Nasz teren

Posiadamy własny teren, który sprawdzi się doskonale w przypadku pikników i festynów.

PIKNIK W FIRMIE CENTAURUS (BIELSKO-BIAŁA)

Firma Centaurus dys­po­nu­je tere­nem o powierzch­ni 2 ha znaj­du­ją­cym się w Bielsku-Białej, przy ul. Szklanej 20 A. Jest to nie­zwy­kle malow­ni­cza oko­li­ca z wido­kiem na cały Śląsk i góry Beskidu Śląskiego, co daje nam moż­li­wość zaofe­ro­wa­nia Państwu bar­dzo boga­te­go wachla­rzu atrakcji.

Jest to bar­dzo dogod­na loka­li­za­cja z logi­stycz­ne­go punk­tu widze­nia. Teren leży nie­da­le­ko dro­gi kra­jo­wej S1, a dla miesz­kań­ców Bielska-Białej ist­nie­je moż­li­wość dojaz­du auto­bu­sem linii 24 (tutaj trze­ba doli­czyć 5‑minutowy spa­cer wol­nym tem­pem od przy­stan­ku do naszej firmy).

Posiadamy namiot gastro­no­micz­ny ze sma­ko­wi­tym jedze­niem, miesz­czą­cy ponad 1000 osób, wypo­sa­żo­ny w sce­nę z pro­fe­sjo­nal­nym nagło­śnie­niem i oświe­tle­niem oraz miej­scem do tańczenia.

Cały teren jest ogro­dzo­ny, obsa­dzo­ny pięk­ną roślin­no­ścią, któ­ra dosko­na­le oddzie­la ser­ce impre­zy od świa­ta zewnętrz­ne­go gwa­ran­tu­jąc naszym gościom pry­wat­ność i bez­pie­czeń­stwo. Za tą ścia­ną zie­le­ni cze­ka na Państwa boisko do gry w pił­kę noż­ną, 4 alta­ny, z cze­go każ­da może pomie­ścić 20 osób, a wzdłuż ogro­dze­nia cią­gnie się dep­tak, nie­mal­że wyję­ty żyw­cem z nad­mor­skie­go kuror­tu, gdzie będzie­cie mogli Państwo w spo­ko­ju przy­cup­nąć na jed­nej z wie­lu ławe­czek i bez oba­wy o swo­je pocie­chy delek­to­wać się pięk­nym wido­kiem na Wyżynę Śląską i pasmo Beskidu Żywieckiego. W tym samym cza­sie Państwa pocie­chy będą aktyw­nie spę­dzać czas pod okiem naszych instruk­to­rów dba­ją­cych o ich bez­pie­czeń­stwo. Specjalnie dla dzie­ci stwo­rzy­my kolo­ro­we pla­ce zabaw z dmu­cha­ny­mi zjeż­dżal­nia­mi, zam­ka­mi do ska­ka­nia, suchym base­nem, ścian­ką wspi­nacz­ko­wą i kolo­ro­wym baj­ko­wym ogródkiem.

Posiadamy rów­nież par­king wewnętrz­ny na auto­ka­ry i samo­cho­dy oso­bo­we, a cały teren jest oświe­tlo­ny i moni­to­ro­wa­ny przez całą dobę.

Do pań­stwa dys­po­zy­cji może­my tak­że oddać 6‑stanowiskową zada­szo­ną strzel­ni­cę łucz­ni­czą, na któ­rej dosko­na­le spraw­dza­ją się rów­nież mar­ke­ry do paint­bal­la i urzą­dze­nia pneumatyczne.

Dla miło­śni­ków bie­siad przy żywym ogniu, w szcze­gól­no­ści kieł­ba­sek przy­rzą­dza­nych “na paty­ku”, mamy do dys­po­zy­cji krąg ogni­sko­wy na 20 osób.

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią zapra­sza­my Państwa na orga­ni­za­cję pik­ni­ków fir­mo­wo-rodzin­nych oraz imprez inte­gra­cyj­nych na tere­nie sie­dzi­by naszej fir­my. Nasza ofer­ta liczy ponad 300 atrak­cji, w tym oko­ło 100 dmu­cha­nych urzą­dzeń oraz co naj­mniej 200 innych rodza­jów aktyw­no­ści, tj. olim­pia­dy spor­to­we, gry sce­na­riu­szo­we, strze­lec­two i łucz­nic­two, a cało­ści dopeł­ni bie­sia­da w dosko­na­łej atmos­fe­rze, któ­ra jest ide­al­nym zwień­cze­niem każ­dej imprezy.

PRZYKŁADOWY PLAN IMPREZY

Doskonale na naszym tere­nie spi­su­je się olim­pia­da na weso­ło, gdzie goście mają oka­zję poczuć się jak praw­dzi­we gwiaz­dy spor­tów olimpijskich.

Następnie uczest­ni­cy uda­ją się na zasłu­żo­ny posi­łek bie­siad­ny, przy­go­to­wa­ny przez naszą spraw­dzo­ną eki­pę cateringową.

Na koniec impre­zy, gdy emo­cje opad­ną, cze­ka­ją ich poka­zy arty­stycz­ne na sce­nie oraz świet­na zaba­wa pod­czas dys­ko­te­ki z dosko­na­łą muzyką.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy