Dmuchane urządzenia

Zjeżdżalnie dla dzieci, gigantyczne piłkarzyki, a może dmuchany ring bokserski?
Mamy mnóstwo ciekawych atrakcji dla każdego.

DMUCHAŃCE DO RYWALIZACJI

To dosko­na­łe uatrak­cyj­nie­nie wszel­kie­go rodza­ju imprez inte­gra­cyj­nych, pik­ni­ków rodzin­nych, festy­nów fir­mo­wych oraz szko­leń i even­tów. Bogaty asor­ty­ment naszych urzą­dzeń rekre­acyj­nych to gwa­ran­cja uśmie­chu każ­de­go dziec­ka i doro­słe­go, to pew­ność uda­nej zaba­wy i spo­rej daw­ki adre­na­li­ny pod­czas zdro­wej i bez­piecz­nej rywa­li­za­cji. Bez wzglę­du na wiek, każ­dy z przy­jem­no­ścią zagra w gigan­tycz­ne pił­ka­rzy­ki, sto­czy z kole­gą poje­dy­nek sumo, a zwy­cię­stwo potwier­dzi w potycz­kach gla­dia­to­rów, czy w wal­kach na rin­gu bok­ser­skim. Sztuczna ścian­ka wspi­nacz­ko­wa, czy byk rodeo – to atrak­cje, któ­re dostar­czą mak­sy­mal­ną ilość pozy­tyw­nych wra­żeń i emo­cji. Spróbujcie swo­ich sił w tur­nie­ju bun­gee run, zor­bin­gu lub w ska­ka­niu na dmu­cha­nych rurach, a odkry­je­cie, że dmu­chań­ce to nie tyl­ko zaba­wa dla najmłodszych.

Nie zapo­mi­na­my oczy­wi­ście o dzie­ciach – to dla nich i dla ich uśmie­chu oraz rado­ści – posia­da­my w naszym asor­ty­men­cie dmu­cha­ne zam­ki zjeż­dżal­nie, suche base­ny z piłecz­ka­mi, zam­ki do ska­ka­nia, ścian­ki wspi­nacz­ko­we i wie­le, wie­le innych, na któ­rych z całą pew­no­ścią wyła­du­ją nad­miar dzie­cię­cej energii.

Nasza ofer­ta zawie­ra ponad 90 dmu­cha­nych urzą­dzeń – to dzię­ki nim i pro­fe­sjo­nal­nej obsłu­dze wszyst­kie impre­zy inte­gra­cyj­ne orga­ni­zo­wa­ne przez Firmę Centaurus upły­wa­ją w miłej oraz bez­piecz­nej zaba­wie i koń­czą się peł­nym sukcesem.

DMUCHANE RURY

To atrak­cja, któ­ra dosko­na­le spraw­dza się na wszyst­kich pik­ni­kach fir­mo­wo-rodzin­nych, impre­zach inte­gra­cyj­nych czy impre­zach spor­to­wych (olim­pia­dach). Wyścigi na dmu­cha­nych rurach to fan­ta­stycz­na gra zespo­ło­wa zarów­no dla dzie­ci jak i doro­słych, któ­ra wypły­nie nie tyl­ko na popra­wę Państwa humo­ru, ale w fan­ta­stycz­ny spo­sób zin­te­gru­je całą grupę.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

To nie­sa­mo­wi­te wyzwa­nie, dla każ­de­go kto chce prze­ła­mać swo­je sła­bo­ści, kto uwiel­bia zdo­by­wać szczy­ty i chce zmie­rzyć się z praw­dzi­wym wyzwa­niem. Do Państwa dys­po­zy­cji odda­my dzi­siaj naszą 9 metro­wą, czte­ro­to­ro­wą ścian­kę wspi­nacz­ko­wą, gdzie pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nych instruk­to­rów wspi­nacz­ki gór­skiej, będzie­cie mogli poczuć się niczym Kukuczka zdo­by­wa­jąc alpej­skie szczyty.

KROWA DO DOJENIA

To atrak­cja, któ­ra fan­ta­stycz­nie spraw­dza się na wszel­kie­go rodza­ju pik­ni­kach, impre­zach inte­gra­cyj­nych czy wie­czor­kach tema­tycz­nych. Pozwoli naj­więk­sze­mu miesz­czu­cho­wi spraw­dzić się w roli far­me­ra, kow­bo­ja czy miło­śni­ka wiej­skie­go życia. To dzię­ki naszej atrak­cji poczu­je­cie jakim fan­ta­stycz­nym uczu­ciem jest wła­sno­ręcz­ne pozy­ska­nie mle­ka czy piwa.

BUNGEE RUN

Propozycja dla każ­de­go, kto marzy o zdo­by­ciu tytu­łu naj­sil­niej­sze­go. To zaba­wa, któ­ra pozwo­li każ­de­mu zmie­rzyć się nie tyl­ko z kole­gą, ale przede wszyst­kim z liną bun­gee, któ­ra do łatwych prze­ciw­ni­ków nie nale­ży. Gdy już jeste­ście pew­ni zwy­cię­stwa, lina ścią­gnie Was “na zie­mię” co jed­nak niko­mu nie prze­szka­dza, ponie­waż dopie­ro wte­dy oka­zu­je się, że więk­szość z Was jest lep­szym akro­ba­tą niż strong­ma­nem. Fantastyczna zaba­wa, któ­ra gwa­ran­tu­je nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia i peł­ne humo­ru widowisko.

BYK RODEO

To pro­po­zy­cja nie tyl­ko na wie­czo­ry tema­tycz­ne, ale na wszel­kie­go rodza­ju pik­ni­ki fir­mo­wo-rodzin­ne, czy impre­zy inte­gra­cyj­ne, gdzie sta­wia­my przede wszyst­kim na świet­ną zaba­wę. To jed­na z wie­lu atrak­cji, któ­ra zapew­ni Państwu wie­le nie­sa­mo­wi­tych wra­żeń i mnó­stwo humo­ru. Wszak utrzy­ma­nie się na naszym byku nie jest zada­niem prostym.

DMUCHANY ZBIJAK

To zaba­wa dla czte­rech osób, któ­re jed­no­cze­śnie mogą się razem bawić rywa­li­zu­jąc ze sobą o utrzy­ma­nie miej­sca na dmu­cha­nym pode­ście. Nasz dmu­cha­niec zapew­ni świet­ną zaba­wę każ­de­mu, kto nie wystra­szy się ogrom­nej pił­ki, któ­rą Wasz prze­ciw­nik spró­bu­je Was sta­ra­no­wać. Zwycięzcą zosta­je ostat­ni z gracz, któ­ry pozo­sta­nie na podwyższeniu.

BRAMKA RADAROWA

Kolejna pro­po­zy­cja zwią­za­na z pił­ką noż­ną, acz­kol­wiek tutaj nie liczy­my i nie oce­nia­my zdo­by­tych bra­mek, ale siłę z jaką uczest­nik kop­nął w pił­kę. Wyświetlony na rada­rze wynik jest pod­sta­wą do zakwa­li­fi­ko­wa­nia zawod­ni­ka na odpo­wied­nim miej­scu w naszym turnieju.

BRAMKA CELNOŚCIOWA

Kolejna atrak­cja skie­ro­wa­na do fanów pił­ki noż­nej i nie tyl­ko, bez któ­rej żaden pik­nik, impre­za inte­gra­cyj­na, wie­czór spor­to­wy czy wie­czo­rek pił­kar­ski nie może się odbyć. To atrak­cja, gdzie każ­dy zawod­nik musi wyka­zać się cel­no­ścią strza­łów – a oce­nę uczest­ni­ka sta­no­wią punk­ty w jakie pił­ka trafiła.

LIMBO

To atrak­cja, któ­ra sta­no­wi nie tyl­ko cudow­ną deko­ra­cję na pik­ni­ki, impre­zy inte­gra­cyj­ne czy wie­czor­ki tema­tycz­ne, ale jest też fan­ta­stycz­ną zaba­wą pod­czas któ­rej może­cie udo­wod­nić sobie i innym jak ela­stycz­ne i sil­ne jest Wasze cia­ło. Podczas gdy muzy­ka wybi­ja skocz­ne, melo­dyj­ne ryt­my Wy macie oka­zję poka­zać jak nisko potra­fi­cie przejść pod poprzecz­ką odchy­la­jąc się w tył, a nie do przo­du – co sta­no­wi nie lada wyzwa­nie, ale też rewe­la­cyj­ną i weso­łą zabawę.

KOSZYKÓWKA PODWÓJNA

To świet­na zaba­wa i oka­zja do poćwi­cze­nia rzu­tów do kosza, by w koń­cu osią­gnąć umie­jęt­no­ści god­ne świa­to­wej sła­wy koszy­ka­rza Michaela Jordana. Dopingiem tutaj z całą pew­no­ścią będzie rywa­li­za­cja z kole­gą, któ­ry rzu­ty do kosza odda­je z dru­gie­go toru. Nasza atrak­cja wyśmie­ni­cie spraw­dza się na pik­ni­kach spor­to­wych, wie­czor­kach spor­to­wych czy impre­zach inte­gra­cyj­nych gdzie zdro­wa rywa­li­za­cja jest pod­sta­wą fan­ta­stycz­nej zabawy.

DART DMUCHANY

To atrak­cja, któ­rą szcze­gól­nie pole­ca­my na wszel­kie­go rodza­ju pik­ni­ki spor­to­we i tema­tycz­ne, czy wie­czor­ki spor­to­we – to zaba­wa któ­ra gwa­ran­tu­ję świet­ną i bez­piecz­ną zaba­wę dla Wszystkich któ­rzy chcą wyka­zać się cel­no­ścią i soko­lim wzrokiem.

DMUCHAŃCE DLA DZIECI

Dmuchańce dla dzie­ci to dosko­na­ły spo­sób na dostar­cze­nie odpo­wied­niej daw­ki ruchu i endor­fin wszyst­kim dzie­cia­kom, zarów­no star­szym jak i młod­szym, któ­re na co dzień są praw­dzi­wy­mi wul­ka­na­mi energii.

ZJEŻDŻALNIE DLA DZIECI

To atrak­cja cie­szą­ca się wśród naszych milu­siń­skich naj­więk­szym powo­dze­niem, któ­ra jest nie­wąt­pli­wie gwa­ran­cją suk­ce­su każ­de­go pik­ni­ku czy impre­zy z udzia­łem dzie­ci. Pod okiem naszych instruk­to­rów każ­dy maluch wytra­ci nad­miar ener­gii zjeż­dża­jąc i ska­cząc na naszych ogrom­nych zam­kach. Potwierdzeniem tego jest i będzie błysk rado­ści w oczach i uśmiech na każ­dej małej buzi.

ZAMKI DO SKAKANIA

Nasza kolej­na pro­po­zy­cja dla dzie­ci, gdzie w cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny i zara­zem weso­ły spo­sób pozbę­dą się paru kilo­gra­mów roz­sa­dza­ją­cej ich ener­gii. Specjalnie dla nich aby każ­dy maluch miał rów­ne szan­se na wspa­nia­łą zaba­wę – pro­po­nu­je­my zam­ki mniej­sze, dla naj­mniej­szych pociech oraz więk­sze dla tych star­szych, któ­re do zaba­wy włą­cza­ją sal­ta i piru­ety. Uśmiech na buziach dzie­ci to wystar­cza­ją­ce potwier­dze­nie, że zam­ki do ska­ka­nia to tra­fio­na propozycja.

SUCHY BASEN

To pro­po­zy­cja skie­ro­wa­na do naszych naj­młod­szych, gdzie pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nych instruk­to­rów będą mogły cudow­nie i bez­piecz­nie się bawić. Zanurkować i “popły­wać” w base­nie peł­nym kolo­ro­wych piłe­czek, to zaba­wa, któ­ra wywo­ła uśmiech na każ­dej dzie­cię­cej twa­rzycz­ce. Jest to kolej­na atrak­cja bez któ­rej żaden pik­nik firmowo–rodzinny czy impre­za inte­gra­cyj­na z udzia­łem dzie­ci nie może się obejść.

WULKAN

To mini ścian­ka wspi­nacz­ko­wa dla dzie­ci, a zara­zem fan­ta­stycz­na bież­nia do bie­ga­nia dla naszych milu­siń­skich. Całkowicie bez­piecz­ny spo­sób na cudow­ną dzie­cię­cą zaba­wę, pozwo­li każ­de­mu dziec­ku zdo­być szczyt wul­ka­nu, a następ­nie uciec przed roz­bu­dzo­nym “potwo­rem”. To zaba­wa, gdzie każ­de dziec­ko poka­że na co je stać, a uwień­cze­niem jego wysił­ku będzie sze­ro­ki uśmiech na twa­rzy każ­de­go uczest­ni­ka imprezy.

PODUCHA DO SKAKANIA

Niczym ogrom­na, bez­lud­na wyspa oto­czo­na pal­ma­mi i ochron­ny­mi ban­da­mi, jest dla naszych milu­siń­skich, oka­zją do wyska­ka­nia się. To atrak­cja, gdzie będą mogły, zato­pić się w niej niczym w rucho­mych pia­skach i wystrze­lić jak z pro­cy gdy pomo­że kole­ga. Śmiech i mnó­stwo dzie­cię­cej rado­ści – to nie­licz­ne powo­dy dla któ­rych z peł­nym prze­ko­na­niem pro­po­nu­je­my ją na pik­ni­ki i róż­ne­go rodza­ju impre­zy z udzia­łem dzieci.

KACZKI

To kolej­ne dmu­cha­ne urzą­dze­nie, któ­re zapew­ni dzie­ciom fan­ta­stycz­ną i bez­piecz­ną zaba­wę. Specjalnie z myślą o naszych milu­siń­skich, pro­po­nu­je­my atrak­cje 2 w 1, tutaj nie tyl­ko będą się mogły spraw­dzić w cel­nym rzu­ca­niu, ale rów­nież wyska­kać za wszyst­kie czasy.

DMUCHAŃCE DLA DOROSŁYCH

Są to dmu­cha­ne urzą­dze­nia wyma­ga­ją­ce nad­zwy­czaj­nej spraw­no­ści fizycz­nej lub myśle­nia taktycznego.

GIGANTYCZNE PIŁKARZYKI

W pił­kę noż­ną moż­na grać na wie­le róż­nych spo­so­bów, a nasza pro­po­zy­cja to praw­dzi­wy rary­tas wśród naszych dmu­cha­nych urzą­dzeń, któ­ry zagwa­ran­tu­je Wam fan­ta­stycz­ną zaba­wę. Niczym w pił­ka­rzy­kach sto­ło­wych uczest­ni­cy przy­pię­ci pasa­mi, muszą się poru­szać w jed­na­ko­wym kie­run­ku, jak part­ner w obro­nie czy ata­ku – bo tyl­ko to zagwa­ran­tu­je Wam zwy­cię­stwo w naszych roz­gryw­kach. Mnóstwo humo­ru i dobrej zaba­wy to jesz­cze jeden powód dla któ­re­go żad­na impre­za inte­gra­cyj­na czy spor­to­wa nie może się odbyć bez gigan­tycz­nych piłkarzyków.

OŚMIORNICA

To pro­po­zy­cja, któ­ra oprócz świet­nej zaba­wy i mnó­stwa śmie­chu, pozwa­la na zdro­wą rywa­li­za­cję z kole­gą pod­czas nie­stan­dar­do­we­go prze­cią­ga­nia liny. Tutaj uczest­ni­cy muszą wyka­zać się nie tyl­ko siłą, ale i spry­tem, gdyż punk­ty nali­cza­ne są od wyso­ko­ści na jakiej rywa­le przy­pię­li pod­czas prze­cią­ga­nia owo­co­we poduszki.

GLADIATORZY

Nasza ofer­ta jest nasta­wio­na na zdro­wą i weso­łą rywa­li­za­cję, któ­ra wpły­wa na popra­wę komu­ni­ka­cji w gru­pie oraz budu­je zgra­ny zespół ludzi, któ­ry jest gwa­ran­cją suk­ce­su każ­dej fir­my. Dlatego też teraz pro­po­nu­je­my Państwu kolej­ną zaba­wę, gdzie w cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny i weso­ły spo­sób może­cie udo­wod­nić kole­dze, kto jest sil­niej­szy i spryt­niej­szy, nie dając się zrzu­cić z dmu­cha­nej areny.

