Strzelectwo i łucznictwo

Strzelectwo i łucznictwo w różnych formach są doskonałym urozmaiceniem każdej imprezy plenerowej.

STRZELECTWO

Strzelectwo to dzie­dzi­na spor­tu do nie­daw­na nie­do­stęp­na dla wszyst­kich, obec­nie sta­ła się for­mą czyn­nej rekreacji.

Proponujemy zawo­dy, kon­kur­sy, tur­nie­je strze­lec­kie z bro­ni pneu­ma­tycz­nej, krót­kiej i dłu­giej, a tak­że z bro­ni spor­to­wej i bojo­wej na pro­fe­sjo­nal­nych strzel­ni­cach zamknię­tych oraz w tere­nie na strzel­ni­cach myśliw­skich z bro­ni śrutowej.

STRZELNICA MULTIMEDIALNA

Natomiast dla osób, któ­re pre­fe­ru­ją jesz­cze inny rodzaj bro­ni, zapra­sza­my do zaba­wy na naszej strzel­ni­cy mul­ti­me­dial­nej, gdzie przy wie­czor­nych zma­ga­niach wśród kole­gów i kole­ża­nek z fir­my, będzie­cie mogli rywa­li­zo­wać o tytuł mistrza w 16 pro­gra­mach — od sta­ty­stycz­nych gdzie będzie­my uczyć się pra­cy na języ­ku spu­sto­wym, poprzez dyna­micz­ne, a skoń­czyw­szy na strze­la­niach myśliw­skich i strze­la­niu do rzutek.

A wszyst­ko to oczy­wi­ście bez szko­dy dla zwie­rząt i ptac­twa, z dużą daw­ką humoru.

Zawody strze­lec­kie mogą być dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem impre­zy fir­mo­wej czy pikniku.

ŁUCZNICTWO

To kolej­na atrak­cja, któ­ra gwa­ran­tu­je nie tyl­ko fan­ta­stycz­ną zaba­wę, ale zapew­nia zdro­wą i bez­piecz­ną rywa­li­za­cję na wszel­kie­go rodza­ju impre­zach inte­gra­cyj­nych czy pik­ni­kach firmowych.

Do Państwa dys­po­zy­cji odda­je­my sze­ro­ki wybór łuków indiań­skich, angiel­skich, krym­sko-tatar­skich, czy zawod­ni­czych z pro­fe­sjo­nal­ny­mi celow­ni­ka­mi, któ­re pozwo­lą się Wam spraw­dzić w spo­rcie zna­nym od pokoleń.

Łucznictwo swą tra­dy­cją się­ga do cza­sów pre­hi­sto­rycz­nych. Jest to dosko­na­ła oka­zja aby doświad­czyć spo­so­bów wal­ki dystan­so­wej jesz­cze sprzed wyna­le­zie­nia pro­chu strzel­ni­cze­go, wszyst­ko pod czuj­nym okiem naszych dosko­na­le wyszko­lo­nych instruktorów.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy