Imprezy plenerowe

Imprezy integracyjne w plenerze, pikniki firmowe, festyny, eventy oraz
wiele innych gier i aktywności na świeżym powietrzu.

Olimpiady

Zorganizujemy dla Państwa wyda­rze­nie na mia­rę praw­dzi­wej olim­pia­dy spor­to­wej, z kon­ku­ren­cja­mi dla osób w każ­dym wie­ku i na weso­ło. Całość zwień­czy­my świet­ną zaba­wą na dys­ko­te­ce oraz pysz­nym poczę­stun­kiem przy­go­to­wa­nym przez nasz cate­ring. Pora prze­nieść rywa­li­za­cję na wyż­szy poziom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Gry scenariuszowe

Organizowane przez nas gry sce­na­riu­szo­we gwa­ran­tu­ją wyśmie­ni­tą zaba­wę połą­czo­ną ze zdo­by­wa­niem roz­ma­itych umie­jęt­no­ści. W zależ­no­ści od rodza­ju sce­na­riu­sza może­cie się Państwo wcie­lić w podróż­ni­ków, poszu­ki­wa­czy, człon­ków oddzia­łów mili­tar­nych, detek­ty­wów. Jedynym ogra­ni­cze­niem jest wyobraźnia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Team Building

Zajęcia team buil­din­go­we pomo­gą w two­rze­niu wię­zi inter­per­so­nal­nych, dosko­na­le­niu komu­ni­ka­cji, a tym samym nauczą roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów w gru­pie i dopro­wa­dzą do kon­so­li­da­cji pra­cow­ni­ków w fir­mie. Nic tak nie kon­so­li­du­je zespo­łu jak dobrze przy­go­to­wa­na impre­za team buildingowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Off-road

Organizujemy wyjaz­dy off-road samo­cho­da­mi tere­no­wy­mi z napę­dem 4x4. Jest to praw­dzi­wa grat­ka dla osób lubią­cych dresz­czyk emo­cji na gór­skich bez­dro­żach, gdzie mało kto jest w sta­nie dotrzeć autem. Do off-roadu zali­cza­my też jaz­dę quada­mi, któ­re rów­nież cie­szą się dużym powo­dze­niem wśród naszych klientów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dmuchańce

Urządzenia dmu­cha­ne to nie­odzow­ny ele­ment naszych imprez ple­ne­ro­wych. Doskonale spraw­dza­ją się zarów­no w przy­pad­ku dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­rzy pod okiem naszych instruk­to­rów, mają oka­zję uwol­nić nad­pro­gra­mo­we zapa­sy ener­gii, jak i dla osób doro­słych, któ­re mogą się spraw­dzić w bar­dziej wyma­ga­ją­cych zabawach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Paintball

Jedną z naszych spe­cjal­no­ści jest orga­ni­za­cja i obsłu­ga imprez paint­bal­lo­wych dla klien­tów indy­wi­du­al­nych. Organizujemy rów­nież impre­zy dla firm, w tym paint­ball, połą­czo­ny z atrak­cja­mi w posta­ci środ­ków pozo­ra­cji pola wal­ki. Działamy na tere­nie całe­go kra­ju przy impre­zach do 120 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Strzelectwo i Łucznictwo

Broń pal­na, wia­trów­ki, strzel­ni­ca mul­ti­me­dial­na oraz boga­ty wybór łuków — od tra­dy­cyj­nych po nowo­cze­sne i pre­cy­zyj­ne łuki blocz­ko­we. Wszystko to, cze­go miło­śni­cy bro­ni dystan­so­wej potrze­bu­ją do szczę­ścia. Rywalizacja na strzel­ni­cy to dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie impre­zy plenerowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Techniki linowe

Techniki lino­we to coś wię­cej niż rekre­acyj­ny park lino­wy koło cen­trum han­dlo­we­go. Z nami poczu­jesz praw­dzi­wą adre­na­li­nę poko­nu­jąc prze­szko­dy tere­no­we na dużych wyso­ko­ściach. Tego typu impre­za inte­gra­cyj­na to dosko­na­ły spo­sób na pozby­cie się trosk, by powró­cić do codzien­no­ści z nową energią.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Biesiady

Każdy event w ple­ne­rze, któ­re­go nie zwień­cza bie­sia­da jest nie­kom­plet­ny. Dlatego z wiel­ką przy­jem­no­ścią zor­ga­ni­zu­je­my dla Państwa wie­czór pełen atrak­cji, z obo­wiąz­ko­wym poczę­stun­kiem, wystę­pa­mi arty­stycz­ny­mi oraz gra­mi i zaba­wa­mi dopeł­nia­ją­cy­mi ten rado­sny czas.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397 

Formularz kontaktowy