Paintball

Rozgrywki paintballowe z własnymi polami w miejscowościach: Bielsko-Biała, Wisła, Brenna, Korbielów, Ustroń, Kraków, Katowice jak również na terenie Beskidów, Śląska, Małopolski.

PAINTBALL

Gra sce­na­riu­szo­wa, w któ­rej decy­du­je deter­mi­na­cja, szyb­kość podej­mo­wa­nia decy­zji i kon­se­kwen­cja. Tutaj liczy się inte­li­gen­cja, zaufa­nie oraz kre­atyw­ne myślenie.

To spo­sób na bez­piecz­ne odre­ago­wa­nie stre­su i wal­kę z wła­sny­mi sła­bo­ścia­mi oraz lęka­mi. Drużyny wypo­sa­żo­ne są w mar­ke­ry do pro­wa­dze­nia dzia­łań (za pomo­cą eko­lo­gicz­ne­go barw­ni­ka), peł­ne kom­bi­ne­zo­ny z ręka­wi­ca­mi i maską. Cały mun­dur dosko­na­le kamu­flu­je się w oto­cze­niu. To gra dla wszystkich.

Jedną z naszych spe­cjal­no­ści jest orga­ni­za­cja i obsłu­ga imprez paint­bal­lo­wych dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych, orga­ni­za­cja imprez dla firm, w tym paint­ball, połą­czo­ny z dodat­ko­wy­mi atrak­cja­mi, np. w posta­ci środ­ków pozo­ra­cji pola wal­ki. Posiadamy doświad­cze­nie w orga­ni­za­cji tego typu imprez, ofe­ru­je­my prze­szko­lo­nych instruk­to­rów, mar­ko­wy sprzęt fir­my TIPMANN Custom 98, maski V‑Vorce, peł­ne kom­bi­ne­zo­ny z ręka­wi­ca­mi i maską. Cały mun­dur dosko­na­le kamu­flu­je się w otoczeniu.

Dysponujemy rów­nież dodat­ka­mi dla uroz­ma­ice­nia realiów pola wal­ki takich jak: miny paint­bal­lo­we, poty­ka­cze, świe­ce dym­ne oraz gra­na­ty paintballowe.

Organizujemy roz­gryw­ki paint­bal­lo­we na tere­nie całe­go kra­ju do 120 osób jed­no­cze­śnie bio­rą­cych udział w grze. Nasza mobil­ność pozwa­la zor­ga­ni­zo­wać roz­gryw­ki paint­bal­lo­we w dowol­nym miej­scu wska­za­nym przez Państwa. Wielokrotnie prze­pro­wa­dza­li­śmy już gry paint­bal­lo­we na pla­żach bał­tyc­kich, na tere­nie jezior mazur­skich, w Bieszczadach, w Łódzkim, Wielkopolsce na tere­nie Opolszczyzny, Dolnego Śląska i Mazowsza. Dysponujemy rów­nież roz­kła­da­nym i prze­no­śnym polem któ­re może­my roz­sta­wić na dowol­nym tere­nie np. na pla­cach, par­kin­gach, otwar­tych prze­strze­niach — cały teren zabez­pie­czo­ny pro­fe­sjo­nal­ną siatką.

Bezpieczeństwo pod­czas każ­dej zaba­wy sta­wia­my na pierw­szym miej­scu, dla­te­go każ­dy z gra­czy zosta­je prze­szko­lo­ny z zakre­su bez­pie­czeń­stwa oraz posłu­gi­wa­nia się sprzę­tem paint­bal­lo­wym. Regulamin jest do pobra­nia na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Pracownicy naszej for­my peł­nią role sędziów i słu­żą pomo­cą przez cały czas trwa­nia roz­gry­wek. Mogą Państwo liczyć na ich doświad­cze­nie i peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie. Prosimy o zapo­zna­nie się z obo­wią­zu­ją­cym regu­la­mi­nem jak i tre­ścią oświad­cze­nia. Osoby nie­peł­no­let­nie powin­ny posia­dać zgo­dę opie­ku­nów na udział w zabawie.

Scenariusze są dosto­so­wa­ne do miej­sca oraz ilo­ści osób bio­rą­cych udział w spo­tka­niu. Uwzględniają ele­men­ty zasadz­ki, poszu­ki­wa­nia ukry­tych przed­mio­tów, kon­wo­jo­wa­nia, zdo­by­wa­nia budyn­ku, poje­dyn­ków rodem z dzi­kie­go zacho­du czy też I woj­ny świa­to­wej, oczysz­cza­nia tere­nu, gier sce­na­riu­szo­wych i wie­le innych pomysłów.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy