Imprezy wieczorne

Dobra impreza integracyjna powinna być zwieńczona wieczornym biesiadowaniem.

IMPREZA WIECZORNA

Porządna impre­za inte­gra­cyj­na powin­na być zwień­czo­na wie­czor­nym bie­sia­do­wa­niem, dla­te­go Firma Centaurus przy­go­tu­je dla Państwa peł­ną cie­ka­wych atrak­cji impre­zę wieczorną.

Nasz dosko­na­ły cate­ring zadba o cie­pły posi­łek dopa­so­wa­ny do Waszych potrzeb, a całość uatrak­cyj­nią świet­na muzy­ka, wystę­py arty­stycz­ne, róż­no­ra­kie poka­zy, stan­du­py, kaba­re­ty czy iście góral­ska zaba­wa (jeże­li loka­li­za­cja zapew­ni nam praw­dzi­wych górali).

Całości dopeł­nią dodat­ko­we atrak­cje w posta­ci cym­ber­ga­ja, rower­ków piw­nych, pił­ka­rzy­ków, foto­bu­dek, kasy­na, czy nie­tu­zin­ko­wej kro­wy do dojenia.

BIESIADA

Po grze ple­ne­ro­wej, olim­pia­dzie, jeź­dzie tere­no­wej, czy jakim­kol­wiek innym even­cie orga­ni­zo­wa­nym na świe­żym powie­trzu dobrze jest nała­do­wać bate­rie i uzu­peł­nić spa­lo­ne kalorie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy