Dmuchane urządzenia

Zjeżdżalnie dla dzieci, gigantyczne piłkarzyki, a może dmuchany ring bokserski?
Mamy mnóstwo ciekawych atrakcji dla każdego.

DMUCHAŃCE DO RYWALIZACJI

To doskon­ałe uatrak­cyjnie­nie wszelkiego rodza­ju imprez inte­gra­cyjnych, pikników rodzin­nych, fes­tynów fir­mowych oraz szkoleń i even­tów. Bogaty asorty­ment naszych urządzeń rekrea­cyjnych to gwaranc­ja uśmiechu każdego dziec­ka i dorosłego, to pewność udanej zabawy i sporej daw­ki adren­a­liny pod­czas zdrowej i bez­piecznej rywal­iza­cji. Bez wzglę­du na wiek, każdy z przy­jem­noś­cią zagra w gigan­ty­czne piłkarzy­ki, stoczy z kolegą poje­dynek sumo, a zwycięst­wo potwierdzi w poty­czkach glad­i­a­torów, czy w walkach na ringu bok­ser­skim. Sztucz­na ścian­ka wspinaczkowa, czy byk rodeo – to atrakc­je, które dostar­czą maksy­mal­ną ilość pozy­ty­wnych wrażeń i emocji. Spróbu­j­cie swoich sił w turnieju bungee run, zorbin­gu lub w skaka­niu na dmuchanych rurach, a odkry­je­cie, że dmuchańce to nie tylko zabawa dla najmłod­szych.

Nie zapom­i­namy oczy­wiś­cie o dzieci­ach – to dla nich i dla ich uśmiechu oraz radoś­ci – posi­adamy w naszym asorty­men­cie dmuchane zam­ki zjeżdżal­nie, suche base­ny z piłeczka­mi, zam­ki do skaka­nia, ścian­ki wspinaczkowe i wiele, wiele innych, na których z całą pewnoś­cią wyładu­ją nad­mi­ar dziecięcej energii.

Nasza ofer­ta zaw­iera pon­ad 90 dmuchanych urządzeń – to dzię­ki nim i pro­fesjon­al­nej obsłudze wszys­tkie imprezy inte­gra­cyjne orga­ni­zowane przez Fir­mę Cen­tau­rus upły­wa­ją w miłej oraz bez­piecznej zabaw­ie i kończą się pełnym sukce­sem.

DMUCHANE RURY

To atrakc­ja, która doskonale sprawdza się na wszys­t­kich piknikach fir­mowo-rodzin­nych, imprezach inte­gra­cyjnych czy imprezach sportowych (olimpiadach). Wyś­ci­gi na dmuchanych rurach to fan­tasty­cz­na gra zespołowa zarówno dla dzieci jak i dorosłych, która wypłynie nie tylko na poprawę Państ­wa humoru, ale w fan­tasty­czny sposób zin­te­gru­je całą grupę.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

To niesamowite wyzwanie, dla każdego kto chce przeła­mać swo­je słaboś­ci, kto uwiel­bia zdoby­wać szczy­ty i chce zmierzyć się z prawdzi­wym wyzwaniem. Do Państ­wa dys­pozy­cji odd­amy dzisi­aj naszą 9 metrową, cztero­torową ściankę wspinaczkową, gdzie pod okiem wyk­wal­i­fikowanych instruk­torów wspinacz­ki górskiej, będziecie mogli poczuć się niczym Kukucz­ka zdoby­wa­jąc alpe­jskie szczy­ty.

KROWA DO DOJENIA

To atrakc­ja, która fan­tasty­cznie sprawdza się na wszelkiego rodza­ju piknikach, imprezach inte­gra­cyjnych czy wiec­zorkach tem­aty­cznych. Poz­woli najwięk­sze­mu mieszczu­chowi sprawdz­ić się w roli farmera, kow­bo­ja czy miłośni­ka wiejskiego życia. To dzię­ki naszej atrakcji poczu­je­cie jakim fan­tasty­cznym uczu­ciem jest włas­noręczne pozyskanie mle­ka czy piwa.

BUNGEE RUN

Propozy­c­ja dla każdego, kto marzy o zdoby­ciu tytułu najsil­niejszego. To zabawa, która poz­woli każde­mu zmierzyć się nie tylko z kolegą, ale przede wszys­tkim z liną bungee, która do łatwych prze­ci­wników nie należy. Gdy już jesteś­cie pewni zwycięst­wa, lina ściąg­nie Was “na ziemię” co jed­nak niko­mu nie przeszkadza, ponieważ dopiero wtedy okazu­je się, że więk­szość z Was jest lep­szym akro­batą niż strong­manem. Fan­tasty­cz­na zabawa, która gwaran­tu­je nieza­pom­ni­ane wraże­nia i pełne humoru wid­owisko.

BYK RODEO

To propozy­c­ja nie tylko na wiec­zo­ry tem­aty­czne, ale na wszelkiego rodza­ju pikni­ki fir­mowo-rodzinne, czy imprezy inte­gra­cyjne, gdzie staw­iamy przede wszys­tkim na świet­ną zabawę. To jed­na z wielu atrakcji, która zapewni Państ­wu wiele niesamow­itych wrażeń i mnóst­wo humoru. Wszak utrzy­manie się na naszym byku nie jest zadaniem prostym.

DMUCHANY ZBIJAK

To zabawa dla czterech osób, które jed­nocześnie mogą się razem baw­ić rywal­izu­jąc ze sobą o utrzy­manie miejs­ca na dmuchanym podeś­cie. Nasz dmuchaniec zapewni świet­ną zabawę każde­mu, kto nie wys­traszy się ogrom­nej pił­ki, którą Wasz prze­ci­wnik spróbu­je Was stara­nować. Zwycięzcą zosta­je ostat­ni z gracz, który pozostanie na pod­wyższe­niu.

BRAMKA RADAROWA

Kole­j­na propozy­c­ja związana z piłką nożną, aczkol­wiek tutaj nie liczymy i nie oce­ni­amy zdoby­tych bramek, ale siłę z jaką uczest­nik kop­nął w piłkę. Wyświ­et­lony na radarze wynik jest pod­stawą do zak­wal­i­fikowa­nia zawod­ni­ka na odpowied­nim miejs­cu w naszym turnieju.

BRAMKA CELNOŚCIOWA

Kole­j­na atrakc­ja skierowana do fanów pił­ki nożnej i nie tylko, bez której żaden piknik, impreza inte­gra­cyj­na, wieczór sportowy czy wiec­zorek piłkars­ki nie może się odbyć. To atrakc­ja, gdzie każdy zawod­nik musi wykazać się cel­noś­cią strza­łów – a ocenę uczest­ni­ka stanow­ią punk­ty w jakie pił­ka trafiła.

LIMBO

To atrakc­ja, która stanowi nie tylko cud­owną deko­rację na pikni­ki, imprezy inte­gra­cyjne czy wiec­zor­ki tem­aty­czne, ale jest też fan­tasty­czną zabawą pod­czas której może­cie udowod­nić sobie i innym jak elasty­czne i silne jest Wasze ciało. Pod­czas gdy muzy­ka wybi­ja skoczne, melodyjne ryt­my Wy macie okazję pokazać jak nisko potra­fi­cie prze­jść pod poprzeczką odchy­la­jąc się w tył, a nie do przo­du – co stanowi nie lada wyzwanie, ale też rewela­cyjną i wesołą zabawę.

KOSZYKÓWKA PODWÓJNA

To świet­na zabawa i okaz­ja do poćwiczenia rzutów do kosza, by w końcu osiągnąć umiejęt­noś­ci godne świa­towej sławy koszykarza Michaela Jor­dana. Dopingiem tutaj z całą pewnoś­cią będzie rywal­iza­c­ja z kolegą, który rzu­ty do kosza odd­a­je z drugiego toru. Nasza atrakc­ja wyśmieni­cie sprawdza się na piknikach sportowych, wiec­zorkach sportowych czy imprezach inte­gra­cyjnych gdzie zdrowa rywal­iza­c­ja jest pod­stawą fan­tasty­cznej zabawy.

DART DMUCHANY

To atrakc­ja, którą szczegól­nie pole­camy na wszelkiego rodza­ju pikni­ki sportowe i tem­aty­czne, czy wiec­zor­ki sportowe – to zabawa która gwaran­tu­ję świet­ną i bez­pieczną zabawę dla Wszys­t­kich którzy chcą wykazać się cel­noś­cią i sokolim wzrok­iem.

DMUCHAŃCE DLA DZIECI

Dmuchańce dla dzieci to doskon­ały sposób na dostar­cze­nie odpowied­niej daw­ki ruchu i endorfin wszys­tkim dzieci­akom, zarówno starszym jak i młod­szym, które na co dzień są prawdzi­wy­mi wulka­na­mi energii.

ZJEŻDŻALNIE DLA DZIECI

To atrakc­ja cieszą­ca się wśród naszych milusińs­kich najwięk­szym powodze­niem, która jest niewąt­pli­wie gwarancją sukce­su każdego pikniku czy imprezy z udzi­ałem dzieci. Pod okiem naszych instruk­torów każdy maluch wytraci nad­mi­ar energii zjeżdża­jąc i skacząc na naszych ogrom­nych zamkach. Potwierdze­niem tego jest i będzie błysk radoś­ci w oczach i uśmiech na każdej małej buzi.

ZAMKI DO SKAKANIA

Nasza kole­j­na propozy­c­ja dla dzieci, gdzie w całkowicie bez­pieczny i zarazem wesoły sposób pozbędą się paru kilo­gramów rozsadza­jącej ich energii. Spec­jal­nie dla nich aby każdy maluch miał równe szanse na wspani­ałą zabawę – pro­ponu­je­my zam­ki mniejsze, dla najm­niejszych pociech oraz więk­sze dla tych starszych, które do zabawy włącza­ją salta i pirue­ty. Uśmiech na buzi­ach dzieci to wystar­cza­jące potwierdze­nie, że zam­ki do skaka­nia to trafiona propozy­c­ja.

SUCHY BASEN

To propozy­c­ja skierowana do naszych najmłod­szych, gdzie pod okiem wyk­wal­i­fikowanych instruk­torów będą mogły cud­own­ie i bez­piecznie się baw­ić. Zanurkować i “popły­wać” w base­nie pełnym kolorowych piłeczek, to zabawa, która wywoła uśmiech na każdej dziecięcej twarzy­czce. Jest to kole­j­na atrakc­ja bez której żaden piknik firmowo–rodzinny czy impreza inte­gra­cyj­na z udzi­ałem dzieci nie może się obe­jść.

WULKAN

To mini ścian­ka wspinaczkowa dla dzieci, a zarazem fan­tasty­cz­na bież­nia do bie­ga­nia dla naszych milusińs­kich. Całkowicie bez­pieczny sposób na cud­owną dziecięcą zabawę, poz­woli każde­mu dziecku zdobyć szczyt wulka­nu, a następ­nie uciec przed rozbud­zonym “pot­worem”. To zabawa, gdzie każde dziecko pokaże na co je stać, a uwieńcze­niem jego wysiłku będzie sze­ro­ki uśmiech na twarzy każdego uczest­ni­ka imprezy.

PODUCHA DO SKAKANIA

Niczym ogrom­na, bezlud­na wys­pa otoc­zona pal­ma­mi i ochron­ny­mi ban­da­mi, jest dla naszych milusińs­kich, okazją do wyskaka­nia się. To atrakc­ja, gdzie będą mogły, zatopić się w niej niczym w ruchomych piaskach i wys­trzelić jak z pro­cy gdy pomoże kole­ga. Śmiech i mnóst­wo dziecięcej radoś­ci – to nieliczne powody dla których z pełnym przeko­naniem pro­ponu­je­my ją na pikni­ki i różnego rodza­ju imprezy z udzi­ałem dzieci.

KACZKI

To kole­jne dmuchane urządze­nie, które zapewni dzieciom fan­tasty­czną i bez­pieczną zabawę. Spec­jal­nie z myślą o naszych milusińs­kich, pro­ponu­je­my atrakc­je 2 w 1, tutaj nie tylko będą się mogły sprawdz­ić w cel­nym rzu­ca­niu, ale również wyskakać za wszys­tkie cza­sy.

DMUCHAŃCE DLA DOROSŁYCH

Są to dmuchane urządzenia wyma­ga­jące nadzwycza­jnej sprawnoś­ci fizy­cznej lub myśle­nia tak­ty­cznego.

GIGANTYCZNE PIŁKARZYKI

W piłkę nożną moż­na grać na wiele różnych sposobów, a nasza propozy­c­ja to prawdzi­wy rary­tas wśród naszych dmuchanych urządzeń, który zag­waran­tu­je Wam fan­tasty­czną zabawę. Niczym w piłkarzykach stołowych uczest­ni­cy przyp­ię­ci pasa­mi, muszą się poruszać w jed­nakowym kierunku, jak part­ner w obronie czy ataku – bo tylko to zag­waran­tu­je Wam zwycięst­wo w naszych roz­gry­wkach. Mnóst­wo humoru i dobrej zabawy to jeszcze jeden powód dla którego żad­na impreza inte­gra­cyj­na czy sportowa nie może się odbyć bez gigan­ty­cznych piłkarzyków.

OŚMIORNICA

To propozy­c­ja, która oprócz świet­nej zabawy i mnóst­wa śmiechu, pozwala na zdrową rywal­iza­cję z kolegą pod­czas nie­s­tandar­d­owego prze­cią­ga­nia liny. Tutaj uczest­ni­cy muszą wykazać się nie tylko siłą, ale i spry­tem, gdyż punk­ty nal­iczane są od wysokoś­ci na jakiej rywale przyp­ięli pod­czas prze­cią­ga­nia owocowe podusz­ki.

GLADIATORZY

Nasza ofer­ta jest nastaw­iona na zdrową i wesołą rywal­iza­cję, która wpły­wa na poprawę komu­nikacji w grupie oraz budu­je zgrany zespół ludzi, który jest gwarancją sukce­su każdej firmy. Dlat­ego też ter­az pro­ponu­je­my Państ­wu kole­jną zabawę, gdzie w całkowicie bez­pieczny i wesoły sposób może­cie udowod­nić koledze, kto jest sil­niejszy i spry­t­niejszy, nie dając się zrzu­cić z dmuchanej are­ny.

RING BOKSERSKI

Bez­piecz­na zabawa, gdzie kole­jny raz może­my udowod­nić koledze swo­ją siłę lub zwycza­jnie rozład­ować niezdrowe napię­cie między sobą rywal­izu­jąc na bok­ser­skim ringu. Nasza propozy­c­ja jest całkowicie bez­piecz­na – uczest­ni­cy wal­czą przy uży­ciu mięk­kich, metrowych rękaw­ic, co gwaran­tu­je, że po zabaw­ie nikt nie będzie wyglą­dał jak Goło­ta po pier­wszej rundzie, a śmiechu i dobrej zabawy nie zabraknie.

SUMO

Kole­j­na propozy­c­ja, dzię­ki której może­my stoczyć wesoły i ekscy­tu­ją­cy poje­dynek z kolegą, gdzie bez­pieczeńst­wo i jed­nocześnie utrud­nie­nie stanow­ią stro­je zawod­ników sumo. To zabawa, która poz­woli nie tylko uczest­nikom, ale również dopin­gu­jące­mu zespołowi, na rewela­cyjną zabawę pod czu­jnym okiem naszych instruk­torów, którzy w każdym momen­cie pomogą się “pod­nieść” z zie­mi naszym zawod­nikom.

SIATKONOGA

Na naszym dmuchanym boisku, będziecie mieli okazję zagrać w mieszankę bard­zo pop­u­larnych gier jak siatkówka i pił­ka noż­na. Piłkę może­my odpi­jać, przekopy­wać i oczy­wiś­cie dobrze się baw­ić. Tutaj żadne zasady nie obow­iązu­ją, oprócz dobrej zabawy i wspani­ałego humoru.

ZORBING

To prawdzi­we wyzwanie dla spragnionych moc­nych wrażeń i emocji. Nasza kula zorb­ing, choć wyglą­da tylko jak wiel­ka pił­ka noż­na, niejed­ne­mu ostro zakrę­ciła w głowie, ale jed­nocześnie zag­waran­towała wyśmien­itą zabawę całe­mu zespołowi.

CASH BOX

Nasz dmuchaniec udowod­ni Wam, że nie tylko szczęś­cie jest ulotne, ale ban­kno­ty również. Zamknię­ci w naszym cash box-ie spróbu­je­cie na przekór wszys­tkim i wszys­tkiemu zła­pać jak najwięcej ban­knotów wyd­muchi­wanych w powi­etrze za pomocą spec­jal­nej dmuchawy. Może los okaże się dla Was łaskawy i zdobędziecie niezły “majątek”, a może po pros­tu wyjdziecie z pusty­mi ręko­ma? Nasza propozy­c­ja fan­tasty­cznie sprawdza się na wszelkiego rodza­ju piknikach, imprezach inte­gra­cyjnych czy wiec­zorkach tem­aty­cznych np. Al Capone.

PIŁKA NOŻNA W SUKIENKACH

To zabawa, która pokazu­je że w piłkę nożną moż­na grać w dowol­nym stro­ju. Tutaj szczególne pole do popisu pozostaw­iamy Pan­iom, bo dzisi­aj to one właśnie mogą udowod­nić, że pił­ka noż­na to nie jest typowo męs­ki sport i pokazać, że w wyko­na­niu kobi­et to naprawdę wspani­ałe wid­owisko, zwłaszcza iż będziemy grać w 1-metrowych sukienkach. Może jed­nak Panie dadzą fory Panom?

KRĘGLE DMUCHANE

To fan­tasty­cz­na zabawa, która pozwala nam wszędzie i w każdym momen­cie rozłożyć dmuchany tor, aby mieli Państ­wo okazję popróbować swoich sił, a przy okazji wykazać się cel­noś­cią i zręcznoś­cią w zbi­ja­niu kręgli. To zabawa, która uatrak­cyjni każdy wyjazd inte­gra­cyjny.

KOŁO REŃSKIE

Jest to urządze­nie mechan­iczne wyko­rzysty­wane przez pilotów wojskowych. Dzię­ki niemu może­cie poczuć jakim prze­ciąże­niom pod­dawani się piloci sił powi­etrznych pod­czas sytu­acji bojowej. Na szczęś­cie dzię­ki nasze­mu symu­la­torowi nie będziecie musieli się Państ­wo odry­wać od Ziemii.

SNOWTUBING

To zabawa, która uatrak­cyjni każdą imprezę na śniegu, która zamieni każdą zabawę w białe sza­leńst­wo i poz­woli wró­cić do świa­ta dziecię­cych marzeń. Bo któż z nas z nos­tal­gią nie wspom­i­na zjazdów na sankach czy workach z sianem. Dzisi­aj odd­a­je­my do Waszej dys­pozy­cji ogromne śnieżne pontony, które dają dużo więcej możli­woś­ci — rozwi­ja­jąc zawrotne pręd­koś­ci i gwaran­tu­jąc mnóst­wo radoś­ci i cud­ownej, wesołej zabawy.

PLATFORMA GRAWITACYJNA

Fan­tasty­cznie sprawdzi się zarówno pod­czas gry sce­nar­ius­zowej jak i sportowej olimpiady, na pikniku fir­mowym lub wiec­zorku tem­aty­cznym. Tylko od Państ­wa zależy czy chce­cie się poczuć jak prawdzi­wy żołnierz pod­czas ćwiczeń na prze­ciąże­nie.

INNE DMUCHAŃCE

Dmuchane urządzenia, które są ele­men­ta­mi wys­tro­ju imprezy inte­gra­cyjnej lub pełnią inną funkcję.

PRZESZKODY DO PAINTBALLA

To propozy­c­ja, dla Wszys­t­kich którzy obaw­ia­ją się, że bit­wa paint­bal­lowa na gołym tere­nie nie będzie ciekawa lub bez­piecz­na, a także dla tych którym zależy na uatrak­cyjnie­niu zabawy i pod­niesienia ran­gi spotka­nia. Za pomocą naszych dmuchanych przeszkód może­my zor­ga­ni­zować dla Państ­wa roz­gry­w­ki paint­bal­la lub speed paint­bal­la prak­ty­cznie wszędzie.

BRAMA WEJŚCIOWA

To propozy­c­ja dmuchań­ca, która stanowi nie tylko fan­tasty­czną ozdobę każdego pikniku fir­mowego, ale również niesamow­ity akcent dla każdego kto chce w nie­s­tandar­d­owy sposób pow­itać wszys­t­kich goś­ci na takiej imprezie inte­gra­cyjnej. To świet­ny oraz sprawd­zony rek­wiz­yt na każde zawody sportowe, nar­cia­rskie i nie tylko.

NAMIOT DMUCHANY PAJĄK

Niezbęd­ny ele­ment każdej imprezy plen­erowej, czyli namiot dmuchany, który pełni również rolę ozdo­by w ksz­tał­cie przy­pom­i­na­ją­cym olbrzymiego pają­ka. Mogą się pod nim zna­j­dować różnego rodza­ju atrakc­je wrażli­we na zabrudzenia, dzię­ki czemu Wasze pociechy pozostaną czyste do koń­ca imprezy.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy