Warsztaty

Połączmy przyjemne z pożytecznym podczas wszelkiego rodzaju szkoleń i warsztatów.

WARSZTATY

To pro­po­zy­cja skie­ro­wa­na do Wszystkich, któ­rzy łączą miłe z poży­tecz­nym, to fan­ta­stycz­na for­ma roz­wo­ju i dosko­na­ła roz­ryw­ka połą­czo­na z edu­ka­cją i kreatywnością.

Nasza ofer­ta zawie­ra warsz­ta­ty, gdzie każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie, to pro­po­zy­cja 8 róż­nych spo­so­bów na roz­wi­ja­nie sie­bie i swo­ich zain­te­re­so­wań. Tylko ze wzglę­du na Państwa i zmie­nia­ją­ce się zain­te­re­so­wa­nia wciąż poszu­ku­je­my nowych i alter­na­tyw­nych spo­so­bów na zago­spo­da­ro­wa­nie Waszego cza­su, a nie­stan­dar­do­we i cie­ka­we pomy­sły to nasza specjalność.

WARSZTAT WIZAŻU

Shakin Dudi w swo­jej pio­sen­ce śpie­wał “nie ma brzyd­kich kobiet, tyl­ko wina cza­sem brak”, a może wystar­czą po pro­stu nasze warsz­ta­ty wiza­żu gdzie każ­da Pani nauczy się pro­fe­sjo­nal­ne­go maki­ja­żu, pozna nowe tren­dy ze sty­li­za­cji ubio­ru, co i na jaką oka­zję zało­żyć, by czuć się atrak­cyj­ną i pew­ną sie­bie kobietą.

Nasze warsz­ta­ty pro­wa­dzą pro­fe­sjo­nal­ne wiza­żyst­ki i sty­list­ki mody, któ­re na co dzień pra­cu­ją w ate­lier foto­gra­ficz­nych, agen­cjach mody i dużych salo­nach uro­dy. Tutaj dowie­cie się jak nie­wie­le potrze­ba by czuć się pięk­ną i zapo­mni­cie o swo­im odwiecz­nym pro­ble­mie “ja nie mam co na sie­bie włożyć”.

WARSZTAT TAŃCA

Szaleństwo na par­kie­cie do bia­łe­go rana, piru­ety, wygi­ba­sy – dla nie­jed­ne­go nie­do­ści­gnio­ne marze­nie, a dzi­siaj może­cie je speł­nić razem z nami uczest­ni­cząc w naszych warsz­ta­tach tanecz­nych. Specjalnie dla Państwa naj­lep­si instruk­to­rzy tań­ca towa­rzy­skie­go lub nowo­cze­sne­go poka­żą jak się poru­szać żeby czuć się pew­nie na par­kie­cie, nauczą nowych kro­ków, przed­sta­wią nowe pomy­sły i tech­ni­ki. Nasz wspól­ny pro­gram dostar­czy Państwu nie­za­po­mnia­nych wra­żeń, któ­re zawsze pozo­sta­wia­ją miłe wspo­mnie­nia fan­ta­stycz­nej i peł­nej rado­ści zabawy.

Tylko od Państwa życze­nia zale­ży czy będzie­my się uczyć sal­sy, wal­ca a może Panie wybio­rą coś bar­dziej eks­tra­wa­ganc­kie­go jak taniec brzucha?

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Któż z nas nie posia­da doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej ze swo­je­go życia, nie utrwa­la namięt­nie każ­de­go emo­cjo­nu­ją­ce­go eta­pu życia swo­je­go i swo­ich bli­skich, nie pró­bu­je uchwy­cić naj­pięk­niej­szych chwil – tych nie­po­wta­rzal­nych i najcudowniejszych?

Dzisiaj Wszystkich miło­śni­ków foto­gra­fii zapra­sza­my na trzy­go­dzin­ne warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne, gdzie każ­dy z uczest­ni­ków zgłę­bi taj­ni­ki wie­dzy doty­czą­ce świa­tła, por­tre­tów, kra­jo­bra­zów oraz repor­ta­żu foto­gra­ficz­ne­go. Dowie się w spo­sób prak­tycz­ny i teo­re­tycz­ny – jak zro­bić zdję­cie arty­stycz­ne god­ne naj­lep­sze­go fotografa.

Proponujemy, by każ­dy z uczest­ni­ków posia­dał swój wła­sny apa­rat foto­gra­ficz­ny co umoż­li­wi prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie wska­zó­wek profesjonalisty.

WARSZTAT BARMAŃSKI

Dla Wszystkich, któ­rzy nie tyl­ko lubią kosz­to­wać, ale i mają auten­tycz­ną przy­jem­ność ze spo­rzą­dza­nia nie­stan­dar­do­wych drin­ków pro­po­nu­je­my warsz­ta­ty z zakre­su tech­nik bar­mań­skich pro­wa­dzo­ne przez pro­fe­sjo­nal­nych instruk­to­rów. Tylko uczest­ni­cząc w naszych warsz­ta­tach poczu­je­cie się jak boha­ter fil­mu “Koktajl”, pod­rzu­ca­jąc butel­ka­mi, sha­ke­ra­mi i ser­wu­jąc naj­lep­sze drin­ki i koktajle.

NORDIC WALKING

Podążając za modą i zmie­nia­ją­cy­mi się tren­da­mi pro­po­nu­je­my warsz­ta­ty nor­dic wal­king, czy­li for­mę rekre­acji pole­ga­ją­cą na spa­ce­ro­wa­niu ze spe­cjal­ny­mi kija­mi. Na pierw­szy rzut oka wyda­je się, że nie ma nic bar­dziej banal­ne­go niż spa­cer z dwo­ma kij­ka­mi – jed­nak tu powie­my nie ma nic bar­dziej myl­ne­go. Prawidłowe opa­no­wa­nie sztu­ki cho­dze­nia z kija­mi to nie lada wyzwa­nie, a opa­no­wa­nie tej tech­ni­ki spra­wi że Wasze spa­ce­ry będą przy­jem­niej­sze, częst­sze i dadzą fan­ta­stycz­ne efek­ty psy­cho – fizycz­ne bez więk­sze­go nakła­du finansowego.

Nasz instruk­tor z całą pew­no­ścią zara­zi swo­ją pasją, każ­de­go kto w dal­szym cią­gu scep­tycz­nie pod­cho­dzi do naszych warsztatów.

WARSZTATY SAMOOBRONY

W każ­dej chwi­li wycho­dząc z domu jeste­śmy nara­że­ni na nie­bez­pie­czeń­stwo. “Człowiek – Człowiekowi zgo­to­wał ten los” — sło­wa mądre i praw­dzi­we, choć i w tej kwe­stii może­my coś zmie­nić. Nasi instruk­to­rzy sztuk wal­ki, prze­pro­wa­dzą dla Państwa warsz­ta­ty samo­obro­ny, przed­sta­wią pod­sta­wo­we zasa­dy zacho­wa­nia się w nie­bez­piecz­nych miej­scach, poka­żą pro­ste i sku­tecz­ne roz­wią­za­nia, jak unik­nąć napa­ści i kil­ka łatwych tech­nik obrony.

Tylko z nami nauczy­cie się kil­ku pomoc­nych chwy­tów, któ­re spra­wią że wie­czor­ne powro­ty do domu nie będą nas przerażały.

WARSZTATY WINIARSKIE

Propozycja dla każ­de­go kto ceni sobie smak dobre­go wina, kto pra­gnie poznać taj­ni­ki jego powsta­wa­nia i ser­wo­wa­nia. Tylko bio­rąc udział w naszych warsz­ta­tach, dowiesz się jak dobrać odpo­wied­nie wino do danej potra­wy, jaką powin­no mieć tem­pe­ra­tu­rę, posma­ku­jesz wyjąt­ko­wych sma­ków, któ­re prze­zna­czo­ne są tyl­ko dla nielicznych.

Nasi som­me­lie­rzy wpro­wa­dzą Was w taj­ni­ki wie­dzy winiar­skiej, o któ­rej do tej pory nie mie­li­ście poję­cia. Nasze warsz­ta­ty prze­nio­są Was do cudow­nych win­nic Toskanii czy Alzacji, a tej magicz­nej podró­ży z całą pew­no­ścią nie zapomnicie.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy