Olimpiady

Nic tak nie motywuje do działania jak porządna dawka rywalizacji sportowej na wesoło.

OLIMPIADA

To czys­ta rywal­iza­c­ja w luźniej, wesołej formie, dla osób w każdym wieku. Spec­jal­nie dla Państ­wa, zamien­imy teren w iście olimpi­js­ki sta­dion, na którym każdy z uczest­ników poczu­je się jak świa­towej sławy gwiaz­da sportu.

W grupie siła – dlat­ego też nasi instruk­torzy podzielą Państ­wa grupę na reprezen­tac­je, które będą wal­czyć o olimpi­jskie medale. Oczy­wiś­cie zgod­nie z zasada­mi fair play.

Nad­mi­ar niespożytej energii będą mieli Państ­wo okazję spal­ić pod­czas późniejszej dyskote­ki, a utra­cone kalo­rie uzu­pełnić poczęs­tunkiem przy­go­towanym przez nasz cater­ing.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy

MENU

Powrót