Konferencje

Pomożemy Państwu w organizacji każdego ważnego wydarzenia biznesowego.

KONFERENCJE

Specjalnie dla Państwa pro­po­nu­je­my orga­ni­za­cję spo­tka­nia biz­ne­so­we­go pod­czas któ­re­go będą mogli Państwo wymie­nić infor­ma­cje zwią­za­ne z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Pomożemy zor­ga­ni­zo­wać pre­zen­ta­cje, stwo­rzyć peł­ną opra­wę spo­tka­nia i zadbać o peł­ne zado­wo­le­nie Państwa i zapro­szo­nych Gości.

Pomożemy rów­nież zna­leźć odpo­wied­nie miej­sce, zadbać nie tyl­ko o odpo­wied­nią opra­wę wie­czo­ru, ale rów­nież o miłą i sym­pa­tycz­ną atmos­fe­rę, któ­ra ma towa­rzy­szyć Państwa spotkaniu.

Tylko z nami mają Państwo gwa­ran­cję suk­ce­su impre­zy, któ­ra z całą pew­no­ścią zawa­ży na Waszej dal­szej pracy.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy