Paintball

Rozgrywki paintballowe z własnymi polami w miejscowościach: Bielsko-Biała, Wisła, Brenna, Korbielów, Ustroń, Kraków, Katowice jak również na terenie Beskidów, Śląska, Małopolski.

PAINTBALL

Gra sce­nar­ius­zowa, w której decy­du­je deter­mi­nac­ja, szy­bkość pode­j­mowa­nia decyzji i kon­sek­wenc­ja. Tutaj liczy się inteligenc­ja, zau­fanie oraz kreaty­wne myśle­nie.

To sposób na bez­pieczne odreagowanie stre­su i walkę z włas­ny­mi słaboś­ci­a­mi oraz lęka­mi. Drużyny wyposażone są w mark­ery do prowadzenia dzi­ałań (za pomocą eko­log­icznego bar­wni­ka), pełne kom­bine­zony z rękawica­mi i maską. Cały mundur doskonale kamu­flu­je się w otocze­niu. To gra dla wszys­t­kich.

Jed­ną z naszych spec­jal­noś­ci jest orga­ni­za­c­ja i obsłu­ga imprez paint­bal­lowych dla grup zor­ga­ni­zowanych, orga­ni­za­c­ja imprez dla firm, w tym paint­ball, połąc­zony z dodatkowy­mi atrakc­ja­mi, np. w postaci środ­ków pozo­racji pola wal­ki. Posi­adamy doświad­cze­nie w orga­ni­za­cji tego typu imprez, ofer­u­je­my przeszkolonych instruk­torów, markowy sprzęt firmy TIPMANN Cus­tom 98, mas­ki V-Vorce, pełne kom­bine­zony z rękawica­mi i maską. Cały mundur doskonale kamu­flu­je się w otocze­niu.

Dys­ponu­je­my również dodatka­mi dla uroz­maice­nia real­iów pola wal­ki takich jak: miny paint­bal­lowe, potykacze, świece dymne oraz granaty paint­bal­lowe.

Orga­nizu­je­my roz­gry­w­ki paint­bal­lowe na tere­nie całego kra­ju do 120 osób jed­nocześnie biorą­cych udzi­ał w grze. Nasza mobil­ność pozwala zor­ga­ni­zować roz­gry­w­ki paint­bal­lowe w dowol­nym miejs­cu wskazanym przez Państ­wa. Wielokrot­nie przeprowadza­l­iśmy już gry paint­bal­lowe na plażach bał­ty­c­kich, na tere­nie jezior mazurs­kich, w Bieszczadach, w Łódzkim, Wielkopolsce na tere­nie Opol­szczyzny, Dol­nego Śląs­ka i Mazowsza. Dys­ponu­je­my również rozkładanym i przenośnym polem które może­my rozstaw­ić na dowol­nym tere­nie np. na pla­cach, parkingach, otwartych przestrzeni­ach — cały teren zabez­piec­zony pro­fesjon­al­ną siatką.

Bez­pieczeńst­wo pod­czas każdej zabawy staw­iamy na pier­wszym miejs­cu, dlat­ego każdy z graczy zosta­je przeszkolony z zakre­su bez­pieczeńst­wa oraz posługi­wa­nia się sprzętem paint­bal­lowym. Reg­u­lamin jest do pobra­nia na naszej stron­ie inter­ne­towej. Pra­cown­i­cy naszej formy pełnią role sędz­iów i służą pomocą przez cały czas trwa­nia roz­gry­wek. Mogą Państ­wo liczyć na ich doświad­cze­nie i pełne zaan­gażowanie. Prosimy o zapoz­nanie się z obow­iązu­ją­cym reg­u­laminem jak i treś­cią oświad­czenia. Oso­by niepełno­let­nie powin­ny posi­adać zgodę opiekunów na udzi­ał w zabaw­ie.

Sce­nar­iusze są dos­tosowane do miejs­ca oraz iloś­ci osób biorą­cych udzi­ał w spotka­niu. Uwzględ­ni­a­ją ele­men­ty zasadz­ki, poszuki­wa­nia ukry­tych przed­miotów, kon­wo­jowa­nia, zdoby­wa­nia budynku, poje­dynków rodem z dzikiego zachodu czy też I wojny świa­towej, oczyszcza­nia terenu, gier sce­nar­ius­zowych i wiele innych pomysłów.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy

MENU

Powrót