Pokazy

Pokazy zagwarantują Państwu niezapomniane doznania i urozmaicą każdą imprezę integracyjną.

POKAZY

To bar­dzo sze­ro­ka ofer­ta, któ­ra pozwo­li uatrak­cyj­nić każ­de spo­tka­nie biz­ne­so­we, impre­zę inte­gra­cyj­ną czy nawet — w przy­pad­ku poka­zów na świe­żym powie­trzu — pik­nik firmowy.

Specjalnie dla Państwa zor­ga­ni­zu­je­my pokaz bar­mań­ski, pokaz sztuk wal­ki, a nawet pokaz rycer­ski. Bez wzglę­du na wiek, prze­nie­sie­my Was w świat magii i ilu­zji, zor­ga­ni­zu­je­my pokaz sztucz­nych ogni lub poka­że­my że ogień to nie tyl­ko strasz­ny żywioł, ale może być atry­bu­tem wyko­rzy­sty­wa­nym do stwo­rze­nia cudow­ne­go wido­wi­ska. Dla zapew­nie­nia suk­ce­su Państwa impre­zy zapew­ni­my występ kaba­re­tu, posłu­cha­cie z nami nie­sa­mo­wi­tej muzy­ki, któ­ra z całą pew­no­ścią będzie gwa­ran­tem suk­ce­su każ­de­go spotkania.

Jeżeli cho­dzi o poka­zy w hote­lach, czy zamknię­tych prze­strze­niach, może­my pole­cić pokaz hin­du­ski z cho­dze­niem po roz­grza­nych węglach, róż­ne­go rodza­ju tań­ce, jak na przy­kład Zumba czy Samba, poka­zy żon­gler­ki, pokaz rycer­ski, pił­kar­ski, upiór w ope­rze i wie­le, wie­le innych.

Współpracujemy z licz­ny­mi arty­sta­mi i pro­fe­sjo­nal­ny­mi gru­pa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się dosko­na­le­niem swych pasji, by móc póź­niej podzie­lić się nią wła­śnie z Wami.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy