Olimpiady

Nic tak nie motywuje do działania jak porządna dawka rywalizacji sportowej na wesoło.

OLIMPIADA

To czy­sta rywa­li­za­cja w luź­niej, weso­łej for­mie, dla osób w każ­dym wie­ku. Specjalnie dla Państwa, zamie­ni­my teren w iście olim­pij­ski sta­dion, na któ­rym każ­dy z uczest­ni­ków poczu­je się jak świa­to­wej sła­wy gwiaz­da sportu.

W gru­pie siła – dla­te­go też nasi instruk­to­rzy podzie­lą Państwa gru­pę na repre­zen­ta­cje, któ­re będą wal­czyć o olim­pij­skie meda­le. Oczywiście zgod­nie z zasa­da­mi fair play.

Nadmiar nie­spo­ży­tej ener­gii będą mie­li Państwo oka­zję spa­lić pod­czas póź­niej­szej dys­ko­te­ki, a utra­co­ne kalo­rie uzu­peł­nić poczę­stun­kiem przy­go­to­wa­nym przez nasz catering.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy