Gry scenariuszowe

City, podróżnicze, poszukiwawcze, militarne, kryminalne, survivalowe, dokumentalne.

GRY SCENARIUSZOWE

Nasze szko­le­nia tere­no­we to dosko­na­ła zaba­wa połą­czo­na z daw­ką inte­gra­cji oraz przy­go­dy. Zorganizujemy dla Państwa wyjazd inte­gra­cyj­ny, gdzie poczu­je­cie się Państwo jak poszu­ki­wa­cze, agen­ci spe­cjal­ni, koman­do­si czy ryce­rze kró­la Artura.

Większość naszych gier pro­wa­dzo­na jest w tere­nie zie­lo­nym, gdzie goście mogą dodat­ko­wo obco­wać z przy­ro­dą. Gry mogą buć pro­wa­dzo­ne tak­że w pomiesz­cze­niach hote­lo­wych, czy też tere­nach miejskich.

Obiecujemy, że wyru­sza­jąc z nami w tę nie­sa­mo­wi­ta przy­go­dę nie zabrak­nie Państwu spo­rej daw­ki adre­na­li­ny, mnó­stwa gadże­tów, pojaz­dów, tech­nik lino­wych, dmu­cha­nych atrak­cji, woj­sko­wych, mili­tar­nych czy też survi­va­lo­wych zadań oraz dobre­go humoru.

POSZUKIWACZE SKARBÓW

Każdy z nas marzy o zna­le­zie­niu praw­dzi­we­go skar­bu i o prze­ży­ciu nie­zwy­kłych przy­gód — niczym Indiana Jones. Dzisiaj to marze­nie mogą Państwo zre­ali­zo­wać z Firmą Centaurus, któ­ra w zamian za dobrą zaba­wę odda Państwu kawa­łek sta­ro­daw­nej mapy zbój­ców beskidz­kich, któ­rzy gra­so­wa­li w oko­licz­nych lasach, gra­bi­li i doro­bi­li się nie­zwy­kłe­go mająt­ku. To na tej mapie zazna­czo­no miej­sce ukry­cia ogrom­ne­go skar­bu, któ­ry przy wspa­nia­łej zaba­wie odna­le­zio­ny zosta­nie przez naj­lep­szą z grup. Goście zosta­ną podzie­le­ni na dru­ży­ny, któ­rych zada­niem będzie zebrać jak naj­więk­szą ilość punk­tów, w poszcze­gól­nych eta­pach zabawy.

OPERACJA ŚWIATŁO POŁUDNIA

Baczność! Spocznij! W dwu­sze­re­gu zbiór­ka! — tak zaczy­na się poran­na musz­tra w woj­sku i tak samo zacznie się dal­sza Państwa przy­go­da z Firmą Centaurus, któ­ra spe­cjal­nie dla Państwa przy­go­to­wa­ła sce­na­riusz szko­le­nia woj­sko­we­go z ele­men­ta­mi survi­va­lu. Z nami poczu­je­cie się jak praw­dzi­wi żoł­nie­rze, a ostra zapra­wa i ele­men­ty sztu­ki prze­trwa­nia uczy­nią z Was praw­dzi­wych twar­dzie­li, niczym Rambo.

SKARB III RZESZY

Zaginione przed laty skar­by III Rzeszy od lat roz­pa­la­ły wyobraź­nię wie­lu osób. Wreszcie po wie­lu mie­sią­cach poszu­ki­wań uda­ło się odna­leźć poszla­ki, któ­re zapro­wa­dzą wła­śnie Państwa do skar­bu. Nie będzie to jed­nak pro­ste, skarb został sta­ran­nie ukry­ty, więc tyl­ko naj­wy­tr­wal­si będą w sta­nie go odnaleźć.

PAINTBALL

Jedną z naszych spe­cjal­no­ści jest orga­ni­za­cja i obsłu­ga imprez paint­bal­lo­wych dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych. Dodatkowo może­my połą­czyć Państwa roz­gryw­kę z dodat­ko­wy­mi atrak­cja­mi w posta­ci np. środ­ków pozo­ra­cji pola walki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy

    Organizujemy szkolenia dla menadżerów, pracowników działów sprzedaży,
    obsługi klienta i wielu innych specjalizacji.