Off-road

Oprócz off-roadu samochodami terenowymi z napędem 4x4,
oferujemy również jazdę po trudnym terenie quadami

SAMOCHODY TERENOWE 4x4

Czy jaz­da po asfal­to­wych dro­gach ozna­cza dla Ciebie nudę, a w głę­bi duszy jesteś podróż­ni­kiem? Czy chcesz zakosz­to­wać eks­tre­mal­nych wra­żeń? Spróbuj swo­ich moż­li­wo­ści na gór­skich zbo­czach, bagni­stych dro­gach, pia­skach i trud­nym terenie!

Specjalnie dla fanów ostrej jaz­dy orga­ni­zu­je­my off-roady w miej­scach gdzie “zwy­kły” samo­chód nie da sobie rady. Poczuj jak to jest zma­gać się z tere­nem gdzie nikt inny nie miał­by odwa­gi wje­chać! Sprawdź swo­je umie­jęt­no­ści w samo­cho­dzie tere­no­wym z napę­dem 4x4, ide­al­nie przy­sto­so­wa­nym do poko­ny­wa­nia takich przeszkód.

A więc w dro­gę, a raczej w bezdroża!!!

QUADY

Jeśli lubisz szyb­ką jaz­dę, chcesz poczuć dreszcz emo­cji i adre­na­li­ny — quad to maszy­na spe­cjal­nie dla Ciebie!

Oferujemy jaz­dę eks­tre­mal­ną jak na moto­rze, bez­piecz­ną jak w samo­cho­dzie tere­no­wym! Możesz zmie­rzyć się z wła­sny­mi sła­bo­ścia­mi, spraw­dzić swo­je umie­jęt­no­ści w trud­nym tere­nie oraz wziąć udział w zawo­dach! Chcesz zmie­nić miej­ski kra­jo­braz na gór­skie wido­ki? Tam gdzie nie doje­dzie samo­chód tere­no­wy tam na pew­no spraw­dzi się quad poko­nu­jąc grzą­skie pod­jaz­dy, bez wysił­ku dotrzesz w dzi­kie zakąt­ki by każ­dy mógł poczuć dresz­czyk emocji.

Quady są świet­ną atrak­cją imprez firmowych.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy