jej pełnym roz­maitych kolorów urok­iem. Są to tylko nieliczne z naszych propozy­cji na wiec­zor­ki tem­aty­czne.

Dla osób twar­do stą­pa­ją­cych po pol­skiej zie­mi, mamy również w ofer­cie wiec­zor­ki region­alne, z naszych rodz­imych stron. Tutaj doskonale sprawdzi się biesi­a­da śląs­ka lub wiec­zorek góral­s­ki.

BIESIADA ŚLĄSKA

Szczegól­na propozy­c­ja skierowana głównie dla miłośników piwa, charak­terysty­cznej śląskiej muzy­ki i oczy­wiś­cie śląskiej gwary, bez której to pier­wsze nie smaku­je już tak wybornie. Nasi muzy­cy śpiewa­ją piosen­ki uroz­maicone tek­sta­mi humorysty­czny­mi, fry­wol­ny­mi wych­wala­ją­cy­mi zale­ty piwa i pięknych kobi­et. Spec­jal­izu­je­my się w biesi­adach piwnych, kar­cz­mach piwnych — orga­nizu­je­my imprezy inte­gra­cyjne i wiec­zor­ki tem­aty­czne na najwyższym poziomie.

WIECZÓR GÓRALSKI

Góralu, czy Ci nie żal” — dzisiejszego wiec­zoru przy­pom­n­imy słowa starej góral­skiej przyśpiew­ki, która zagrze­je wszys­t­kich do super zabawy. Tylko od Państ­wa zależy, czy zabawa zaczy­na się od zbójnick­iego napadu, czy od razu prze­chodz­imy do skocznego, zbójnick­iego tań­ca.

Nasi ani­ma­torzy – to Górale z krwi i koś­ci, którzy i zwycza­jem i góral­ską gwarą wprowadzą w arkana doje­nia krowy, strze­la­nia z biczys­ka, czy gra­nia na trąbi­cie góral­skiej. Na nudę tu nie ma miejs­ca, a sprośne żar­ty – choć w dobrym tonie, pozostaw­ią w każdym nieza­pom­ni­ane wspom­nienia i przeko­nanie, że czas spęd­zony z nami wyko­rzys­tal­iś­cie rewela­cyjnie.

WIECZÓR HINDUSKI

Mieszan­ka pięk­na, egzo­ty­ki i przepy­chu czekać będzie na Państ­wa pod­czas wiec­zoru Bol­ly­wood.

Nieodłącznym ele­mentem tego wiec­zoru będzie pokaz faki­ra oraz tancer­ki brzucha która zach­wyci nie tylko tańcem, ale także przepiękną urodą.

WIECZÓR JAPOŃSKI

Wieczór Japońs­ki to niebanal­ny pomysł na prze­niesie­nie goś­ci w świat rodem z Kra­ju Kwit­nącej Wiśni. Pod­czas wiec­zoru nie zabraknie warsz­tatów sushi, ori­en­tal­nych napo­jów oraz wyjątkowej muzy­ki. Nasze gejsze zad­ba­ją o to, by każdy z Goś­ci poczuł się wyjątkowo.

WIECZÓR HAWAJSKI

Któż z nas po tygod­niu wytężonej pra­cy nie marzy o odpoczynku na gorącej hawa­jskiej plaży, drinku z para­solką i cud­ownej zabawy w ryt­mie hula. Z myślą o Was i o Waszych przeży­ci­ach przy­go­tu­je­my cud­owną, hawa­jską scenografię – która nie zostawi już miejs­ca na fan­tazjowanie o cud­ownej wyspie, a czeka­jące na Państ­wa konkursy, zabawy i muzy­ka spraw­ią, że nie będziecie jej chcieli opuś­cić. Impreza wiec­zor­na w takim sty­lu to prawdzi­wy rary­tas, zwłaszcza w zimowe i mroźne dni kiedy marzymy o nade­jś­ciu wios­ny.

WIECZÓR BRAZYLIJSKI

Brazylia to kraj wspani­ałej zabawy i gorą­cych ryt­mów sam­by. Zaprosimy naszych Goś­ci na przepiękny wieczór, gdzie oprócz konkursów z pub­licznoś­cią nie zabraknie pięknych pokazów egzo­ty­cznych tancerek oraz nau­ki Capoeiry.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy