Dmuchańce

Pewnie myśleliście Państwo, że dmuchańce to domena imprez plenerowych. Nic bardziej mylnego!
Urządzenia dmuchane sprawdzą się również w zamkniętych przestrzeniach.

DMUCHAŃCE WEWNĄTRZ

Pomimo ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z nie­wiel­kich prze­strze­ni dostęp­nym wewnątrz pomiesz­czeń gdzie odby­wa­ją się impre­zy indo­or, mamy w swej ofer­cie dość spo­rą ilość dmu­cha­nych urzą­dzeń, któ­re moż­na roz­ło­żyć w salach kon­fe­ren­cyj­nych, czy pomiesz­cze­niach hote­lo­wych. Poniżej wybra­ne przykłady:

GIGANTYCZNE PIŁKARZYKI

W pił­kę noż­ną moż­na grać na wie­le róż­nych spo­so­bów, a nasza pro­po­zy­cja to praw­dzi­wy rary­tas wśród naszych dmu­cha­nych urzą­dzeń, któ­ry zagwa­ran­tu­je Wam fan­ta­stycz­ną zaba­wę. Niczym w pił­ka­rzy­kach sto­ło­wych uczest­ni­cy przy­pię­ci pasa­mi, muszą się poru­szać w jed­na­ko­wym kie­run­ku, jak part­ner w obro­nie czy ata­ku – bo tyl­ko to zagwa­ran­tu­je Wam zwy­cię­stwo w naszych roz­gryw­kach. Mnóstwo humo­ru i dobrej zaba­wy to jesz­cze jeden powód dla któ­re­go żad­na impre­za inte­gra­cyj­na czy spor­to­wa nie może się odbyć bez gigan­tycz­nych piłkarzyków.

BRAMKA CELNOŚCIOWA

Kolejna atrak­cja skie­ro­wa­na do fanów pił­ki noż­nej i nie tyl­ko, bez któ­rej żaden pik­nik, impre­za inte­gra­cyj­na, wie­czór spor­to­wy czy wie­czo­rek pił­kar­ski nie może się odbyć. To atrak­cja, gdzie każ­dy zawod­nik musi wyka­zać się cel­no­ścią strza­łów – a oce­nę uczest­ni­ka sta­no­wią punk­ty w jakie pił­ka trafiła.

BYK RODEO

To pro­po­zy­cja nie tyl­ko na wie­czo­ry tema­tycz­ne, ale na wszel­kie­go rodza­ju pik­ni­ki fir­mo­wo-rodzin­ne, czy impre­zy inte­gra­cyj­ne, gdzie sta­wia­my przede wszyst­kim na świet­ną zaba­wę. To jed­na z wie­lu pro­po­zy­cji, któ­ra zapew­ni Państwu wie­le nie­sa­mo­wi­tych wra­żeń i mnó­stwo humo­ru, bo utrzy­mać się na naszym roz­bry­ka­nym byku wca­le nie jest łatwo.

OŚMIORNICA

To pro­po­zy­cja, któ­ra oprócz świet­nej zaba­wy i mnó­stwa śmie­chu, pozwa­la na zdro­wą rywa­li­za­cję z kole­gą pod­czas nie­stan­dar­do­we­go prze­cią­ga­nia liny. Tutaj uczest­ni­cy muszą wyka­zać się nie tyl­ko siłą, ale i spry­tem, gdyż punk­ty nali­cza­ne są od wyso­ko­ści na jakiej rywa­le przy­pię­li pod­czas prze­cią­ga­nia owo­co­we poduszki.

LIMBO

To atrak­cja, któ­ra sta­no­wi nie tyl­ko sama w sobie cudow­ną deko­ra­cję na wszel­kie­go rodza­ju impre­zach wewnętrz­nych, ale jest też fan­ta­stycz­ną zaba­wą pod­czas któ­rej może­cie udo­wod­nić sobie i innym jak ela­stycz­ne i sil­ne jest Wasze cia­ło. Podczas gdy muzy­ka wybi­ja skocz­ne, melo­dyj­ne ryt­my Wy macie oka­zję poka­zać jak nisko potra­fi­cie przejść pod poprzecz­ką odchy­la­jąc się w tył, a nie do przo­du – co sta­no­wi nie lada wyzwa­nie ale też rewe­la­cyj­ną i weso­łą zabawę.

RING BOKSERSKI

Bezpieczna zaba­wa, gdzie kolej­ny raz może­my udo­wod­nić kole­dze swo­ją siłę lub zwy­czaj­nie roz­ła­do­wać nie­zdro­we napię­cie mię­dzy sobą rywa­li­zu­jąc na bok­ser­skim rin­gu. Nasza pro­po­zy­cja jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­na – uczest­ni­cy wal­czą przy uży­ciu mięk­kich, metro­wych ręka­wic, co gwa­ran­tu­je, że po zaba­wie nikt nie będzie wyglą­dał jak Gołota po pierw­szej run­dzie, a śmie­chu i dobrej zaba­wy nie zabraknie.

CASH BOX

Nasz dmu­cha­niec udo­wod­ni Wam, że nie tyl­ko szczę­ście jest ulot­ne, ale bank­no­ty rów­nież. Zamknięci w naszym cash box’ie spró­bu­je­cie na prze­kór wszyst­kim i wszyst­kie­mu zła­pać jak naj­wię­cej bank­no­tów wydmu­chi­wa­nych w powie­trze za pomo­cą spe­cjal­nej dmu­cha­wy. Może los oka­że się dla Was łaska­wy i zdo­bę­dzie­cie nie­zły “mają­tek”, a może po pro­stu wyj­dzie­cie z pusty­mi ręko­ma? Nasza pro­po­zy­cja fan­ta­stycz­nie spraw­dza się na wszel­kie­go rodza­ju pik­ni­kach, impre­zach inte­gra­cyj­nych czy wie­czor­kach tema­tycz­nych np. Al Capone.

DMUCHAŃCE W PLENERZE

Urządzenia dmu­cha­ne to nie­odzow­ny ele­ment naszych imprez ple­ne­ro­wych. Doskonale spraw­dza­ją się zarów­no w przy­pad­ku dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­rzy pod okiem naszych instruk­to­rów, mają oka­zję uwol­nić nad­pro­gra­mo­we zapa­sy ener­gii, jak i dla osób doro­słych, któ­re mogą się spraw­dzić w bar­dziej wyma­ga­ją­cych zabawach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy