O nas

Organizujemy imprezy integracyjne od ponad 10 lat.

FIRMA CENTAURUS

Opieramy się na doświad­cze­niu i pasji. Wszyscy nasi instruk­to­rzy posia­da­ją kwa­li­fi­ka­cje i upraw­nie­nia do pra­cy z dzieć­mi, mło­dzie­żą i doro­sły­mi oraz orga­ni­za­cji zajęć strze­lec­kich, samo­obro­ny i survi­va­lu. Są to ludzie zaan­ga­żo­wa­ni, któ­rzy pra­cu­jąc, robią to co kocha­ją. Swą pasją bar­dzo czę­sto zara­ża­ją naszych klien­tów. Wielu z nich wła­śnie po spo­tka­niu z nami odkry­ło swo­je nowe zainteresowania.

Dzięki naszej ela­stycz­no­ści jeste­śmy w sta­nie spro­stać każ­dym ocze­ki­wa­niom i nie waha­my się podej­mo­wać nowych wyzwań. Jako jed­na z nie­licz­nych firm dys­po­nu­je­my tak ogrom­nym wła­snym zaple­czem logi­stycz­nym, a w szcze­gól­no­ści trans­por­to­wym, sprzę­to­wym i terenowym.

Listy refe­ren­cyj­ne, któ­re posia­da­my świad­czą o tym, że klien­ci są bar­dzo zado­wo­le­ni, a cel spo­tka­nia zosta­je zawsze osią­gnię­ty. Nasze usłu­gi świad­czy­my kom­plek­so­wo współ­pra­cu­jąc z hote­la­mi, pen­sjo­na­ta­mi, doma­mi wcza­so­wy­mi i cen­tra­mi konferencyjno-szkoleniowymi.

Sprzęt uży­wa­ny przez Firmę Centaurus jest naj­wyż­szej kla­sy i posia­da wszyst­kie nie­zbęd­ne pra­wem ate­sty. Bezpieczeństwo uczest­ni­ków naszych spo­tkań sta­wia­my zawsze na pierw­szym miej­scu i w tej kwe­stii nie uzna­je­my żad­nych kompromisów!

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy