O nas

Organizujemy imprezy integracyjne od ponad 10 lat.

FIRMA CENTAURUS

Opier­amy się na doświad­cze­niu i pasji. Wszyscy nasi instruk­torzy posi­ada­ją kwal­i­fikac­je i uprawnienia do pra­cy z dzieć­mi, młodzieżą i dorosły­mi oraz orga­ni­za­cji zajęć strz­elec­kich, samoo­brony i sur­vivalu. Są to ludzie zaan­gażowani, którzy pracu­jąc, robią to co kocha­ją. Swą pasją bard­zo częs­to zaraża­ją naszych klien­tów. Wielu z nich właśnie po spotka­niu z nami odkryło swo­je nowe zain­tere­sowa­nia.

Dzię­ki naszej elasty­cznoś­ci jesteśmy w stanie sprostać każdym oczeki­wan­iom i nie wahamy się pode­j­mować nowych wyzwań. Jako jed­na z nielicznych firm dys­ponu­je­my tak ogrom­nym włas­nym zapleczem logisty­cznym, a w szczegól­noś­ci trans­portowym, sprzę­towym i terenowym.

Listy ref­er­en­cyjne, które posi­adamy świad­czą o tym, że klien­ci są bard­zo zad­owoleni, a cel spotka­nia zosta­je zawsze osiąg­nię­ty. Nasze usłu­gi świad­czymy kom­plek­sowo współpracu­jąc z hote­la­mi, pen­sjonata­mi, doma­mi wcza­sowy­mi i cen­tra­mi kon­fer­en­cyjno-szkole­niowy­mi.

Sprzęt uży­wany przez Fir­mę Cen­tau­rus jest najwyższej klasy i posi­a­da wszys­tkie niezbędne prawem atesty. Bez­pieczeńst­wo uczest­ników naszych spotkań staw­iamy zawsze na pier­wszym miejs­cu i w tej kwestii nie uzna­je­my żad­nych kom­pro­misów!

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy