Techniki linowe

Techniki linowe to coś więcej niż rekreacyjny park linowy koło centrum handlowego.
Z nami poczujesz prawdziwą adrenalinę pokonując przeskody terenowe na dużych wysokościach

TECHNIKI LINOWE

Adrenalina na wyso­ko­ści, prze­paść pod sto­pa­mi, prze­pra­wy lino­we nad jara­mi oraz rwą­cy­mi rze­ka­mi, eks­tre­mal­ne zjaz­dy na tyrol­ce do 200 metrów z wia­trem i prze­ra­że­niem w oczach tyl­ko po to, aby spraw­dzić sie­bie i swo­ją odwagę.

Pozostałe atrak­cje któ­re dla Państwa przy­go­to­wu­je­my to skrzyn­ki, waha­dła, zaba­wy z lina­mi, prze­wiesz­ki, mosty lino­we, pod­cho­dze­nia, zjaz­dy w pio­nie, tyrol­ki oraz wie­le róż­nych tech­nik lino­wych, a wszyst­ko to pod czuj­nym okiem instruk­to­rów, któ­rzy bez­pie­czeń­stwo trak­tu­ją na pierw­szym miejscu.

Impreza inte­gra­cyj­na z wyko­rzy­sta­niem tech­nik lino­wych to dosko­na­ły spo­sób na pozby­cie się trosk, by powró­cić do codzien­no­ści z nową energią.

WSPINACZKA GÓRSKA

Wspinaczka gór­ska to ist­ny rary­tas dla osób kocha­ją­cych obco­wa­nie z przy­ro­dą. Zapomnijcie o sztucz­nej ścian­ce wspi­nacz­ko­wej! Zorganizujemy dla Państwa wyjazd w praw­dzi­we góry, gdzie będzie­cie mogli Państwo poczuć zew natury.

Bardzo czę­sto korzy­sta­my ze spraw­dzo­nych miej­scó­wek prze­waż­nie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie począt­ku­ją­cy zapa­leń­cy aktyw­no­ści na wyso­ko­ściach będą mie­li dogod­ne warun­ki do usku­tecz­nia­nia tego nie­zwy­kłe­go spo­so­bu rekreacji.

Przeważnie wspi­na­my się na skał­ki wyso­ko­ści 15 metrów, ale każ­dy wyjazd orga­ni­zu­je­my w opar­ci o indy­wi­du­al­ne potrze­by, dla­te­go zachę­ca­my do kon­tak­tu w celu usta­le­nia wszyst­kich szczegółów.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy