Polityka prywatności i cookies

Preambuła

Chron­imy Two­ją pry­wat­ność w trak­cie korzys­ta­nia z ser­wisu www.firmacentaurus.pl. Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakre­sie ochrony danych osobowych:

- Ustawa z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jed­no­li­ty: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.);

- Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

- Roz­porządze­nie z dnia 29.04.04 r. Min­is­tra Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji w spraw­ie doku­men­tacji przetwarza­nia danych osobowych oraz warunk­ów tech­nicznych i orga­ni­za­cyjnych, jakim powin­ny odpowiadać urządzenia i sys­te­my infor­maty­czne, służące do przetwarza­nia danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Chron­imy Two­je dane także od strony tech­nicznej, sto­su­jąc sprzęt i zabez­pieczenia najlep­szej jakoś­ci. Poniżej zawarte zapisy mają na celu poin­for­mowanie o danych, które zbier­amy, kiedy korzys­tasz z naszego ser­wisu, o sposo­bie ich wyko­rzys­ta­nia, popraw­ia­nia oraz usuwa­nia, a także określa­ją zasady prze­chowywa­nia i dostępu do infor­ma­cji na Twoim urządze­niu (kom­put­er, lap­top, smart­fon itd.) za pomocą plików Cook­ies, służą­cych real­iza­cji usług świad­c­zonych drogą elek­tron­iczną żądanych przez Użytkown­i­ka, przez Firme Opti­mal w Skoc­zowie, co stanowi real­iza­cję obow­iązków infor­ma­cyjnych wynika­ją­cych z art. 173, art. 174 oraz art. 209 Ustawy pra­wo teleko­mu­nika­cyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445).

I. Informacje o Administratorze danych

1. Niniejsza Poli­ty­ka Pry­wat­noś­ci i Cook­ies charak­teryzu­je i określa dane, jakie są zbier­ane od Użytkown­i­ka ser­wisu www.firmacentaurus.pl, zwanego dalej Ser­wisem, należącego Firmy Opti­mal.

2. Admin­is­tra­torem danych jest Fir­ma Opti­mal, ul. Wałowa 3, 43–430 Skoczów, zwana dalej Admin­is­tra­torem lub Fir­mą.

Informacje o zakresie danych zbieranych przez Administratora, o zakresie ich wykorzystania, prawach Użytkownika

1. Pod­czas wiz­y­ty Użytkown­i­ka w Ser­wisie nasze ser­w­ery automaty­cznie zapisu­ją tzw. logi sys­te­mowe — anon­i­mowe infor­ma­c­je, takie jak: czas wiz­y­ty Użytkown­i­ka, adres ip, adres url, infor­ma­c­je o przeglą­darce użytkown­i­ka, adres URL poprzed­nio odwiedzanej strony (tzw. ref­er­ent link, o ile użytkown­ik przeszedł na stronę poprzez odnośnik) itp. Zebrane logi prze­chowywane są przez czas nieokreślony jako mate­ri­ał pomoc­niczy służą­cy do admin­istrowa­nia ser­wisem. Infor­ma­c­je w nich zawarte nie są ujaw­ni­ane niko­mu poza osoba­mi upoważniony­mi do admin­istrowa­nia ser­w­erem oraz ser­wisem.

2. Ser­wis gro­madzi także anon­i­mowe dane doty­czące odwiedzanych stron takie jak: licz­ba odwiedzin, kraj, przeglą­dar­ka, czas wiz­y­ty itp. Anal­izu­je­my gro­mad­zone dane, korzys­ta­jąc z rozwiąza­nia zewnętrznego dostaw­cy, którym jest Google Ana­lyt­ics. Narzędzie dzi­ała w opar­ciu o tzw. pli­ki cook­ie i nie udostęp­nia danych umożli­wia­ją­cych iden­ty­fikację oso­by. Szczegóły poli­ty­ki pry­wat­noś­ci Google Ana­lyt­ics. Dostęp­ne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

3. Ser­wis może korzys­tać z funkcji “Share” (Prześlij) umożli­wia przesyłanie infor­ma­cji o naszych stronach do ser­wisów społecznoś­ci­ach (np. Face­book, Twit­ter itp.) lub na adres e-mail. Dzi­ała ona w opar­ciu o usługę “Add This”. Szczegółowe zasady doty­czące poli­ty­ki pry­wat­noś­ci tej usłu­gi zna­j­du­ją się na stron­ie: http://www.addthis.com/privacy.

4. Pod­czas kon­tak­tu za pomocą for­mu­la­rza kon­tak­towego, w przy­pad­ku sub­skrypcji naszego newslet­ter-a lub innej wiado­moś­ci sys­te­mowej Użytkown­ik może podać następu­jące dane: tele­fon, adres pocz­ty e-mail, adres, imię i nazwisko itp. oraz inne dane osobowe, tj. data urodzenia, wiek, płeć itd. Dane te mogą zostać wyko­rzys­tane przez Admin­is­tra­to­ra do celów statysty­cznych, do badań behaw­io­ral­nych, a także – jeśli Użytkown­ik wyraz­ił na to zgodę – do celów hand­lowych Firmy.

5. Dodatkowo, okazjon­al­nie, w drodze anki­et przesyłanych za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej bądź udostęp­ni­anych bezpośred­nio w ser­wisie, Ser­wis może zbier­ać od Użytkown­ików dane demograficzne i pro­filowe (takie jak wyk­sz­tałce­nie, wiek, zarob­ki). Dane te wyko­rzysty­wane są do bada­nia pref­er­encji Użytkown­ików i dos­tosowywa­nia ofer­ty Firmy do ich oczeki­wań. Ujawnie­nie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkown­ik w każdej chwili może zrezyg­nować z otrzymy­wa­nia anki­et w sposób każ­do­ra­zowo określony w przesłanej Użytkown­ikowi ankiecie (np. w stopce wiado­moś­ci).

6. Wszelkie treś­ci reklam­owe związane z dzi­ałal­noś­cią komer­cyjną Firmy i jej kon­tra­hen­tów mogą być przesyłane Użytkown­ikom wyłącznie za ich zgodą, zgod­nie z treś­cią art. 10 ustawy z dnia 18 lip­ca 2002 roku o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgo­da w tym zakre­sie ma charak­ter odwoły­wal­ny.

7. Użytkown­ik poda­ją­cy w Ser­wisie swo­je dane wymienione w punkcie 5. i 6. wyraża zgodę na ich przekazanie, prze­chowywanie oraz przetwarzanie (zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ) przez Ser­wis. Poda­jąc swo­je dane Użytkown­ik oświad­cza jed­nocześnie, że zapoz­nał się z „Poli­tyką pry­wat­noś­ci i cook­ies” obow­iązu­jącą w niniejszym Ser­wisie.

8. Dane osobowe nie są udostęp­ni­ane innym pod­miotom dla celów mar­ketingowych, chy­ba że Użytkown­ik wyrazi na to zgodę. Podanie jakichkol­wiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgro­mad­zone infor­ma­c­je, które nie umożli­wia­ją iden­ty­fikacji konkret­nej oso­by, Fir­ma może udostęp­ni­ać pub­licznie oraz part­nerom, takim jak wydaw­cy, reklam­odaw­cy i pod­miotom obsługu­ją­cym pow­iązane wit­ryny.

9. W przy­pad­ku fuzji lub prze­ję­cia Firmy bądź sprzedaży jej akty­wów zapewn­imy poufność wszel­kich danych osobowych oraz powiadomimy odpowied­nich użytkown­ików, zan­im ich dane osobowe zostaną prze­nie­sione lub objęte inną poli­tyką pry­wat­noś­ci.

10. Użytkown­ik posi­a­da możli­woś­ci decy­dowa­nia, w jakim zakre­sie będą wyko­rzysty­wane jego dane osobowe.

11. Użytkown­ikowi przysługu­je pra­wo uzu­peł­ni­a­nia, uak­tu­al­ni­a­nia, spros­towa­nia danych osobowych, cza­sowego lub stałego wstrzy­ma­nia ich przetwarza­nia lub ich usunię­cia, jeżeli są one niekom­pletne, nieak­tu­alne, nieprawdzi­we lub zostały zebrane z narusze­niem przepisów prawa albo są już zbędne do real­iza­cji celu, dla którego zostały zebrane, oraz pra­wo wniesienia sprze­ci­wu, w przy­pad­kach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Admin­is­tra­tor zamierza przetwarzać dane Użytkown­i­ka w celach mar­ketingowych lub przekazać je innemu admin­is­tra­torowi danych.

12. Wszel­kich zmi­an w zakre­sie swoich danych osobowych Użytkown­ik może dokon­ać poprzez przesłanie właś­ci­wego oświad­czenia woli na adres Admin­is­tra­to­ra.

13. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do odmowy usunię­cia danych Użytkown­i­ka, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu real­iza­cji roszczeń lub jeżeli wyma­ga­ją tego obow­iązu­jące przepisy prawa.

14. W przy­pad­ku kon­troli Gen­er­al­nego Inspek­toratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkown­i­ka mogą zostać udostęp­nione pra­cown­ikom Inspek­toratu zgod­nie z ustawą o ochronie danych osobowych.

III. Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”) – oraz podobnych technologii — oraz możliwość ich wyłączenia

1. Ser­wis wyko­rzys­tu­je tzw. ciastecz­ka czyli z ang. „cook­ies”. Iden­ty­fiku­ją one przeglą­darkę oraz uspraw­ni­a­ją dzi­ałanie ser­wisu. Ciastecz­ka nie zaw­ier­a­ją żad­nych danych osobowych. Ser­wis może wyko­rzysty­wać również Anon­i­mowy iden­ty­fika­tor, czyli losowy ciąg znaków uży­wany w tym samym celu co plik cook­ie na plat­for­ma­ch obe­j­mu­ją­cych niek­tóre urządzenia przenośne, na których tech­nolo­gia plików cook­ie nie jest obsługi­wana.

2. W ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki moż­na wybrać opcję odrzu­ca­nia plików cook­ies, jed­nak niek­tóre funkc­je ser­wisu mogą wtedy nie dzi­ałać poprawnie. Brak zmi­any tych ustaw­ień oznacza akcep­tację dla stosowanych tu cook­ies.

3. Ser­wisy obce, z których mate­ri­ały bądź lin­ki do których mogą zna­j­dować się w Ser­wisie (np. vimeo, youtube), mogą także uży­wać cook­ies, które umożli­wia­ją logowanie się oraz służą dostar­cza­niu reklam odpowiada­ją­cych upodoban­iom i zra­chowan­iom użytkown­i­ka. W takim przy­pad­ku Ser­wis zale­ca zapoz­nanie się z Poli­tyką pry­wat­noś­ci docelowych ser­wisów. Niniejsza Poli­ty­ka Pry­wat­noś­ci nie reg­u­lu­je zasad wyko­rzys­ta­nia mech­a­niz­mu cook­ies przez pod­mio­ty trze­cie.

4. Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie możli­wość korzys­ta­nia z usług pod­miotów trze­ci­ch w zakre­sie opra­cow­a­nia statystyk doty­czą­cych korzys­ta­nia z Ser­wisu. Zapew­ni­amy, że w takim przy­pad­ku pod­miotom takim nie zostaną przekazane żadne dane iden­ty­fiku­jące Użytkown­ików.

5. W rekla­mach zamieszczanych na stronach Ser­wisu mogą być wyko­rzysty­wane cook­ies pod­miotów trze­ci­ch, mające na celu umożli­wie­nie anal­izy skutecznoś­ci kam­panii reklam­owej.

a. Co to jest „cook­ies”?

Cook­ies” to z ang. „Ciastecz­ka”, czyli małe pli­ki tek­stowe, prze­chowywane w urządzeni­ach użytkown­ików tj. smart­phon, lap­top, kom­put­er i wszys­t­kich innych urządzeni­ach służą­cych do przeglą­da­nia inter­ne­tu. W „ciasteczku” zapisane są infor­ma­c­je o stron­ie inter­ne­towej, którą odwiedza Użytkown­ik, okres „życia”, czyli czas ist­nienia ciastecz­ka oraz unikalny numer przeglą­dar­ki.

b. Do czego „cook­ies” są uży­wane?

Cook­ies” sto­su­je się, by dos­tosować zawartoś­ci stron inter­ne­towych (np. treś­ci reklam) do pref­er­encji użytkown­i­ka oraz by przyśpieszyć dzi­ałanie i korzys­tanie stron inter­ne­towych. „Cook­ies” służą również do zbiera­nia danych statysty­cznych i behaw­io­ral­nych użytkown­ików strony. Danych tych nie wyko­rzys­tu­je się do iden­ty­fikacji tożsamoś­ci użytkown­ików.

c. Czy „cook­ies” zaw­ier­a­ją dane osobowe?

Tak, jed­nak mogą być wyko­rzys­tane wyłącznie w celu wykony­wa­nia określonych funkcji na rzecz użytkown­i­ka. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożli­wia­ją­cy dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

d. Jakich „cook­ies” uży­wa Ser­wis?

Stosowane są dwa rodza­je plików: tym­cza­sowe (ist­nieją do cza­su wyl­o­gowa­nia się ze strony inter­ne­towej) lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towej) oraz pli­ki „stałe” (pozosta­ją przez czas określony w para­me­tra­ch plików „cook­ies” ) albo do ręcznego usunię­cia przez Użytkown­i­ka. Swo­je „cook­ies” mają również pod­mio­ty trze­cie, jak np. Face­book, dane doty­czące poli­ty­ki pry­wat­noś­ci cook­ies part­nerów znaleźć moż­na na ich stronach.

e. Jak usunąć” lub/i zablokować pli­ki „cook­ies”?

Przeglą­dar­ki inter­ne­towe domyśl­nie pozwala­ją na umieszczanie plików „cook­ies”. Jed­nak ustaw­ienia te moż­na zmienić w dowol­nym momen­cie. Ogranicze­nie stosowa­nia plików „cook­ies”, bądź ich zablokowanie, może wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­noś­ci Ser­wisu. Wszys­tkie oper­ac­je usunię­cia lub blokowa­nia usług w przeglą­dark­ach należy wykon­ać z uwagą, gdyż mogą doprowadz­ić do usunię­cia stron dodanych w zakład­kach „ulu­bione”, ułatwień dostępu typu: automaty­czne logowanie, zapamię­ty­wanie hasła/loginu itp.

 • Usuwanie i blokowanie plików
  w Google Chrome: Należy kliknąć „Ustaw­ienia”, następ­nie „„Pokaż ustaw­ienia zaawan­sowane”, a następ­nie w polu „Pry­wat­ność” klikamy „Ustaw­ienia
  treś­ci”. W nowym oknie, które się uru­cho­mi wybier­amy opcję „Blokuj pró­by umieszcza­nia na kom­put­erze danych z wit­ryn”. Wciskamy również przy­cisk
  „Wszys­tkie pli­ki cook­ie i dane wit­ryn” i w otwartym oknie klikamy „Usuń wszys­tkie”.
 • Przeglą­dar­ka Microsoft Inter­net Explor­er: By zablokować pli­ki cook­ies wybier­amy kole­jno opc­je: „Narzędzia”, potem „Opc­je
  inter­ne­towe”, kole­jno zakład­kę „Pry­wat­ność”, a później „Zaawan­sowane”. W nowym oknie zaz­nacza­my „Zastąp automaty­czną obsługę plików cook­ie”, a potem
  wybier­amy dwukrot­nie opcję „zablokuj” i potwierdza­my na „OK”. By usunąć zapisane wcześniej pli­ki cook­ies: wybier­amy kole­jno opc­je:
  „Narzędzia”, potem „Opc­je inter­ne­towe” i przy opcji „His­to­ria przeglą­da­nia” klikamy na „Usuń…”. Następ­nie zaz­nacza­my opc­je: „Zachowaj dane ulu­bionych
  wit­ryn sieci Web” oraz „Pli­ki cook­ie” i klikamy „Usuń”.
 • Mozil­la Fire­fox
  : By zablokować ciastecz­ka
  wybier­amy „Narzędzia”, potem „Opc­je” i zakład­kę „Pry­wat­ność”. Tam wybier­amy opcję „Pro­gram Fire­fox będzie uży­wał ustaw­ień użytkown­i­ka” oraz niżej
  odz­nacza­my opcję „Akcep­tuj ciastecz­ka”. Zatwierdza­my przez „OK”. By usunąć zapisane cook­ies: Wybier­amy „Narzędzia” i „Wyczyść his­torię
  przeglą­da­nia”. Wybier­amy okres do wyczyszczenia: „wszys­tko” i zaz­nacza­my opcję „Ciastecz­ka” . Zatwierdza­my przez wciśnię­cie „OK”.
 • W przeglą­darce Operaby zablokować ciastecz­ka — W menu wybier­amy opcję „Ustaw­ienia”, a później „Pref­er­enc­je…”, tam zaś
  „Zaawan­sowane” i „Ciastecz­ka”. Spośród dostęp­nych opcji wybier­amy „Nigdy nie akcep­tuj ciasteczek” i klikamy w przy­cisk „OK”.By usunąć zebrane już ciastecz­ka — W menu wybier­amy opcję „Ustaw­ienia”, a później „Pref­er­enc­je…”, tam zaś „Zaawan­sowane” i „Ciastecz­ka”. Następ­nie klikamy opc­je „Zarządzaj ciasteczka­mi” i w nowo otwartym oknie klikamy w przy­cisk „Usuń” dla każdej pozy­cji.
 • W przeglą­darce Safari trze­ba wybrać „Pref­er­enc­je” i kliknąć ikonę „Bez­pieczeńst­wo”. Tu wybiera się poziom bez­pieczeńst­wa w obszarze „Akcep­tuj
  pli­ki cook­ie”.
 • W przeglą­dark­ach urządzeń mobil­nych
  : Funkc­ja obsłu­gi plików typu „cook­ies” może być róż­na na różnych mod­elach tele­fonu bądź urządzenia przenośnego. Dlat­ego zachę­camy do zapoz­na­nia się z
  opc­ja­mi pry­wat­noś­ci w doku­men­tacji na stron­ie inter­ne­towej pro­du­cen­ta Two­jego urządzenia mobil­nego.

f) Co to są Anon­i­mowe Iden­ty­fika­to­ry i jaką funkcję pełnią?

1. Aby wyświ­et­lać reklamy w usłu­gach, w których pli­ki cook­ie mogą nie dzi­ałać (np. w aplikac­jach na urządzenia mobilne), Ser­wis może użyć anon­i­mowych iden­ty­fika­torów. Anon­i­mowy iden­ty­fika­tor to losowy ciąg znaków uży­wany w tym samym celu co plik cook­ie na plat­for­ma­ch obe­j­mu­ją­cych niek­tóre urządzenia przenośne, na których tech­nolo­gia plików cook­ie nie jest obsługi­wana.

2. Pełnią one podob­ne funkc­je co pli­ki cook­ies.

g) Jak zarządzać Anon­i­mowy­mi Iden­ty­fika­tora­mi?

Każdy mod­el tele­fonu może tę funkcję obsługi­wać w inny sposób. Dlat­ego zachę­camy do zapoz­na­nia się z opc­ja­mi pry­wat­noś­ci w doku­men­tacji na stron­ie inter­ne­towej pro­du­cen­ta Two­jego urządzenia mobil­nego.

IV. Zmi­any w Poli­tyce pry­wat­noś­ci, kon­takt i postanowienia koń­cowe

1. Ser­wis zas­trze­ga możli­wość niewłaś­ci­wego dzi­ała­nia strony lub niemożli­wość sko­rzys­ta­nia z niek­tórych funkcjon­al­noś­ci Ser­wisu przez Użytkown­i­ka, który usunął i/lub wyłączył obsługę plików „cook­ies”.

2. Komu­nikac­ja między kom­put­erem Użytkown­i­ka a naszym ser­w­erem jest zaszyfrowana z uży­ciem odpowied­niego, bez­piecznego pro­tokołu. Dodatkowo nasze bazy danych zabez­piec­zone są przed wglą­dem osób trze­ci­ch.

3. Zas­trzegamy sobie pra­wo zmi­any powyższej Poli­ty­ki pry­wat­noś­ci poprzez opub­likowanie nowej poli­ty­ki pry­wat­noś­ci na tej pod­stron­ie.

4. Użytkown­i­cy, którzy mają jakieś pyta­nia doty­czące niniejszej Poli­ty­ki pry­wat­noś­ci, prak­tyk stosowanych na tej stron­ie, czy też inne zas­trzeże­nia związane z postanowieni­a­mi niniejszej Poli­ty­ki pry­wat­noś­ci i plików cook­ies, proszeni są o kon­takt z Admin­is­tra­torem.