Strona główna

Nasza oferta obejmuje między innymi

Imprezy integracyjne plenerowe
(outdoor)

Jedną ze spe­cjal­no­ści Firmy Centaurus z Bielska-Białej jest orga­ni­zo­wa­nie imprez, uro­czy­sto­ści, obcho­dów oraz wszel­kie­go rodza­ju even­tów w ple­ne­rze, na świe­żym powietrzu.

Przygotujemy dla Państwa dowol­ne wyda­rze­nie, pod­cho­dząc do Waszych potrzeb indy­wi­du­al­nie. Oferujemy bar­dzo boga­ty wachlarz atrak­cji, m.in. gry sce­na­riu­szo­we, tech­ni­ki lino­we, strze­lec­two lub łucz­nic­two, off-road i wie­le innych. Imprezy ple­ne­ro­we prze­waż­nie wień­czy­my bie­sia­dą, na któ­rej rów­nież nie zabrak­nie dodat­ko­wych urozmaiceń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Imprezy integracyjne wewnątrz
(indoor)

Specjalizujemy się rów­nież w orga­ni­zo­wa­niu imprez w hote­lach, karcz­mach, namio­tach oraz wszel­kich innych pomieszczeniach.

Specjalnie dla Państwa może­my przy­go­to­wać wszel­kie­go rodza­ju gale, impre­zy wie­czor­ne, wie­czo­ry tema­tycz­ne, kon­fe­ren­cje, warsz­ta­ty, szko­le­nia oraz wie­le innych cie­ka­wych even­tów pod dachem. Jesteśmy w sta­nie zaspo­ko­ić potrze­by nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych osób, ofe­ru­jąc zarów­no spraw­dzo­ne atrak­cje, któ­re poko­cha­li nasi klien­ci jak i wyjąt­ko­we aktyw­no­ści dopa­so­wa­ne do Państwa potrzeb, któ­rych nie znaj­dzie­cie nigdzie indziej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FESTYNY I PIKNIKI
(RODZINNE, FIRMOWE, CENTAURUS BIELSKO-BIAŁA)

Od kil­ku­na­stu lat pro­fe­sjo­nal­nie i kom­plek­so­wo pro­wa­dzi­my orga­ni­za­cję imprez inte­gra­cyj­nych dla firm, pik­ni­ków fir­mo­wych, pik­ni­ków rodzin­ny (czy­li tak dobrze nam zna­nych festynów).

Naszą spe­cjal­no­ścią jest orga­ni­zo­wa­nie pik­ni­ków i festy­nów na tere­nie sie­dzi­by fir­my Centaurus w Bielsku-Białej. Dysponujemy ogro­dzo­nym obsza­rem o powierzch­ni 1,5 ha z nie­sa­mo­wi­cie pięk­nym wido­kiem na góry Beskidu Śląskiego. Serce naszej fir­my bije na Podbeskidziu i z olbrzy­mią przy­jem­no­ścią ugo­ści­my Państwa w tym nie­zwy­kłym miejscu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

3143

Zorganizowanych imprez

687497

Uśmiechniętych buzi

14

Lat doświadczenia

200

Arów (2 ha) własnego terenu

Nasz obszar działania

Terenem naszych imprez inte­gra­cyj­nych dla firm, pik­ni­ków fir­mo­wych i wie­czo­rów tema­tycz­nych są m.in. Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Opole.

Do głów­nych rejo­nów dzia­ła­nia zali­cza­my woje­wódz­twa: ślą­skie, mało­pol­skie, mazo­wiec­kie, łódz­kie, opol­skie i dolnośląskie.
W Beskidach i innych górach orga­ni­zo­wa­ne przez nas even­ty i impre­zy inte­gra­cyj­ne mają miej­sce głów­nie w miej­sco­wo­ściach: Bielsko-Biała, Wisła, Ustroń, Szczyrk, Brenna, Korbielów i Zakopane.

Posiadamy własny teren

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na organizację pikników firmowo-rodzinnych
oraz imprez integracyjnych na terenie siedziby naszej firmy.

Fantastycznie sprawdzi się tu nasz poduszkowiec, a pojazdy buggy i quady zrobią prawdziwą furorę.
Cudowne miejsca i zapierające dech w piersiach krajobrazy będą świetnym tłem do gier scenariuszowych, a ukształtowanie terenu pozwoli na organizację zabawy na naszych dmuchańcach takich jak: gigantyczne piłkarzyki, ścianka wspinaczkowa, sumo, gladiatorzy i wiele innych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W DZIALE: NASZ TEREN

Zaufali nam

Grono naszych zadowolonych klientów i przyjaciół jest wyjątkowo pokaźne i ciągle rośnie.

WYBRANE REFERENCJE

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy