Konferencje

Pomożemy Państwu w organizacji każdego ważnego wydarzenia biznesowego.

KONFERENCJE

Spec­jal­nie dla Państ­wa pro­ponu­je­my orga­ni­za­cję spotka­nia biz­ne­sowego pod­czas którego będą mogli Państ­wo wymienić infor­ma­c­je związane z prowad­zoną dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą. Pomoże­my zor­ga­ni­zować prezen­tac­je, stworzyć pełną oprawę spotka­nia i zad­bać o pełne zad­owole­nie Państ­wa i zapros­zonych Goś­ci.

Pomoże­my również znaleźć odpowied­nie miejsce, zad­bać nie tylko o odpowied­nią oprawę wiec­zoru, ale również o miłą i sym­pa­ty­czną atmos­ferę, która ma towarzyszyć Państ­wa spotka­niu.

Tylko z nami mają Państ­wo gwarancję sukce­su imprezy, która z całą pewnoś­cią zaważy na Waszej dal­szej pra­cy.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy

MENU

Powrót