Nasz teren

Posiadamy własny teren, który sprawdzi się doskonale w przypadku pikników i festynów.

PIKNIK W FIRMIE CENTAURUS (BIELSKO-BIAŁA)

Fir­ma Cen­tau­rus dys­ponu­je teren­em o powierzch­ni 1,5 ha zna­j­du­ją­cym się w Biel­sku-Białej, przy ul. Szk­lanej 20 A. Jest to niezwyk­le mal­own­icza okoli­ca z widok­iem na cały Śląsk i góry Beskidu Śląskiego, co daje nam możli­wość zaofer­owa­nia Państ­wu bard­zo bogat­ego wach­larzu atrakcji.

Jest to bard­zo dogod­na lokaliza­c­ja z logisty­cznego punk­tu widzenia. Teren leży niedaleko dro­gi kra­jowej S1, a dla mieszkańców Biel­s­ka-Białej ist­nieje możli­wość dojaz­du auto­busem linii 24 (tutaj trze­ba doliczyć 5-min­u­towy spac­er wol­nym tem­pem od przys­tanku do naszej firmy).

Posi­adamy namiot gas­tro­nom­iczny ze smakow­itym jedze­niem, mieszczą­cy pon­ad 1000 osób, wyposażony w scenę z pro­fesjon­al­nym nagłośnie­niem i oświ­etle­niem oraz miejscem do tańczenia.

Cały teren jest ogrod­zony, obsad­zony piękną roślin­noś­cią, która doskonale odd­ziela serce imprezy od świa­ta zewnętrznego gwaran­tu­jąc naszym goś­ciom pry­wat­ność i bez­pieczeńst­wo. Za tą ścianą zie­leni czeka na Państ­wa boisko do gry w piłkę nożną, 4 altany, z czego każ­da może pomieś­cić 20 osób, a wzdłuż ogrodzenia ciąg­nie się dep­tak, niemalże wyję­ty żyw­cem z nad­morskiego kuror­tu, gdzie będziecie mogli Państ­wo w spoko­ju przy­cup­nąć na jed­nej z wielu ławeczek i bez obawy o swo­je pociechy delek­tować się pięknym widok­iem na Wyżynę Śląską i pas­mo Beskidu Żywieck­iego. W tym samym cza­sie Państ­wa pociechy będą akty­wnie spędzać czas pod okiem naszych instruk­torów dba­ją­cych o ich bez­pieczeńst­wo. Spec­jal­nie dla dzieci stworzymy kolorowe place zabaw z dmuchany­mi zjeżdżal­ni­a­mi, zamka­mi do skaka­nia, suchym basen­em, ścianką wspinaczkową i kolorowym bajkowym ogród­kiem.

Posi­adamy również park­ing wewnętrzny na autokary i samo­chody osobowe, a cały teren jest oświ­et­lony i mon­i­torowany przez całą dobę.

Do państ­wa dys­pozy­cji może­my także odd­ać 6-stanowiskową zadas­zoną strzel­nicę łuczniczą, na której doskonale sprawdza­ją się również mark­ery do paint­bal­la i urządzenia pneu­maty­czne.

Dla miłośników biesi­ad przy żywym ogniu, w szczegól­noś­ci kiełbasek przyrządzanych “na patyku”, mamy do dys­pozy­cji krąg ogniskowy na 20 osób.

Z ogrom­ną przy­jem­noś­cią zaprasza­my Państ­wa na orga­ni­za­cję pikników fir­mowo-rodzin­nych oraz imprez inte­gra­cyjnych na tere­nie siedz­i­by naszej firmy. Nasza ofer­ta liczy pon­ad 300 atrakcji, w tym około 100 dmuchanych urządzeń oraz co najm­niej 200 innych rodza­jów akty­wnoś­ci, tj. olimpiady sportowe, gry sce­nar­ius­zowe, strz­elect­wo i łucznict­wo, a całoś­ci dopełni biesi­a­da w doskon­ałej atmos­ferze, która jest ide­al­nym zwieńcze­niem każdej imprezy.

PRZYKŁADOWY PLAN IMPREZY

Doskonale na naszym tere­nie spisu­je się olimpia­da na wesoło, gdzie goś­cie mają okazję poczuć się jak prawdzi­we gwiazdy sportów olimpi­js­kich.

Następ­nie uczest­ni­cy uda­ją się na zasłużony posiłek biesi­ad­ny, przy­go­towany przez naszą sprawd­zoną ekipę cateringową.

Na koniec imprezy, gdy emoc­je opad­ną, czeka­ją ich pokazy artysty­czne na sce­nie oraz świet­na zabawa pod­czas dyskote­ki z doskon­ałą muzyką.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy