Biesiady

Każdy event w plenerze, którego nie zwieńcza biesiada jest niekompletny.

BIESIADA

Po grze ple­ne­ro­wej, olim­pia­dzie, jeź­dzie tere­no­wej, czy jakim­kol­wiek innym even­cie orga­ni­zo­wa­nym na świe­żym powie­trzu dobrze jest nała­do­wać bate­rie i uzu­peł­nić spa­lo­ne kalorie.

Specjalnie dla Państwa roz­pa­li­my ogni­sko lub gril­la, a jak powszech­nie wia­do­mo, kieł­ba­ski naj­le­piej sma­ku­ją gdy są przy­rzą­dza­ne na żywym ogniu.

Biesiada bez muzy­ki to żad­na bie­sia­da, dla­te­go gorą­cy poczę­stu­nek uzu­peł­ni­my dosko­na­łą opra­wą muzycz­ną, oraz wystę­pa­mi arty­stycz­ny­mi tan­ce­rek, stan­du­pa­mi i kaba­re­ta­mi, poka­za­mi róż­nej maści, czy zaba­wą z praw­dzi­wy­mi góralami.

Całości dopeł­nią dodat­ko­we atrak­cje w posta­ci Cymbergaj, rower­ków piw­nych, pił­ka­rzy­ków, foto­bu­dek, kasy­na, czy nie­tu­zin­ko­wej kro­wy do dojenia.

IMPREZA WIECZORNA

Porządna impre­za inte­gra­cyj­na powin­na być zwień­czo­na wie­czor­nym bie­sia­do­wa­niem, dla­te­go Firma Centaurus przy­go­tu­je dla Państwa peł­ną cie­ka­wych atrak­cji impre­zę wieczorną. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397 

Formularz kontaktowy