Warsztaty

Połączmy przyjemne z pożytecznym podczas wszelkiego rodzaju szkoleń i warsztatów.

WARSZTATY

To propozy­c­ja skierowana do Wszys­t­kich, którzy łączą miłe z pożytecznym, to fan­tasty­cz­na for­ma roz­wo­ju i doskon­ała rozry­wka połąc­zona z edukacją i kreaty­wnoś­cią.

Nasza ofer­ta zaw­iera warsz­taty, gdzie każdy zna­jdzie coś dla siebie, to propozy­c­ja 8 różnych sposobów na rozwi­janie siebie i swoich zain­tere­sowań. Tylko ze wzglę­du na Państ­wa i zmieni­a­jące się zain­tere­sowa­nia wciąż poszuku­je­my nowych i alter­naty­wnych sposobów na zagospo­darowanie Waszego cza­su, a nie­s­tandar­d­owe i ciekawe pomysły to nasza spec­jal­ność.

WARSZTAT WIZAŻU

Shakin Dudi w swo­jej piosence śpiewał “nie ma brzy­d­kich kobi­et, tylko wina cza­sem brak”, a może wystar­czą po pros­tu nasze warsz­taty wiz­a­żu gdzie każ­da Pani nauczy się pro­fesjon­al­nego mak­i­jażu, poz­na nowe trendy ze styl­iza­cji ubioru, co i na jaką okazję założyć, by czuć się atrak­cyjną i pewną siebie kobi­etą.

Nasze warsz­taty prowadzą pro­fesjon­alne wiz­a­żys­t­ki i styl­ist­ki mody, które na co dzień pracu­ją w ate­lier fotograficznych, agenc­jach mody i dużych salonach urody. Tutaj dowiecie się jak niewiele potrze­ba by czuć się piękną i zapom­ni­cie o swoim odwiecznym prob­lemie “ja nie mam co na siebie włożyć”.

WARSZTAT TAŃCA

Sza­leńst­wo na parkiecie do białego rana, pirue­ty, wygibasy – dla niejed­nego niedoś­cignione marze­nie, a dzisi­aj może­cie je spełnić razem z nami uczest­nicząc w naszych warsz­tat­ach tanecznych. Spec­jal­nie dla Państ­wa najlep­si instruk­torzy tań­ca towarzyskiego lub nowoczes­nego pokażą jak się poruszać żeby czuć się pewnie na parkiecie, nauczą nowych kroków, przed­staw­ią nowe pomysły i tech­ni­ki. Nasz wspól­ny pro­gram dostar­czy Państ­wu nieza­pom­ni­anych wrażeń, które zawsze pozostaw­ia­ją miłe wspom­nienia fan­tasty­cznej i pełnej radoś­ci zabawy.

Tylko od Państ­wa życzenia zależy czy będziemy się uczyć sal­sy, wal­ca a może Panie wybiorą coś bardziej ekstrawa­ganck­iego jak taniec brzucha?

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Któż z nas nie posi­a­da doku­men­tacji fotograficznej ze swo­jego życia, nie utr­wala namięt­nie każdego emocjonu­jącego eta­pu życia swo­jego i swoich blis­kich, nie próbu­je uch­wycić najpiękniejszych chwil – tych niepow­tarzal­nych i najcu­d­own­iejszych?

Dzisi­aj Wszys­t­kich miłośników fotografii zaprasza­my na trzy­godzinne warsz­taty fotograficzne, gdzie każdy z uczest­ników zgłębi tajni­ki wiedzy doty­czące światła, portretów, kra­jo­brazów oraz repor­tażu fotograficznego. Dowie się w sposób prak­ty­czny i teo­re­ty­czny – jak zro­bić zdję­cie artysty­czne godne najlep­szego fotografa.

Pro­ponu­je­my, by każdy z uczest­ników posi­adał swój włas­ny aparat fotograficzny co umożli­wi prak­ty­czne zas­tosowanie wskazówek pro­fesjon­al­isty.

WARSZTAT BARMAŃSKI

Dla Wszys­t­kich, którzy nie tylko lubią kosz­tować, ale i mają aut­en­ty­czną przy­jem­ność ze sporządza­nia nie­s­tandar­d­owych drinków pro­ponu­je­my warsz­taty z zakre­su tech­nik bar­mańs­kich prowad­zone przez pro­fesjon­al­nych instruk­torów. Tylko uczest­nicząc w naszych warsz­tat­ach poczu­je­cie się jak bohater fil­mu “Kok­ta­jl”, podrzu­ca­jąc butelka­mi, shak­era­mi i ser­wu­jąc najlep­sze drin­ki i kok­ta­jle.

NORDIC WALKING

Podąża­jąc za modą i zmieni­a­ją­cy­mi się tren­da­mi pro­ponu­je­my warsz­taty nordic walk­ing, czyli for­mę rekreacji pole­ga­jącą na spacerowa­niu ze spec­jal­ny­mi kija­mi. Na pier­wszy rzut oka wyda­je się, że nie ma nic bardziej banal­nego niż spac­er z dwoma kijka­mi – jed­nak tu powiemy nie ma nic bardziej myl­nego. Praw­idłowe opanowanie sztu­ki chodzenia z kija­mi to nie lada wyzwanie, a opanowanie tej tech­ni­ki sprawi że Wasze spac­ery będą przy­jem­niejsze, częst­sze i dadzą fan­tasty­czne efek­ty psy­cho – fizy­czne bez więk­szego nakładu finan­sowego.

Nasz instruk­tor z całą pewnoś­cią zarazi swo­ją pasją, każdego kto w dal­szym ciągu scep­ty­cznie pod­chodzi do naszych warsz­tatów.

WARSZTATY SAMOOBRONY

W każdej chwili wychodząc z domu jesteśmy narażeni na niebez­pieczeńst­wo. “Człowiek – Człowiekowi zgo­tował ten los” — słowa mądre i prawdzi­we, choć i w tej kwestii może­my coś zmienić. Nasi instruk­torzy sztuk wal­ki, przeprowadzą dla Państ­wa warsz­taty samoo­brony, przed­staw­ią pod­sta­wowe zasady zachowa­nia się w niebez­piecznych miejs­cach, pokażą proste i skuteczne rozwiąza­nia, jak uniknąć napaś­ci i kil­ka łatwych tech­nik obrony.

Tylko z nami nauczy­cie się kilku pomoc­nych chwytów, które spraw­ią że wiec­zorne powroty do domu nie będą nas prz­er­ażały.

WARSZTATY WINIARSKIE

Propozy­c­ja dla każdego kto ceni sobie smak dobrego wina, kto prag­nie poz­nać tajni­ki jego pow­stawa­nia i ser­wowa­nia. Tylko biorąc udzi­ał w naszych warsz­tat­ach, dowiesz się jak dobrać odpowied­nie wino do danej potrawy, jaką powin­no mieć tem­per­aturę, pos­maku­jesz wyjątkowych smaków, które przez­nac­zone są tylko dla nielicznych.

Nasi som­me­lierzy wprowadzą Was w tajni­ki wiedzy winiarskiej, o której do tej pory nie mieliś­cie poję­cia. Nasze warsz­taty przeniosą Was do cud­ownych win­nic Toskanii czy Alza­cji, a tej mag­icznej podróży z całą pewnoś­cią nie zapom­ni­cie.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy

MENU

Powrót