Imprezy wieczorne

Dobra impreza integracyjna powinna być zwieńczona wieczornym biesiadowaniem.

IMPREZA WIECZORNA

Porząd­na impreza inte­gra­cyj­na powin­na być zwieńc­zona wiec­zornym biesi­ad­owaniem, dlat­ego Fir­ma Cen­tau­rus przy­go­tu­je dla Państ­wa pełną ciekawych atrakcji imprezę wiec­zorną.

Nasz doskon­ały cater­ing zad­ba o ciepły posiłek dopa­sowany do Waszych potrzeb, a całość uatrak­cyjnią świet­na muzy­ka, wys­tępy artysty­czne, różno­rakie pokazy, standupy, kabare­ty czy iście góral­s­ka zabawa (jeżeli lokaliza­c­ja zapewni nam prawdzi­wych górali).

Całoś­ci dopełnią dodatkowe atrakc­je w postaci cym­ber­ga­ja, row­erków piwnych, piłkarzyków, foto­budek, kasy­na, czy nietuzinkowej krowy do doje­nia.

BIESIADA

Po grze plen­erowej, olimpiadzie, jeździe terenowej, czy jakimkol­wiek innym even­cie orga­ni­zowanym na świeżym powi­etrzu dobrze jest naład­ować baterie i uzu­pełnić spalone kalo­rie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy