Piknik w Firmie Centaurus (Bielsko-Biała)

Posiadamy własny teren, który sprawdzi się doskonale w przypadku pikników i festynów.

Fir­ma Cen­tau­rus dys­ponu­je teren­em o powierzch­ni XX Ha zna­j­du­ją­cym się w Biel­sku-Białej, przy ul. Szk­lanej 20 A. Jest to niezwyk­le mal­own­icza okoli­ca z widok­iem na góry Beskidu Śląskiego, co daje nam możli­wość zaofer­owa­nia Państ­wu bard­zo bogat­ego wach­larzu atrakcji.

Wspani­ałe tere­ny Biel­s­ka i Podbeskidzia gwaran­tu­ją satys­fakcję z fan­tasty­cznego off-roadu samo­choda­mi terenowy­mi Nis­san Patrol 4x4, czy wyprawy na quadach.

Do Państ­wa dys­pozy­cji mamy namiot gas­tro­nom­iczny na 1100 osób, z pro­fesjon­al­ną sceną, oświ­etle­niem wraz z nagłośnie­niem i parkingiem który stworzy doskon­ałe warun­ki do orga­ni­za­cji pikników fir­mowych, pikników rodzin­nych jak i imprez inte­gra­cyjnych, banki­etów, biesi­ad, wiec­zorów tem­aty­cznych takich jak Dzi­ki Zachód, PRL, góral­s­ki czy pirac­ki.

Nie może­my oczy­wiś­cie zapom­nieć o naszych milusińs­kich zwłaszcza, że teren do orga­ni­za­cji imprez i pikników jest w całoś­ci ogrod­zony i oświ­et­lony, a spec­jal­nie dla dzieci stworzymy kolorowe place zabaw z dmuchany­mi zjeżdżal­ni­a­mi, zamka­mi do skaka­nia, suchym basen­em, ścianką wspinaczkową i kolorowym bajkowym ogród­kiem.

Z ogrom­ną przy­jem­noś­cią zaprasza­my Państ­wa na orga­ni­za­cję pikników fir­mowo-rodzin­nych oraz imprez inte­gra­cyjnych na tere­nie siedz­i­by naszej firmy. Fan­tasty­cznie sprawdzi się tu nasz poduszkowiec, a quady i cała masa prz­eróżnych atrakcji zro­bią wśród Państ­wa prawdzi­wą furorę.

Cud­owne miejs­ca i zapier­a­jące dech w pier­si­ach kra­jo­brazy będą świet­nym tłem do gier sce­nar­ius­zowych, a uksz­tał­towanie terenu pozwali na orga­ni­za­cję zabawy na naszych dmuchań­cach takich jak gigan­ty­czne piłkarzy­ki, ścian­ka wspinaczkowa, sumo, glad­i­a­torzy i wiele innych.

Serdecznie zaprasza­my Państ­wa do wspól­nej zabawy, która dostar­czy Wam nieza­pom­ni­anych wspom­nień.

Piknik na terenie Centaurus

Zachęcamy Państwa do obejrzenia wideo, prezentującego nasz teren w Bielsku-Białej

WYBRANE OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy