Pokazy

Pokazy zagwarantują Państwu niezapomniane doznania i urozmaicą każdą imprezę integracyjną.

POKAZY

To bard­zo sze­ro­ka ofer­ta, która poz­woli uatrak­cyjnić każde spotkanie biz­ne­sowe, imprezę inte­gra­cyjną czy nawet — w przy­pad­ku pokazów na świeżym powi­etrzu — piknik fir­mowy.

Spec­jal­nie dla Państ­wa zor­ga­nizu­je­my pokaz bar­mańs­ki, pokaz sztuk wal­ki, a nawet pokaz ryc­er­s­ki. Bez wzglę­du na wiek, prze­niesiemy Was w świat magii i iluzji, zor­ga­nizu­je­my pokaz sztucznych ogni lub pokaże­my że ogień to nie tylko straszny żywioł, ale może być atry­butem wyko­rzysty­wanym do stworzenia cud­ownego wid­owiska. Dla zapewnienia sukce­su Państ­wa imprezy zapewn­imy wys­tęp kabare­tu, posłucha­cie z nami niesamowitej muzy­ki, która z całą pewnoś­cią będzie gwaran­tem sukce­su każdego spotka­nia.

Jeżeli chodzi o pokazy w hotelach, czy zamknię­tych przestrzeni­ach, może­my pole­cić pokaz hin­dus­ki z chodze­niem po roz­grzanych węglach, różnego rodza­ju tańce, jak na przykład Zum­ba czy Sam­ba, pokazy żon­gler­ki, pokaz ryc­er­s­ki, piłkars­ki, upiór w operze i wiele, wiele innych.

Współpracu­je­my z liczny­mi artys­ta­mi i pro­fesjon­al­ny­mi gru­pa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się doskonale­niem swych pasji, by móc później podzielić się nią właśnie z Wami.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy

MENU

Powrót