Biesiady

Każdy event w plenerze, którego nie zwieńcza biesiada jest niekompletny.

BIESIADA

Po grze plen­erowej, olimpiadzie, jeździe terenowej, czy jakimkol­wiek innym even­cie orga­ni­zowanym na świeżym powi­etrzu dobrze jest naład­ować baterie i uzu­pełnić spalone kalo­rie.

Spec­jal­nie dla Państ­wa roz­pal­imy ognisko lub gril­la, a jak powszech­nie wiado­mo, kiełbas­ki najlepiej smaku­ją gdy są przyrządzane na żywym ogniu.

Biesi­a­da bez muzy­ki to żad­na biesi­a­da, dlat­ego gorą­cy poczęs­tunek uzu­pełn­imy doskon­ałą oprawą muzy­czną, oraz wys­tę­pa­mi artysty­czny­mi tancerek, standu­pa­mi i kabare­ta­mi, pokaza­mi różnej maś­ci, czy zabawą z prawdzi­wy­mi górala­mi.

Całoś­ci dopełnią dodatkowe atrakc­je w postaci Cym­ber­gaj, row­erków piwnych, piłkarzyków, foto­budek, kasy­na, czy nietuzinkowej krowy do doje­nia.

IMPREZA WIECZORNA

Porząd­na impreza inte­gra­cyj­na powin­na być zwieńc­zona wiec­zornym biesi­ad­owaniem, dlat­ego Fir­ma Cen­tau­rus przy­go­tu­je dla Państ­wa pełną ciekawych atrakcji imprezę wiec­zorną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy