Imprezy plenerowe

Imprezy integracyjne w plenerze, pikniki firmowe, festyny, eventy oraz
wiele innych gier i aktywności na świeżym powietrzu.

Olimpiady

Zor­ga­nizu­je­my dla Państ­wa wydarze­nie na miarę prawdzi­wej olimpiady sportowej, z konkurenc­ja­mi dla osób w każdym wieku i na wesoło. Całość zwieńczymy świet­ną zabawą na dyskotece oraz pysznym poczęs­tunkiem przy­go­towanym przez nasz cater­ing. Pora prze­nieść rywal­iza­cję na wyższy poziom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Gry scenariuszowe

Orga­ni­zowane przez nas gry sce­nar­ius­zowe gwaran­tu­ją wyśmien­itą zabawę połąc­zoną ze zdoby­waniem roz­maitych umiejęt­noś­ci. W zależnoś­ci od rodza­ju sce­nar­iusza może­cie się Państ­wo wcielić w podróżników, poszuki­waczy, członków odd­zi­ałów mil­i­tarnych, detek­ty­wów. Jedynym ogranicze­niem jest wyobraź­nia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Team Building

Zaję­cia team buildin­gowe pomogą w tworze­niu więzi inter­per­son­al­nych, doskonale­niu komu­nikacji, a tym samym nauczą rozwiązy­wa­nia prob­lemów w grupie i doprowadzą do kon­sol­i­dacji pra­cown­ików w fir­mie. Nic tak nie kon­solidu­je zespołu jak dobrze przy­go­towana impreza team buildin­gowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Off-road

Orga­nizu­je­my wyjazdy off-road samo­choda­mi terenowy­mi z napę­dem 4x4. Jest to prawdzi­wa grat­ka dla osób lubią­cych dreszczyk emocji na górs­kich bez­drożach, gdzie mało kto jest w stanie dotrzeć autem. Do off-roadu zal­icza­my też jazdę quada­mi, które również cieszą się dużym powodze­niem wśród naszych klien­tów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dmuchańce

Urządzenia dmuchane to nieod­zowny ele­ment naszych imprez plen­erowych. Doskonale sprawdza­ją się zarówno w przy­pad­ku dzieci i młodzieży, którzy pod okiem naszych instruk­torów, mają okazję uwol­nić nad­pro­gramowe zapasy energii, jak i dla osób dorosłych, które mogą się sprawdz­ić w bardziej wyma­ga­ją­cych zabawach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Paintball

Jed­ną z naszych spec­jal­noś­ci jest orga­ni­za­c­ja i obsłu­ga imprez paint­bal­lowych dla klien­tów indy­wid­u­al­nych. Orga­nizu­je­my również imprezy dla firm, w tym paint­ball, połąc­zony z atrakc­ja­mi w postaci środ­ków pozo­racji pola wal­ki. Dzi­ałamy na tere­nie całego kra­ju przy imprezach do 120 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Strzelectwo i Łucznictwo

Broń pal­na, wia­trów­ki, strzel­ni­ca mul­ti­me­di­al­na oraz bogaty wybór łuków — od trady­cyjnych po nowoczesne i pre­cyzyjne łuki bloczkowe. Wszys­tko to, czego miłośni­cy broni dys­tan­sowej potrze­bu­ją do szczęś­cia. Rywal­iza­c­ja na strzel­ni­cy to doskon­ałe uzu­pełnie­nie imprezy plen­erowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Techniki linowe

Tech­ni­ki linowe to coś więcej niż rekrea­cyjny park linowy koło cen­trum hand­lowego. Z nami poczu­jesz prawdzi­wą adren­a­l­inę pokonu­jąc przeszkody terenowe na dużych wysokoś­ci­ach. Tego typu impreza inte­gra­cyj­na to doskon­ały sposób na pozby­cie się trosk, by powró­cić do codzi­en­noś­ci z nową energią.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Biesiady

Każdy event w plen­erze, którego nie zwieńcza biesi­a­da jest niekom­plet­ny. Dlat­ego z wielką przy­jem­noś­cią zor­ga­nizu­je­my dla Państ­wa wieczór pełen atrakcji, z obow­iązkowym poczęs­tunkiem, wys­tę­pa­mi artysty­czny­mi oraz gra­mi i zabawa­mi dopeł­ni­a­ją­cy­mi ten rados­ny czas.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy