Szkolenia

Organizujemy szkolenia dla menadżerów, pracowników działów sprzedaży,
obsługi klienta i wielu innych specjalizacji.

SZKOLENIA

Ofer­u­je­my Państ­wu szkole­nia z tren­era­mi komu­nikacji miękkiej adresowanej do menadżerów, pra­cown­ików dzi­ałów sprzedaży, obsłu­gi klien­ta i innych spec­jal­iza­cji takich jak finan­sów, HR, pro­dukcji.

Wykłady i ćwiczenia są real­i­zowane w opar­ciu o warsz­taty na których pra­cown­ik wzbo­ga­ca swo­je doświad­cze­nie i umiejęt­noś­ci o komu­nikację inter­per­son­al­ną, budowanie zau­fa­nia w grupie, pokony­wa­nia bari­er jak również dodatkowo z zakre­su samoo­brony, ele­men­tów sportów wal­ki Ju-Jit­su, Karate, strz­elect­wa prak­ty­cznego czy sportowego, sur­vivalu oraz z psy­chologii.

Każdy pro­jekt “szy­je­my na miarę Klien­ta” i przy­go­towu­je­my dla konkret­nej grupy docelowej na pod­staw­ie wnikli­wej anal­izy potrzeb szkole­niowych. Wspól­nie dokonu­je­my pod­sumowań osiąg­nięć, zamier­zonych celów oraz anal­izy wyników w opar­ciu o prewen­cyjną obserwację dzi­ałań w trak­cie pra­cy. Wspól­nie dokonu­je­my pod­sumowań osiąg­nięć, zamier­zonych celów oraz anal­izy wyników w opar­ciu o prewen­cyjną obserwację dzi­ałań w trak­cie pra­cy.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Zna­jo­mość i umiejęt­ność zas­tosowa­nia tech­nik komu­nikacji jest bronią w rękach skutecznego sprzedaw­cy, negoc­ja­to­ra czy menedżera. Pozwala doskonale zrozu­mieć drugą stronę, odczy­tać jej potrze­by i intenc­je, przekon­ać o swoich rac­jach.

BUDOWA ZESPOŁU

Team build­ing to celowo zor­ga­ni­zowane zaję­cia, które spowodu­ją wzbo­gace­nie relacji w Państ­wa grupie, budowanie tej grupy, inte­growanie i naw­iązy­wanie między jej członka­mi współpra­cy, zau­fa­nia, a nawet przy­jaźni, poz­nawanie siebie nawza­jem poza codzi­en­nym kon­tek­stem.

AUTOPREZENTACJA

Nasz warsz­tat dostar­czy Państ­wu gotowego wzor­ca zachowań, który wzmoc­ni image Państ­wa firmy, jako pro­fesjon­al­nego i god­nego zau­fa­nia part­nera w biz­ne­sie.

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Sprawnoś­ci dzi­ała­nia, efek­ty­wne kierowa­nia per­son­elem jest potrze­bą każdej firmy. Celem tych warsz­tatów będzie uświadomie­nie roli kierown­i­ka, wyćwicze­nie nowoczes­nych tech­nik zarządza­nia tak, aby efekt syn­ergii zespołowej dał eko­nom­iczne i inne zad­owole­nie z wspól­nej pra­cy per­son­elu Państ­wa firmy.

NEGOCJACJE HANDLOWE

We współczes­nym świecie negoc­jac­je stały się pod­sta­wowym ele­mentem reg­u­lu­ją­cym relac­je eko­nom­iczne i społeczne. Najbardziej klasy­czny przykład to negoc­jac­je hand­lowe — doty­czące rozmów związanych z sytu­ac­ja­mi kup­na i sprzedaży. Choć częs­to sytu­acje te postrze­gane są tylko przez pryz­mat usta­la­nia ceny, to równie ważny­mi czyn­nika­mi są potrze­by i wartoś­ci, które negocju­ją­cy chce zre­al­i­zować poprzez transakcję.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Zadaniem współczes­nych orga­ni­za­cji — w kon­tekś­cie ich efek­ty­wnoś­ci — jest dbałość o podtrzymy­wanie właś­ci­wych relacji z klien­tem, gdyż od poziomu jego zad­owole­nia zależy to, czy będzie chci­ał nadal utrzymy­wać kon­tak­ty z tą właśnie fir­mą. Jeżeli zatem orga­ni­za­c­ja chce ist­nieć i rozwi­jać się, musi zad­bać o to, by klient w kon­tak­cie z jej przed­staw­iciela­mi odczuwał, że jego potrze­by i prob­le­my są ważne.

MOTYWACJE POZAFINANSOWE

Najważniejszym czyn­nikiem decy­du­ją­cym o sukce­sie lub upad­ku firmy jest jej pra­cown­ik. Szkole­nie uczy jak umiejęt­nie łączyć potrze­by pra­cown­ików ze staw­iany­mi im wyma­gani­a­mi zawodowy­mi oraz pod­wyższy Państ­wa umiejęt­noś­ci skutecznego moty­wowa­nia pra­cown­ików do pożą­danych w fir­mie zachowań.

DODATKOWE SZKOLENIA

Wszys­tkie powyższe szkole­nia to tylko niewiel­ka część naszej ofer­ty. Po więcej infor­ma­cji zaprasza­my do kon­tak­tu tele­fon­icznego lub mailowego.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy

MENU

Powrót