RING BOKSERSKI

Bezpieczna zaba­wa, gdzie kolej­ny raz może­my udo­wod­nić kole­dze swo­ją siłę lub zwy­czaj­nie roz­ła­do­wać nie­zdro­we napię­cie mię­dzy sobą rywa­li­zu­jąc na bok­ser­skim rin­gu. Nasza pro­po­zy­cja jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­na – uczest­ni­cy wal­czą przy uży­ciu mięk­kich, metro­wych ręka­wic, co gwa­ran­tu­je, że po zaba­wie nikt nie będzie wyglą­dał jak Gołota po pierw­szej run­dzie, a śmie­chu i dobrej zaba­wy nie zabraknie.

SUMO

Kolejna pro­po­zy­cja, dzię­ki któ­rej może­my sto­czyć weso­ły i eks­cy­tu­ją­cy poje­dy­nek z kole­gą, gdzie bez­pie­czeń­stwo i jed­no­cze­śnie utrud­nie­nie sta­no­wią stro­je zawod­ni­ków sumo. To zaba­wa, któ­ra pozwo­li nie tyl­ko uczest­ni­kom, ale rów­nież dopin­gu­ją­ce­mu zespo­ło­wi, na rewe­la­cyj­ną zaba­wę pod czuj­nym okiem naszych instruk­to­rów, któ­rzy w każ­dym momen­cie pomo­gą się “pod­nieść” z zie­mi naszym zawodnikom.

SIATKONOGA

Na naszym dmu­cha­nym boisku, będzie­cie mie­li oka­zję zagrać w mie­szan­kę bar­dzo popu­lar­nych gier jak siat­ków­ka i pił­ka noż­na. Piłkę może­my odpi­jać, prze­ko­py­wać i oczy­wi­ście dobrze się bawić. Tutaj żad­ne zasa­dy nie obo­wią­zu­ją, oprócz dobrej zaba­wy i wspa­nia­łe­go humoru.

ZORBING

To praw­dzi­we wyzwa­nie dla spra­gnio­nych moc­nych wra­żeń i emo­cji. Nasza kula zor­bing, choć wyglą­da tyl­ko jak wiel­ka pił­ka noż­na, nie­jed­ne­mu ostro zakrę­ci­ła w gło­wie, ale jed­no­cze­śnie zagwa­ran­to­wa­ła wyśmie­ni­tą zaba­wę całe­mu zespołowi.

CASH BOX

Nasz dmu­cha­niec udo­wod­ni Wam, że nie tyl­ko szczę­ście jest ulot­ne, ale bank­no­ty rów­nież. Zamknięci w naszym cash box-ie spró­bu­je­cie na prze­kór wszyst­kim i wszyst­kie­mu zła­pać jak naj­wię­cej bank­no­tów wydmu­chi­wa­nych w powie­trze za pomo­cą spe­cjal­nej dmu­cha­wy. Może los oka­że się dla Was łaska­wy i zdo­bę­dzie­cie nie­zły “mają­tek”, a może po pro­stu wyj­dzie­cie z pusty­mi ręko­ma? Nasza pro­po­zy­cja fan­ta­stycz­nie spraw­dza się na wszel­kie­go rodza­ju pik­ni­kach, impre­zach inte­gra­cyj­nych czy wie­czor­kach tema­tycz­nych np. Al Capone.

PIŁKA NOŻNA W SUKIENKACH

To zaba­wa, któ­ra poka­zu­je że w pił­kę noż­ną moż­na grać w dowol­nym stro­ju. Tutaj szcze­gól­ne pole do popi­su pozo­sta­wia­my Paniom, bo dzi­siaj to one wła­śnie mogą udo­wod­nić, że pił­ka noż­na to nie jest typo­wo męski sport i poka­zać, że w wyko­na­niu kobiet to napraw­dę wspa­nia­łe wido­wi­sko, zwłasz­cza iż będzie­my grać w 1‑metrowych sukien­kach. Może jed­nak Panie dadzą fory Panom?

KRĘGLE DMUCHANE

To fan­ta­stycz­na zaba­wa, któ­ra pozwa­la nam wszę­dzie i w każ­dym momen­cie roz­ło­żyć dmu­cha­ny tor, aby mie­li Państwo oka­zję popró­bo­wać swo­ich sił, a przy oka­zji wyka­zać się cel­no­ścią i zręcz­no­ścią w zbi­ja­niu krę­gli. To zaba­wa, któ­ra uatrak­cyj­ni każ­dy wyjazd integracyjny.

KOŁO REŃSKIE

Jest to urzą­dze­nie mecha­nicz­ne wyko­rzy­sty­wa­ne przez pilo­tów woj­sko­wych. Dzięki nie­mu może­cie poczuć jakim prze­cią­że­niom pod­da­wa­ni się pilo­ci sił powietrz­nych pod­czas sytu­acji bojo­wej. Na szczę­ście dzię­ki nasze­mu symu­la­to­ro­wi nie będzie­cie musie­li się Państwo odry­wać od Ziemii.

SNOWTUBING

To zaba­wa, któ­ra uatrak­cyj­ni każ­dą impre­zę na śnie­gu, któ­ra zamie­ni każ­dą zaba­wę w bia­łe sza­leń­stwo i pozwo­li wró­cić do świa­ta dzie­cię­cych marzeń. Bo któż z nas z nostal­gią nie wspo­mi­na zjaz­dów na san­kach czy wor­kach z sia­nem. Dzisiaj odda­je­my do Waszej dys­po­zy­cji ogrom­ne śnież­ne pon­to­ny, któ­re dają dużo wię­cej moż­li­wo­ści — roz­wi­ja­jąc zawrot­ne pręd­ko­ści i gwa­ran­tu­jąc mnó­stwo rado­ści i cudow­nej, weso­łej zabawy.

PLATFORMA GRAWITACYJNA

Fantastycznie spraw­dzi się zarów­no pod­czas gry sce­na­riu­szo­wej jak i spor­to­wej olim­pia­dy, na pik­ni­ku fir­mo­wym lub wie­czor­ku tema­tycz­nym. Tylko od Państwa zale­ży czy chce­cie się poczuć jak praw­dzi­wy żoł­nierz pod­czas ćwi­czeń na przeciążenie.

INNE DMUCHAŃCE

Dmuchane urzą­dze­nia, któ­re są ele­men­ta­mi wystro­ju impre­zy inte­gra­cyj­nej lub peł­nią inną funkcję.

PRZESZKODY DO PAINTBALLA

To pro­po­zy­cja, dla Wszystkich któ­rzy oba­wia­ją się, że bitwa paint­bal­lo­wa na gołym tere­nie nie będzie cie­ka­wa lub bez­piecz­na, a tak­że dla tych któ­rym zale­ży na uatrak­cyj­nie­niu zaba­wy i pod­nie­sie­nia ran­gi spo­tka­nia. Za pomo­cą naszych dmu­cha­nych prze­szkód może­my zor­ga­ni­zo­wać dla Państwa roz­gryw­ki paint­bal­la lub spe­ed paint­bal­la prak­tycz­nie wszędzie.

BRAMA WEJŚCIOWA

To pro­po­zy­cja dmu­chań­ca, któ­ra sta­no­wi nie tyl­ko fan­ta­stycz­ną ozdo­bę każ­de­go pik­ni­ku fir­mo­we­go, ale rów­nież nie­sa­mo­wi­ty akcent dla każ­de­go kto chce w nie­stan­dar­do­wy spo­sób powi­tać wszyst­kich gości na takiej impre­zie inte­gra­cyj­nej. To świet­ny oraz spraw­dzo­ny rekwi­zyt na każ­de zawo­dy spor­to­we, nar­ciar­skie i nie tylko.

NAMIOT DMUCHANY PAJĄK

Niezbędny ele­ment każ­dej impre­zy ple­ne­ro­wej, czy­li namiot dmu­cha­ny, któ­ry peł­ni rów­nież rolę ozdo­by w kształ­cie przy­po­mi­na­ją­cym olbrzy­mie­go pają­ka. Mogą się pod nim znaj­do­wać róż­ne­go rodza­ju atrak­cje wraż­li­we na zabru­dze­nia, dzię­ki cze­mu Wasze pocie­chy pozo­sta­ną czy­ste do koń­ca imprezy.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy