Strzelectwo i łucznictwo

Strzelectwo i łucznictwo w różnych formach są doskonałym urozmaiceniem każdej imprezy plenerowej.

STRZELECTWO

Strz­elect­wo to dziedz­i­na sportu do niedaw­na niedostęp­na dla wszys­t­kich, obec­nie stała się for­mą czyn­nej rekreacji.

Pro­ponu­je­my zawody, konkursy, turnieje strz­eleck­ie z broni pneu­maty­cznej, krótkiej i długiej, a także z broni sportowej i bojowej na pro­fesjon­al­nych strzel­ni­cach zamknię­tych oraz w tere­nie na strzel­ni­cach myśli­ws­kich z broni śru­towej.

STRZELNICA MULTIMEDIALNA

Nato­mi­ast dla osób, które prefer­u­ją jeszcze inny rodzaj broni, zaprasza­my do zabawy na naszej strzel­ni­cy mul­ti­me­di­al­nej, gdzie przy wiec­zornych zma­gani­ach wśród kolegów i koleżanek z firmy, będziecie mogli rywal­i­zować o tytuł mis­trza w 16 pro­gra­mach — od statysty­cznych gdzie będziemy uczyć się pra­cy na języku spus­towym, poprzez dynam­iczne, a skończy­wszy na strze­la­ni­ach myśli­ws­kich i strze­la­niu do rzutek.

A wszys­tko to oczy­wiś­cie bez szkody dla zwierząt i ptact­wa, z dużą dawką humoru.

Zawody strz­eleck­ie mogą być doskon­ałym uzu­pełnie­niem imprezy fir­mowej czy pikniku.

ŁUCZNICTWO

To kole­j­na atrakc­ja, która gwaran­tu­je nie tylko fan­tasty­czną zabawę, ale zapew­nia zdrową i bez­pieczną rywal­iza­cję na wszelkiego rodza­ju imprezach inte­gra­cyjnych czy piknikach fir­mowych.

Do Państ­wa dys­pozy­cji odd­a­je­my sze­ro­ki wybór łuków indi­ańs­kich, ang­iel­s­kich, krym­sko-tatars­kich, czy zawod­niczych z pro­fesjon­al­ny­mi celown­ika­mi, które poz­wolą się Wam sprawdz­ić w sporcie znanym od pokoleń.

Łucznict­wo swą trady­cją się­ga do cza­sów pre­his­to­rycznych. Jest to doskon­ała okaz­ja aby doświad­czyć sposobów wal­ki dys­tan­sowej jeszcze sprzed wynalezienia prochu strzel­niczego, wszys­tko pod czu­jnym okiem naszych doskonale wyszkolonych instruk­torów.

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy