Szkolenia

Organizujemy szkolenia dla menadżerów, pracowników działów sprzedaży,
obsługi klienta i wielu innych specjalizacji.

SZKOLENIA

Oferujemy Państwu szko­le­nia z tre­ne­ra­mi komu­ni­ka­cji mięk­kiej adre­so­wa­nej do mena­dże­rów, pra­cow­ni­ków dzia­łów sprze­da­ży, obsłu­gi klien­ta i innych spe­cja­li­za­cji takich jak finan­sów, HR, produkcji.

Wykłady i ćwi­cze­nia są reali­zo­wa­ne w opar­ciu o warsz­ta­ty na któ­rych pra­cow­nik wzbo­ga­ca swo­je doświad­cze­nie i umie­jęt­no­ści o komu­ni­ka­cję inter­per­so­nal­ną, budo­wa­nie zaufa­nia w gru­pie, poko­ny­wa­nia barier jak rów­nież dodat­ko­wo z zakre­su samo­obro­ny, ele­men­tów spor­tów wal­ki Ju-Jitsu, Karate, strze­lec­twa prak­tycz­ne­go czy spor­to­we­go, survi­va­lu oraz z psychologii.

Każdy pro­jekt “szy­je­my na mia­rę Klienta” i przy­go­to­wu­je­my dla kon­kret­nej gru­py doce­lo­wej na pod­sta­wie wni­kli­wej ana­li­zy potrzeb szko­le­nio­wych. Wspólnie doko­nu­je­my pod­su­mo­wań osią­gnięć, zamie­rzo­nych celów oraz ana­li­zy wyni­ków w opar­ciu o pre­wen­cyj­ną obser­wa­cję dzia­łań w trak­cie pra­cy. Wspólnie doko­nu­je­my pod­su­mo­wań osią­gnięć, zamie­rzo­nych celów oraz ana­li­zy wyni­ków w opar­ciu o pre­wen­cyj­ną obser­wa­cję dzia­łań w trak­cie pracy.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Znajomość i umie­jęt­ność zasto­so­wa­nia tech­nik komu­ni­ka­cji jest bro­nią w rękach sku­tecz­ne­go sprze­daw­cy, nego­cja­to­ra czy mene­dże­ra. Pozwala dosko­na­le zro­zu­mieć dru­gą stro­nę, odczy­tać jej potrze­by i inten­cje, prze­ko­nać o swo­ich racjach.

BUDOWA ZESPOŁU

Team buil­ding to celo­wo zor­ga­ni­zo­wa­ne zaję­cia, któ­re spo­wo­du­ją wzbo­ga­ce­nie rela­cji w Państwa gru­pie, budo­wa­nie tej gru­py, inte­gro­wa­nie i nawią­zy­wa­nie mię­dzy jej człon­ka­mi współ­pra­cy, zaufa­nia, a nawet przy­jaź­ni, pozna­wa­nie sie­bie nawza­jem poza codzien­nym kontekstem.

AUTOPREZENTACJA

Nasz warsz­tat dostar­czy Państwu goto­we­go wzor­ca zacho­wań, któ­ry wzmoc­ni ima­ge Państwa fir­my, jako pro­fe­sjo­nal­ne­go i god­ne­go zaufa­nia part­ne­ra w biznesie.

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Sprawności dzia­ła­nia, efek­tyw­ne kie­ro­wa­nia per­so­ne­lem jest potrze­bą każ­dej fir­my. Celem tych warsz­ta­tów będzie uświa­do­mie­nie roli kie­row­ni­ka, wyćwi­cze­nie nowo­cze­snych tech­nik zarzą­dza­nia tak, aby efekt syner­gii zespo­ło­wej dał eko­no­micz­ne i inne zado­wo­le­nie z wspól­nej pra­cy per­so­ne­lu Państwa firmy.

NEGOCJACJE HANDLOWE

We współ­cze­snym świe­cie nego­cja­cje sta­ły się pod­sta­wo­wym ele­men­tem regu­lu­ją­cym rela­cje eko­no­micz­ne i spo­łecz­ne. Najbardziej kla­sycz­ny przy­kład to nego­cja­cje han­dlo­we — doty­czą­ce roz­mów zwią­za­nych z sytu­acja­mi kup­na i sprze­da­ży. Choć czę­sto sytu­acje te postrze­ga­ne są tyl­ko przez pry­zmat usta­la­nia ceny, to rów­nie waż­ny­mi czyn­ni­ka­mi są potrze­by i war­to­ści, któ­re nego­cju­ją­cy chce zre­ali­zo­wać poprzez transakcję.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Zadaniem współ­cze­snych orga­ni­za­cji — w kon­tek­ście ich efek­tyw­no­ści — jest dba­łość o pod­trzy­my­wa­nie wła­ści­wych rela­cji z klien­tem, gdyż od pozio­mu jego zado­wo­le­nia zale­ży to, czy będzie chciał nadal utrzy­my­wać kon­tak­ty z tą wła­śnie fir­mą. Jeżeli zatem orga­ni­za­cja chce ist­nieć i roz­wi­jać się, musi zadbać o to, by klient w kon­tak­cie z jej przed­sta­wi­cie­la­mi odczu­wał, że jego potrze­by i pro­ble­my są ważne.

MOTYWACJE POZAFINANSOWE

Najważniejszym czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o suk­ce­sie lub upad­ku fir­my jest jej pra­cow­nik. Szkolenie uczy jak umie­jęt­nie łączyć potrze­by pra­cow­ni­ków ze sta­wia­ny­mi im wyma­ga­nia­mi zawo­do­wy­mi oraz pod­wyż­szy Państwa umie­jęt­no­ści sku­tecz­ne­go moty­wo­wa­nia pra­cow­ni­ków do pożą­da­nych w fir­mie zachowań.

DODATKOWE SZKOLENIA

Wszystkie powyż­sze szko­le­nia to tyl­ko nie­wiel­ka część naszej ofer­ty. Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go lub mailowego.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy