Team Building

Nic tak nie konsoliduje zespołu jak dobrze przygotowana impreza team buildingowa.

TEAM BUILDING W PLENERZE

W ramach imprez inte­gra­cyj­nych pro­po­nu­je­my Państwu ponad 250 róż­no­rod­nych gier i zabaw team buil­din­go­wych, dzię­ki któ­rym popra­wi­cie rela­cje inter­per­so­nal­ne, stwo­rzy­cie zde­cy­do­wa­nie lep­szy team i odkry­je­cie drze­mią­cy w was potencjał.

Dzięki wspól­ne­mu wysił­ko­wi, stwo­rzo­nym rela­cjom, poko­na­niu barier, popra­wi­cie efek­tyw­ność zespo­łu, a zgra­ny zespół jest klu­czem do suk­ce­su każ­dej fir­my. Nasze zaję­cia team buil­din­go­we pomo­gą w two­rze­niu wię­zi mię­dzy­ludz­kich, dosko­na­le­niu komu­ni­ka­cji, a tym samym nauczą roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów w gru­pie i dopro­wa­dzą do kon­so­li­da­cji pra­cow­ni­ków w fir­mie. Każdą zaba­wę, któ­rą przy­go­tu­je­my pod­czas impre­zy inte­gra­cyj­nej poprze­dza­my roz­po­zna­niem gru­py tak aby wnio­sła ona do zespo­łu jak naj­wię­cej kre­atyw­no­ści oraz zaufania.

TEAM BUILDING WEWNĄTRZ

Pomimo ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z orga­ni­zo­wa­nia imprez team buil­din­go­wych wewnątrz róż­ne­go rodza­ju pomiesz­czeń, mamy Państwu do zaofe­ro­wa­nia całą gamę gier i aktyw­no­ści zacie­śnia­ją­cych wię­zi inter­per­so­nal­ne waszych pra­cow­ni­ków, któ­re może­my prze­pro­wa­dzić w obrę­bie wybra­ne­go przez Państwa pomieszczenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy