Strona główna

Nasza oferta obejmuje między innymi

Imprezy integracyjne plenerowe
(outdoor)

Jed­ną ze spec­jal­noś­ci Firmy Cen­tau­rus z Biel­s­ka-Białej jest orga­ni­zowanie imprez, uroczys­toś­ci, obchodów oraz wszelkiego rodza­ju even­tów w plen­erze, na świeżym powi­etrzu.

Przy­go­tu­je­my dla Państ­wa dowolne wydarze­nie, pod­chodząc do Waszych potrzeb indy­wid­u­al­nie. Ofer­u­je­my bard­zo bogaty wach­larz atrakcji, m.in. gry sce­nar­ius­zowe, tech­ni­ki linowe, strz­elect­wo lub łucznict­wo, off-road i wiele innych. Imprezy plen­erowe prze­ważnie wieńczymy biesi­adą, na której również nie zabraknie dodatkowych uroz­maiceń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Imprezy integracyjne wewnątrz
(indoor)

Spec­jal­izu­je­my się również w orga­ni­zowa­niu imprez w hotelach, kar­cz­mach, namio­tach oraz wszel­kich innych pomieszczeni­ach.

Spec­jal­nie dla Państ­wa może­my przy­go­tować wszelkiego rodza­ju gale, imprezy wiec­zorne, wiec­zo­ry tem­aty­czne, kon­fer­enc­je, warsz­taty, szkole­nia oraz wiele innych ciekawych even­tów pod dachem. Jesteśmy w stanie zaspokoić potrze­by nawet najbardziej wyma­ga­ją­cych osób, ofer­u­jąc zarówno sprawd­zone atrakc­je, które pokochali nasi klien­ci jak i wyjątkowe akty­wnoś­ci dopa­sowane do Państ­wa potrzeb, których nie zna­jdziecie nigdzie indziej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FESTYNY I PIKNIKI
(RODZINNE, FIRMOWE, CENTAURUS BIELSKO-BIAŁA)

Od kilku­nas­tu lat pro­fesjon­al­nie i kom­plek­sowo prowadz­imy orga­ni­za­cję imprez inte­gra­cyjnych dla firm, pikników fir­mowych, pikników rodzin­ny (czyli tak dobrze nam znanych fes­tynów).

Naszą spec­jal­noś­cią jest orga­ni­zowanie pikników i fes­tynów na tere­nie siedz­i­by firmy Cen­tau­rus w Biel­sku-Białej. Dys­ponu­je­my ogrod­zonym obszarem o powierzch­ni 1,5 ha z niesamowicie pięknym widok­iem na góry Beskidu Śląskiego. Serce naszej firmy bije na Podbeskidz­iu i z olbrzymią przy­jem­noś­cią ugościmy Państ­wa w tym niezwykłym miejs­cu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

3078

Zorganizowanych imprez

687497

Uśmiechniętych buzi

11

Lat doświadczenia

200

Arów (2 ha) własnego terenu

Nasz obszar działania

Teren­em naszych imprez inte­gra­cyjnych dla firm, pikników fir­mowych i wiec­zorów tem­aty­cznych są m.in. Warsza­wa, Katow­ice, Kraków, Wrocław, Łódź, Poz­nań, Opole.

Do głównych rejonów dzi­ała­nia zal­icza­my wojew­ództ­wa: śląskie, małopol­skie, mazowieck­ie, łódzkie, opol­skie i dol­nośląskie.
W Beski­dach i innych górach orga­ni­zowane przez nas even­ty i imprezy inte­gra­cyjne mają miejsce głównie w miejs­cowoś­ci­ach: Biel­sko-Biała, Wisła, Ustroń, Szczyrk, Bren­na, Kor­bielów i Zakopane.

Posiadamy własny teren

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na organizację pikników firmowo-rodzinnych
oraz imprez integracyjnych na terenie siedziby naszej firmy.

Fantastycznie sprawdzi się tu nasz poduszkowiec, a pojazdy buggy i quady zrobią prawdziwą furorę.
Cudowne miejsca i zapierające dech w piersiach krajobrazy będą świetnym tłem do gier scenariuszowych, a ukształtowanie terenu pozwoli na organizację zabawy na naszych dmuchańcach takich jak: gigantyczne piłkarzyki, ścianka wspinaczkowa, sumo, gladiatorzy i wiele innych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W DZIALE: NASZ TEREN

Zaufali nam

Grono naszych zadowolonych klientów i przyjaciół jest wyjątkowo pokaźne i ciągle rośnie.

WYBRANE REFERENCJE

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy