Piknik w Firmie Centaurus (Bielsko-Biała)

Posiadamy własny teren, który sprawdzi się doskonale w przypadku pikników i festynów.

Firma Centaurus dys­po­nu­je tere­nem o powierzch­ni XX Ha znaj­du­ją­cym się w Bielsku-Białej, przy ul. Szklanej 20 A. Jest to nie­zwy­kle malow­ni­cza oko­li­ca z wido­kiem na góry Beskidu Śląskiego, co daje nam moż­li­wość zaofe­ro­wa­nia Państwu bar­dzo boga­te­go wachla­rzu atrakcji.

Wspaniałe tere­ny Bielska i Podbeskidzia gwa­ran­tu­ją satys­fak­cję z fan­ta­stycz­ne­go off-roadu samo­cho­da­mi tere­no­wy­mi Nissan Patrol 4x4, czy wypra­wy na quadach.

Do Państwa dys­po­zy­cji mamy namiot gastro­no­micz­ny na 1100 osób, z pro­fe­sjo­nal­ną sce­ną, oświe­tle­niem wraz z nagło­śnie­niem i par­kin­giem któ­ry stwo­rzy dosko­na­łe warun­ki do orga­ni­za­cji pik­ni­ków fir­mo­wych, pik­ni­ków rodzin­nych jak i imprez inte­gra­cyj­nych, ban­kie­tów, bie­siad, wie­czo­rów tema­tycz­nych takich jak Dziki Zachód, PRL, góral­ski czy piracki.

Nie może­my oczy­wi­ście zapo­mnieć o naszych milu­siń­skich zwłasz­cza, że teren do orga­ni­za­cji imprez i pik­ni­ków jest w cało­ści ogro­dzo­ny i oświe­tlo­ny, a spe­cjal­nie dla dzie­ci stwo­rzy­my kolo­ro­we pla­ce zabaw z dmu­cha­ny­mi zjeż­dżal­nia­mi, zam­ka­mi do ska­ka­nia, suchym base­nem, ścian­ką wspi­nacz­ko­wą i kolo­ro­wym baj­ko­wym ogródkiem.

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią zapra­sza­my Państwa na orga­ni­za­cję pik­ni­ków fir­mo­wo-rodzin­nych oraz imprez inte­gra­cyj­nych na tere­nie sie­dzi­by naszej fir­my. Fantastycznie spraw­dzi się tu nasz podusz­ko­wiec, a quady i cała masa prze­róż­nych atrak­cji zro­bią wśród Państwa praw­dzi­wą furorę.

Cudowne miej­sca i zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kra­jo­bra­zy będą świet­nym tłem do gier sce­na­riu­szo­wych, a ukształ­to­wa­nie tere­nu pozwa­li na orga­ni­za­cję zaba­wy na naszych dmu­chań­cach takich jak gigan­tycz­ne pił­ka­rzy­ki, ścian­ka wspi­nacz­ko­wa, sumo, gla­dia­to­rzy i wie­le innych.

Serdecznie zapra­sza­my Państwa do wspól­nej zaba­wy, któ­ra dostar­czy Wam nie­za­po­mnia­nych wspomnień.

Piknik na terenie Centaurus

Zachęcamy Państwa do obejrzenia wideo, prezentującego nasz teren w Bielsku-Białej

WYBRANE OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy