Polityka prywatności i cookies

Preambuła

Chronimy Twoją pry­wat­ność w trak­cie korzy­sta­nia z ser­wi­su www.firmacentaurus.pl. Przestrzegamy sto­sow­nych prze­pi­sów praw­nych w zakre­sie ochro­ny danych osobowych:

- Ustawa z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­li­ty: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.);

- Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

- Rozporządzenie z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spra­wie doku­men­ta­cji prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz warun­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych, jakim powin­ny odpo­wia­dać urzą­dze­nia i sys­te­my infor­ma­tycz­ne, słu­żą­ce do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Chronimy Twoje dane tak­że od stro­ny tech­nicz­nej, sto­su­jąc sprzęt i zabez­pie­cze­nia naj­lep­szej jako­ści. Poniżej zawar­te zapi­sy mają na celu poin­for­mo­wa­nie o danych, któ­re zbie­ra­my, kie­dy korzy­stasz z nasze­go ser­wi­su, o spo­so­bie ich wyko­rzy­sta­nia, popra­wia­nia oraz usu­wa­nia, a tak­że okre­śla­ją zasa­dy prze­cho­wy­wa­nia i dostę­pu do infor­ma­cji na Twoim urzą­dze­niu (kom­pu­ter, lap­top, smart­fon itd.) za pomo­cą pli­ków Cookies, słu­żą­cych reali­za­cji usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną żąda­nych przez Użytkownika, przez Firme Optimal w Skoczowie, co sta­no­wi reali­za­cję obo­wiąz­ków infor­ma­cyj­nych wyni­ka­ją­cych z art. 173, art. 174 oraz art. 209 Ustawy pra­wo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (DU z 21.12.2012, poz. 1445).

I. Informacje o Administratorze danych

1. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies cha­rak­te­ry­zu­je i okre­śla dane, jakie są zbie­ra­ne od Użytkownika ser­wi­su www.firmacentaurus.pl, zwa­ne­go dalej Serwisem, nale­żą­ce­go Firmy Optimal.

2. Administratorem danych jest Firma Optimal, ul. Wałowa 3, 43–430 Skoczów, zwa­na dalej Administratorem lub Firmą.

Informacje o zakresie danych zbieranych przez Administratora, o zakresie ich wykorzystania, prawach Użytkownika

1. Podczas wizy­ty Użytkownika w Serwisie nasze ser­we­ry auto­ma­tycz­nie zapi­su­ją tzw. logi sys­te­mo­we — ano­ni­mo­we infor­ma­cje, takie jak: czas wizy­ty Użytkownika, adres ip, adres url, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użyt­kow­ni­ka, adres URL poprzed­nio odwie­dza­nej stro­ny (tzw. refe­rent link, o ile użyt­kow­nik prze­szedł na stro­nę poprzez odno­śnik) itp. Zebrane logi prze­cho­wy­wa­ne są przez czas nie­okre­ślo­ny jako mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem. Informacje w nich zawar­te nie są ujaw­nia­ne niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem oraz serwisem.

2. Serwis gro­ma­dzi tak­że ano­ni­mo­we dane doty­czą­ce odwie­dza­nych stron takie jak: licz­ba odwie­dzin, kraj, prze­glą­dar­ka, czas wizy­ty itp. Analizujemy gro­ma­dzo­ne dane, korzy­sta­jąc z roz­wią­za­nia zewnętrz­ne­go dostaw­cy, któ­rym jest Google Analytics. Narzędzie dzia­ła w opar­ciu o tzw. pli­ki cookie i nie udo­stęp­nia danych umoż­li­wia­ją­cych iden­ty­fi­ka­cję oso­by. Szczegóły poli­ty­ki pry­wat­no­ści Google Analytics. Dostępne są pod adre­sem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

3. Serwis może korzy­stać z funk­cji “Share” (Prześlij) umoż­li­wia prze­sy­ła­nie infor­ma­cji o naszych stro­nach do ser­wi­sów spo­łecz­no­ściach (np. Facebook, Twitter itp.) lub na adres e‑mail. Działa ona w opar­ciu o usłu­gę “Add This”. Szczegółowe zasa­dy doty­czą­ce poli­ty­ki pry­wat­no­ści tej usłu­gi znaj­du­ją się na stro­nie: http://www.addthis.com/privacy.

4. Podczas kon­tak­tu za pomo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, w przy­pad­ku sub­skryp­cji nasze­go newsletter‑a lub innej wia­do­mo­ści sys­te­mo­wej Użytkownik może podać nastę­pu­ją­ce dane: tele­fon, adres pocz­ty e‑mail, adres, imię i nazwi­sko itp. oraz inne dane oso­bo­we, tj. data uro­dze­nia, wiek, płeć itd. Dane te mogą zostać wyko­rzy­sta­ne przez Administratora do celów sta­ty­stycz­nych, do badań beha­wio­ral­nych, a tak­że – jeśli Użytkownik wyra­ził na to zgo­dę – do celów han­dlo­wych Firmy.

5. Dodatkowo, oka­zjo­nal­nie, w dro­dze ankiet prze­sy­ła­nych za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej bądź udo­stęp­nia­nych bez­po­śred­nio w ser­wi­sie, Serwis może zbie­rać od Użytkowników dane demo­gra­ficz­ne i pro­fi­lo­we (takie jak wykształ­ce­nie, wiek, zarob­ki). Dane te wyko­rzy­sty­wa­ne są do bada­nia pre­fe­ren­cji Użytkowników i dosto­so­wy­wa­nia ofer­ty Firmy do ich ocze­ki­wań. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobro­wol­ne, a Użytkownik w każ­dej chwi­li może zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia ankiet w spo­sób każ­do­ra­zo­wo okre­ślo­ny w prze­sła­nej Użytkownikowi ankie­cie (np. w stop­ce wiadomości).

6. Wszelkie tre­ści rekla­mo­we zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią komer­cyj­ną Firmy i jej kon­tra­hen­tów mogą być prze­sy­ła­ne Użytkownikom wyłącz­nie za ich zgo­dą, zgod­nie z tre­ścią art. 10 usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 roku o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakre­sie ma cha­rak­ter odwoływalny.

7. Użytkownik poda­ją­cy w Serwisie swo­je dane wymie­nio­ne w punk­cie 5. i 6. wyra­ża zgo­dę na ich prze­ka­za­nie, prze­cho­wy­wa­nie oraz prze­twa­rza­nie (zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29.08.1997 ) przez Serwis. Podając swo­je dane Użytkownik oświad­cza jed­no­cze­śnie, że zapo­znał się z „Polityką pry­wat­no­ści i cookies” obo­wią­zu­ją­cą w niniej­szym Serwisie.

8. Dane oso­bo­we nie są udo­stęp­nia­ne innym pod­mio­tom dla celów mar­ke­tin­go­wych, chy­ba że Użytkownik wyra­zi na to zgo­dę. Podanie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne. Zgromadzone infor­ma­cje, któ­re nie umoż­li­wia­ją iden­ty­fi­ka­cji kon­kret­nej oso­by, Firma może udo­stęp­niać publicz­nie oraz part­ne­rom, takim jak wydaw­cy, rekla­mo­daw­cy i pod­mio­tom obsłu­gu­ją­cym powią­za­ne witryny.

9. W przy­pad­ku fuzji lub prze­ję­cia Firmy bądź sprze­da­ży jej akty­wów zapew­ni­my pouf­ność wszel­kich danych oso­bo­wych oraz powia­do­mi­my odpo­wied­nich użyt­kow­ni­ków, zanim ich dane oso­bo­we zosta­ną prze­nie­sio­ne lub obję­te inną poli­ty­ką prywatności.

10. Użytkownik posia­da moż­li­wo­ści decy­do­wa­nia, w jakim zakre­sie będą wyko­rzy­sty­wa­ne jego dane osobowe.

11. Użytkownikowi przy­słu­gu­je pra­wo uzu­peł­nia­nia, uak­tu­al­nia­nia, spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych, cza­so­we­go lub sta­łe­go wstrzy­ma­nia ich prze­twa­rza­nia lub ich usu­nię­cia, jeże­li są one nie­kom­plet­ne, nie­ak­tu­al­ne, nie­praw­dzi­we lub zosta­ły zebra­ne z naru­sze­niem prze­pi­sów pra­wa albo są już zbęd­ne do reali­za­cji celu, dla któ­re­go zosta­ły zebra­ne, oraz pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu, w przy­pad­kach wymie­nio­nych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych, gdy Administrator zamie­rza prze­twa­rzać dane Użytkownika w celach mar­ke­tin­go­wych lub prze­ka­zać je inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi danych.

12. Wszelkich zmian w zakre­sie swo­ich danych oso­bo­wych Użytkownik może doko­nać poprzez prze­sła­nie wła­ści­we­go oświad­cze­nia woli na adres Administratora.

13. Administrator zastrze­ga sobie pra­wo do odmo­wy usu­nię­cia danych Użytkownika, jeże­li ich zacho­wa­nie jest nie­zbęd­ne w celu reali­za­cji rosz­czeń lub jeże­li wyma­ga­ją tego obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy prawa.

14. W przy­pad­ku kon­tro­li Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udo­stęp­nio­ne pra­cow­ni­kom Inspektoratu zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych osobowych.

III. Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”) – oraz podobnych technologii — oraz możliwość ich wyłączenia

1. Serwis wyko­rzy­stu­je tzw. cia­stecz­ka czy­li z ang. „cookies”. Identyfikują one prze­glą­dar­kę oraz uspraw­nia­ją dzia­ła­nie ser­wi­su. Ciasteczka nie zawie­ra­ją żad­nych danych oso­bo­wych. Serwis może wyko­rzy­sty­wać rów­nież Anonimowy iden­ty­fi­ka­tor, czy­li loso­wy ciąg zna­ków uży­wa­ny w tym samym celu co plik cookie na plat­for­mach obej­mu­ją­cych nie­któ­re urzą­dze­nia prze­no­śne, na któ­rych tech­no­lo­gia pli­ków cookie nie jest obsługiwana.

2. W usta­wie­niach prze­glą­dar­ki moż­na wybrać opcję odrzu­ca­nia pli­ków cookies, jed­nak nie­któ­re funk­cje ser­wi­su mogą wte­dy nie dzia­łać popraw­nie. Brak zmia­ny tych usta­wień ozna­cza akcep­ta­cję dla sto­so­wa­nych tu cookies.

3. Serwisy obce, z któ­rych mate­ria­ły bądź lin­ki do któ­rych mogą znaj­do­wać się w Serwisie (np. vimeo, youtu­be), mogą tak­że uży­wać cookies, któ­re umoż­li­wia­ją logo­wa­nie się oraz słu­żą dostar­cza­niu reklam odpo­wia­da­ją­cych upodo­ba­niom i zra­cho­wa­niom użyt­kow­ni­ka. W takim przy­pad­ku Serwis zale­ca zapo­zna­nie się z Polityką pry­wat­no­ści doce­lo­wych ser­wi­sów. Niniejsza Polityka Prywatności nie regu­lu­je zasad wyko­rzy­sta­nia mecha­ni­zmu cookies przez pod­mio­ty trzecie.

4. Administrator zastrze­ga sobie moż­li­wość korzy­sta­nia z usług pod­mio­tów trze­cich w zakre­sie opra­co­wa­nia sta­ty­styk doty­czą­cych korzy­sta­nia z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przy­pad­ku pod­mio­tom takim nie zosta­ną prze­ka­za­ne żad­ne dane iden­ty­fi­ku­ją­ce Użytkowników.

5. W rekla­mach zamiesz­cza­nych na stro­nach Serwisu mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne cookies pod­mio­tów trze­cich, mają­ce na celu umoż­li­wie­nie ana­li­zy sku­tecz­no­ści kam­pa­nii reklamowej.

a. Co to jest „cookies”?

Cookies” to z ang. „Ciasteczka”, czy­li małe pli­ki tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne w urzą­dze­niach użyt­kow­ni­ków tj. smart­phon, lap­top, kom­pu­ter i wszyst­kich innych urzą­dze­niach słu­żą­cych do prze­glą­da­nia inter­ne­tu. W „cia­stecz­ku” zapi­sa­ne są infor­ma­cje o stro­nie inter­ne­to­wej, któ­rą odwie­dza Użytkownik, okres „życia”, czy­li czas ist­nie­nia cia­stecz­ka oraz uni­kal­ny numer przeglądarki.

b. Do cze­go „cookies” są używane?

Cookies” sto­su­je się, by dosto­so­wać zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych (np. tre­ści reklam) do pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka oraz by przy­śpie­szyć dzia­ła­nie i korzy­sta­nie stron inter­ne­to­wych. „Cookies” słu­żą rów­nież do zbie­ra­nia danych sta­ty­stycz­nych i beha­wio­ral­nych użyt­kow­ni­ków stro­ny. Danych tych nie wyko­rzy­stu­je się do iden­ty­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści użytkowników.

c. Czy „cookies” zawie­ra­ją dane osobowe?

Tak, jed­nak mogą być wyko­rzy­sta­ne wyłącz­nie w celu wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nych funk­cji na rzecz użyt­kow­ni­ka. Takie dane są zaszy­fro­wa­ne w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy dostęp do nich oso­bom nieuprawnionym.

d. Jakich „cookies” uży­wa Serwis?

Stosowane są dwa rodza­je pli­ków: tym­cza­so­we (ist­nie­ją do cza­su wylo­go­wa­nia się ze stro­ny inter­ne­to­wej) lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej) oraz pli­ki „sta­łe” (pozo­sta­ją przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków „cookies” ) albo do ręcz­ne­go usu­nię­cia przez Użytkownika. Swoje „cookies” mają rów­nież pod­mio­ty trze­cie, jak np. Facebook, dane doty­czą­ce poli­ty­ki pry­wat­no­ści cookies part­ne­rów zna­leźć moż­na na ich stronach.

e. Jak usu­nąć” lub/i zablo­ko­wać pli­ki „cookies”?

Przeglądarki inter­ne­to­we domyśl­nie pozwa­la­ją na umiesz­cza­nie pli­ków „cookies”. Jednak usta­wie­nia te moż­na zmie­nić w dowol­nym momen­cie. Ograniczenie sto­so­wa­nia pli­ków „cookies”, bądź ich zablo­ko­wa­nie, może wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści Serwisu. Wszystkie ope­ra­cje usu­nię­cia lub blo­ko­wa­nia usług w prze­glą­dar­kach nale­ży wyko­nać z uwa­gą, gdyż mogą dopro­wa­dzić do usu­nię­cia stron doda­nych w zakład­kach „ulu­bio­ne”, uła­twień dostę­pu typu: auto­ma­tycz­ne logo­wa­nie, zapa­mię­ty­wa­nie hasła/loginu itp.

 • Usuwanie i blo­ko­wa­nie plików
  Google Chrome: Należy klik­nąć „Ustawienia”, następ­nie „„Pokaż usta­wie­nia zaawan­so­wa­ne”, a następ­nie w polu „Prywatność” kli­ka­my „Ustawienia
  tre­ści”. W nowym oknie, któ­re się uru­cho­mi wybie­ra­my opcję „Blokuj pró­by umiesz­cza­nia na kom­pu­te­rze danych z witryn”. Wciskamy rów­nież przycisk
  „Wszystkie pli­ki cookie i dane witryn” i w otwar­tym oknie kli­ka­my „Usuń wszystkie”. 
 • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: By zablo­ko­wać pli­ki cookies wybie­ra­my kolej­no opcje: „Narzędzia”, potem „Opcje
  inter­ne­to­we”, kolej­no zakład­kę „Prywatność”, a póź­niej „Zaawansowane”. W nowym oknie zazna­cza­my „Zastąp auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookie”, a potem
  wybie­ra­my dwu­krot­nie opcję „zablo­kuj” i potwier­dza­my na „OK”. By usu­nąć zapi­sa­ne wcze­śniej pli­ki cookies: wybie­ra­my kolej­no opcje:
  „Narzędzia”, potem „Opcje inter­ne­to­we” i przy opcji „Historia prze­glą­da­nia” kli­ka­my na „Usuń…”. Następnie zazna­cza­my opcje: „Zachowaj dane ulubionych
  witryn sie­ci Web” oraz „Pliki cookie” i kli­ka­my „Usuń”.
 • Mozilla Firefox
  : By zablo­ko­wać ciasteczka
  wybie­ra­my „Narzędzia”, potem „Opcje” i zakład­kę „Prywatność”. Tam wybie­ra­my opcję „Program Firefox będzie uży­wał usta­wień użyt­kow­ni­ka” oraz niżej
  odzna­cza­my opcję „Akceptuj cia­stecz­ka”. Zatwierdzamy przez „OK”. By usu­nąć zapi­sa­ne cookies: Wybieramy „Narzędzia” i „Wyczyść historię
  prze­glą­da­nia”. Wybieramy okres do wyczysz­cze­nia: „wszyst­ko” i zazna­cza­my opcję „Ciasteczka” . Zatwierdzamy przez wci­śnię­cie „OK”.
 • W prze­glą­dar­ce Operaby zablo­ko­wać cia­stecz­ka — W menu wybie­ra­my opcję „Ustawienia”, a póź­niej „Preferencje…”, tam zaś
  „Zaawansowane” i „Ciasteczka”. Spośród dostęp­nych opcji wybie­ra­my „Nigdy nie akcep­tuj cia­ste­czek” i kli­ka­my w przy­cisk „OK”.By usu­nąć zebra­ne już cia­stecz­ka — W menu wybie­ra­my opcję „Ustawienia”, a póź­niej „Preferencje…”, tam zaś „Zaawansowane” i „Ciasteczka”. Następnie kli­ka­my opcje „Zarządzaj cia­stecz­ka­mi” i w nowo otwar­tym oknie kli­ka­my w przy­cisk „Usuń” dla każ­dej pozycji. 
 • W prze­glą­dar­ce Safari trze­ba wybrać „Preferencje” i klik­nąć iko­nę „Bezpieczeństwo”. Tu wybie­ra się poziom bez­pie­czeń­stwa w obsza­rze „Akceptuj
  pli­ki cookie”. 
 • W prze­glą­dar­kach urzą­dzeń mobilnych
  : Funkcja obsłu­gi pli­ków typu „cookies” może być róż­na na róż­nych mode­lach tele­fo­nu bądź urzą­dze­nia prze­no­śne­go. Dlatego zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z
  opcja­mi pry­wat­no­ści w doku­men­ta­cji na stro­nie inter­ne­to­wej pro­du­cen­ta Twojego urzą­dze­nia mobilnego.

f) Co to są Anonimowe Identyfikatory i jaką funk­cję pełnią?

1. Aby wyświe­tlać rekla­my w usłu­gach, w któ­rych pli­ki cookie mogą nie dzia­łać (np. w apli­ka­cjach na urzą­dze­nia mobil­ne), Serwis może użyć ano­ni­mo­wych iden­ty­fi­ka­to­rów. Anonimowy iden­ty­fi­ka­tor to loso­wy ciąg zna­ków uży­wa­ny w tym samym celu co plik cookie na plat­for­mach obej­mu­ją­cych nie­któ­re urzą­dze­nia prze­no­śne, na któ­rych tech­no­lo­gia pli­ków cookie nie jest obsługiwana.

2. Pełnią one podob­ne funk­cje co pli­ki cookies.

g) Jak zarzą­dzać Anonimowymi Identyfikatorami?

Każdy model tele­fo­nu może tę funk­cję obsłu­gi­wać w inny spo­sób. Dlatego zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z opcja­mi pry­wat­no­ści w doku­men­ta­cji na stro­nie inter­ne­to­wej pro­du­cen­ta Twojego urzą­dze­nia mobilnego.

IV. Zmiany w Polityce pry­wat­no­ści, kon­takt i posta­no­wie­nia końcowe 

1. Serwis zastrze­ga moż­li­wość nie­wła­ści­we­go dzia­ła­nia stro­ny lub nie­moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z nie­któ­rych funk­cjo­nal­no­ści Serwisu przez Użytkownika, któ­ry usu­nął i/lub wyłą­czył obsłu­gę pli­ków „cookies”.

2. Komunikacja mię­dzy kom­pu­te­rem Użytkownika a naszym ser­we­rem jest zaszy­fro­wa­na z uży­ciem odpo­wied­nie­go, bez­piecz­ne­go pro­to­ko­łu. Dodatkowo nasze bazy danych zabez­pie­czo­ne są przed wglą­dem osób trzecich.

3. Zastrzegamy sobie pra­wo zmia­ny powyż­szej Polityki pry­wat­no­ści poprzez opu­bli­ko­wa­nie nowej poli­ty­ki pry­wat­no­ści na tej podstronie.

4. Użytkownicy, któ­rzy mają jakieś pyta­nia doty­czą­ce niniej­szej Polityki pry­wat­no­ści, prak­tyk sto­so­wa­nych na tej stro­nie, czy też inne zastrze­że­nia zwią­za­ne z posta­no­wie­nia­mi niniej­szej Polityki pry­wat­no­ści i pli­ków cookies, pro­sze­ni są o kon­takt z Administratorem.