Dmuchańce

Pewnie myśleliście Państwo, że dmuchańce to domena imprez plenerowych. Nic bardziej mylnego!
Urządzenia dmuchane sprawdzą się również w zamkniętych przestrzeniach.

DMUCHAŃCE WEWNĄTRZ

Pomi­mo ograniczeń wynika­ją­cych z niewiel­kich przestrzeni dostęp­nym wewnątrz pomieszczeń gdzie odby­wa­ją się imprezy indoor, mamy w swej ofer­cie dość sporą ilość dmuchanych urządzeń, które moż­na rozłożyć w salach kon­fer­en­cyjnych, czy pomieszczeni­ach hotelowych. Poniżej wybrane przykłady:

GIGANTYCZNE PIŁKARZYKI

W piłkę nożną moż­na grać na wiele różnych sposobów, a nasza propozy­c­ja to prawdzi­wy rary­tas wśród naszych dmuchanych urządzeń, który zag­waran­tu­je Wam fan­tasty­czną zabawę. Niczym w piłkarzykach stołowych uczest­ni­cy przyp­ię­ci pasa­mi, muszą się poruszać w jed­nakowym kierunku, jak part­ner w obronie czy ataku – bo tylko to zag­waran­tu­je Wam zwycięst­wo w naszych roz­gry­wkach. Mnóst­wo humoru i dobrej zabawy to jeszcze jeden powód dla którego żad­na impreza inte­gra­cyj­na czy sportowa nie może się odbyć bez gigan­ty­cznych piłkarzyków.

BRAMKA CELNOŚCIOWA

Kole­j­na atrakc­ja skierowana do fanów pił­ki nożnej i nie tylko, bez której żaden piknik, impreza inte­gra­cyj­na, wieczór sportowy czy wiec­zorek piłkars­ki nie może się odbyć. To atrakc­ja, gdzie każdy zawod­nik musi wykazać się cel­noś­cią strza­łów – a ocenę uczest­ni­ka stanow­ią punk­ty w jakie pił­ka trafiła.

BYK RODEO

To propozy­c­ja nie tylko na wiec­zo­ry tem­aty­czne, ale na wszelkiego rodza­ju pikni­ki fir­mowo-rodzinne, czy imprezy inte­gra­cyjne, gdzie staw­iamy przede wszys­tkim na świet­ną zabawę. To jed­na z wielu propozy­cji, która zapewni Państ­wu wiele niesamow­itych wrażeń i mnóst­wo humoru, bo utrzy­mać się na naszym rozbrykanym byku wcale nie jest łat­wo.

OŚMIORNICA

To propozy­c­ja, która oprócz świet­nej zabawy i mnóst­wa śmiechu, pozwala na zdrową rywal­iza­cję z kolegą pod­czas nie­s­tandar­d­owego prze­cią­ga­nia liny. Tutaj uczest­ni­cy muszą wykazać się nie tylko siłą, ale i spry­tem, gdyż punk­ty nal­iczane są od wysokoś­ci na jakiej rywale przyp­ięli pod­czas prze­cią­ga­nia owocowe podusz­ki.

LIMBO

To atrakc­ja, która stanowi nie tylko sama w sobie cud­owną deko­rację na wszelkiego rodza­ju imprezach wewnętrznych, ale jest też fan­tasty­czną zabawą pod­czas której może­cie udowod­nić sobie i innym jak elasty­czne i silne jest Wasze ciało. Pod­czas gdy muzy­ka wybi­ja skoczne, melodyjne ryt­my Wy macie okazję pokazać jak nisko potra­fi­cie prze­jść pod poprzeczką odchy­la­jąc się w tył, a nie do przo­du – co stanowi nie lada wyzwanie ale też rewela­cyjną i wesołą zabawę.

RING BOKSERSKI

Bez­piecz­na zabawa, gdzie kole­jny raz może­my udowod­nić koledze swo­ją siłę lub zwycza­jnie rozład­ować niezdrowe napię­cie między sobą rywal­izu­jąc na bok­ser­skim ringu. Nasza propozy­c­ja jest całkowicie bez­piecz­na – uczest­ni­cy wal­czą przy uży­ciu mięk­kich, metrowych rękaw­ic, co gwaran­tu­je, że po zabaw­ie nikt nie będzie wyglą­dał jak Goło­ta po pier­wszej rundzie, a śmiechu i dobrej zabawy nie zabraknie.

CASH BOX

Nasz dmuchaniec udowod­ni Wam, że nie tylko szczęś­cie jest ulotne, ale ban­kno­ty również. Zamknię­ci w naszym cash box’ie spróbu­je­cie na przekór wszys­tkim i wszys­tkiemu zła­pać jak najwięcej ban­knotów wyd­muchi­wanych w powi­etrze za pomocą spec­jal­nej dmuchawy. Może los okaże się dla Was łaskawy i zdobędziecie niezły “majątek”, a może po pros­tu wyjdziecie z pusty­mi ręko­ma? Nasza propozy­c­ja fan­tasty­cznie sprawdza się na wszelkiego rodza­ju piknikach, imprezach inte­gra­cyjnych czy wiec­zorkach tem­aty­cznych np. Al Capone.

DMUCHAŃCE W PLENERZE

Urządzenia dmuchane to nieod­zowny ele­ment naszych imprez plen­erowych. Doskonale sprawdza­ją się zarówno w przy­pad­ku dzieci i młodzieży, którzy pod okiem naszych instruk­torów, mają okazję uwol­nić nad­pro­gramowe zapasy energii, jak i dla osób dorosłych, które mogą się sprawdz­ić w bardziej wyma­ga­ją­cych zabawach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy