Gry scenariuszowe

City, podróżnicze, poszukiwawcze, militarne, kryminalne, survivalowe, dokumentalne.

GRY SCENARIUSZOWE

Nasze szkole­nia terenowe to doskon­ała zabawa połąc­zona z dawką inte­gracji oraz przy­gody. Zor­ga­nizu­je­my dla Państ­wa wyjazd inte­gra­cyjny, gdzie poczu­je­cie się Państ­wo jak poszuki­wacze, agen­ci spec­jal­ni, koman­dosi czy ryc­erze króla Artu­ra.

Więk­szość naszych gier prowad­zona jest w tere­nie zielonym, gdzie goś­cie mogą dodatkowo obcow­ać z przy­rodą. Gry mogą buć prowad­zone także w pomieszczeni­ach hotelowych, czy też ter­e­nach miejs­kich.

Obiecu­je­my, że wyrusza­jąc z nami w tę niesamowi­ta przy­godę nie zabraknie Państ­wu sporej daw­ki adren­a­liny, mnóst­wa gadżetów, pojazdów, tech­nik linowych, dmuchanych atrakcji, wojskowych, mil­i­tarnych czy też sur­vival­owych zadań oraz dobrego humoru.

POSZUKIWACZE SKARBÓW

Każdy z nas marzy o znalezie­niu prawdzi­wego skar­bu i o przeży­ciu niezwykłych przygód — niczym Indi­ana Jones. Dzisi­aj to marze­nie mogą Państ­wo zre­al­i­zować z Fir­mą Cen­tau­rus, która w zami­an za dobrą zabawę odda Państ­wu kawałek star­o­dawnej mapy zbójców beskidz­kich, którzy gra­sowali w okolicznych lasach, gra­bili i doro­bili się niezwykłego majątku. To na tej mapie zaz­nac­zono miejsce ukrycia ogrom­nego skar­bu, który przy wspani­ałej zabaw­ie odnaleziony zostanie przez najlep­szą z grup. Goś­cie zostaną podzie­leni na drużyny, których zadaniem będzie zebrać jak najwięk­szą ilość punk­tów, w poszczegól­nych eta­pach zabawy.

OPERACJA ŚWIATŁO POŁUDNIA

Baczność! Spocznij! W dwusz­eregu zbiór­ka! — tak zaczy­na się poran­na musz­tra w wojsku i tak samo zacznie się dal­sza Państ­wa przy­go­da z Fir­mą Cen­tau­rus, która spec­jal­nie dla Państ­wa przy­go­towała sce­nar­iusz szkole­nia wojskowego z ele­men­ta­mi sur­vivalu. Z nami poczu­je­cie się jak prawdzi­wi żołnierze, a ostra zaprawa i ele­men­ty sztu­ki przetr­wa­nia uczynią z Was prawdzi­wych twardzieli, niczym Ram­bo.

SKARB III RZESZY

Zagin­ione przed laty skar­by III Rzeszy od lat roz­palały wyobraźnię wielu osób. Wresz­cie po wielu miesią­cach poszuki­wań udało się odnaleźć pos­zla­ki, które zaprowadzą właśnie Państ­wa do skar­bu. Nie będzie to jed­nak proste, skarb został staran­nie ukry­ty, więc tylko najwytr­wal­si będą w stanie go odnaleźć.

PAINTBALL

Jed­ną z naszych spec­jal­noś­ci jest orga­ni­za­c­ja i obsłu­ga imprez paint­bal­lowych dla grup zor­ga­ni­zowanych. Dodatkowo może­my połączyć Państ­wa roz­gry­wkę z dodatkowy­mi atrakc­ja­mi w postaci np. środ­ków pozo­racji pola wal­ki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy

Organizujemy szkolenia dla menadżerów, pracowników działów sprzedaży,
obsługi klienta i wielu innych specjalizacji.