Techniki linowe

Techniki linowe to coś więcej niż rekreacyjny park linowy koło centrum handlowego.
Z nami poczujesz prawdziwą adrenalinę pokonując przeskody terenowe na dużych wysokościach

TECHNIKI LINOWE

Adren­a­li­na na wysokoś­ci, przepaść pod stopa­mi, przeprawy linowe nad jara­mi oraz rwą­cy­mi rzeka­mi, ekstremalne zjazdy na tyrolce do 200 metrów z wia­trem i prz­er­aże­niem w oczach tylko po to, aby sprawdz­ić siebie i swo­ją odwagę.

Pozostałe atrakc­je które dla Państ­wa przy­go­towu­je­my to skrzyn­ki, wahadła, zabawy z lina­mi, przewiesz­ki, mosty linowe, pod­chodzenia, zjazdy w pio­nie, tyrol­ki oraz wiele różnych tech­nik linowych, a wszys­tko to pod czu­jnym okiem instruk­torów, którzy bez­pieczeńst­wo trak­tu­ją na pier­wszym miejs­cu.

Impreza inte­gra­cyj­na z wyko­rzys­taniem tech­nik linowych to doskon­ały sposób na pozby­cie się trosk, by powró­cić do codzi­en­noś­ci z nową energią.

WSPINACZKA GÓRSKA

Wspinacz­ka górs­ka to ist­ny rary­tas dla osób kocha­ją­cych obcow­anie z przy­rodą. Zapom­ni­j­cie o sztucznej ściance wspinaczkowej! Zor­ga­nizu­je­my dla Państ­wa wyjazd w prawdzi­we góry, gdzie będziecie mogli Państ­wo poczuć zew natu­ry.

Bard­zo częs­to korzys­tamy ze sprawd­zonych miejscówek prze­ważnie na Jurze Krakowsko-Częs­to­chowskiej, gdzie początku­ją­cy zapaleń­cy akty­wnoś­ci na wysokoś­ci­ach będą mieli dogodne warun­ki do uskutecz­ni­a­nia tego niezwykłego sposobu rekreacji.

Prze­ważnie wspinamy się na skał­ki wysokoś­ci 15 metrów, ale każdy wyjazd orga­nizu­je­my w opar­ci o indy­wid­u­alne potrze­by, dlat­ego zachę­camy do kon­tak­tu w celu ustal­e­nia wszys­t­kich szczegółów.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy