Gry Scenariuszowe

Gry scenariuszowe doskonały sposób na budowanie zgranego zespołu.

GRY SCENARIUSZOWE WEWNĄTRZ

Wprawdzie zde­cy­dowana więk­szość gier sce­nar­ius­zowych orga­ni­zowana jest przez nas w tere­nie, ale staramy się zapro­ponować naszym klien­tom również tego typu atrakc­je w hotelach, salach kon­fer­en­cyjnych, czy wszelkiego rodza­ju przestrzeni­ach zamknię­tych. Poniżej przed­staw­iamy kil­ka przykład­owych gier sce­nar­ius­zowych, które doskonale sprawdzą się pod dachem.

BUDOWANIE SAMOCHODU

Goś­cie zostaną podzie­leni na zespoły, które będą wza­jem­nie rywal­i­zować w duchu fair play pod­czas inte­gra­cyjnych konkurencji. Część drużyny mając pod­sta­wowe narzędzia i atry­bu­ty zaj­mu­je się budową bolidu, pozostali zdoby­wa­ją kole­jne ele­men­ty, które otrzy­mu­ją za każde wygrane zadanie np. kierown­i­ca, świateł­ka, papi­er kolorowy, klej, fotele, etc.

BUDOWANIE KATAPULTY

Zabawa kon­struk­cyj­na rodem ze śred­niowiecza, w której wcieli­cie się Państ­wo w ekspertów inżynierii oblężniczej. Zbu­dowana machi­na posłuży Wam do niszczenia forty­fikacji prze­ci­wni­ka, by na koniec dnia zdobyć jego zamek. W tej zabaw­ie liczy się zarówno myśl tech­nicz­na, pre­cyz­ja jak i wiedza z dziedziny bal­isty­ki.

Czy jesteś­cie Państ­wo gotowi by sprostać wyzwa­niu wpisu­jąc się na kar­tach his­torii?

ESCAPE ROOM

Jest to gra log­icz­na pole­ga­ją­ca na rozwiązy­wa­niu zagadek, aby umożli­wić grupie opuszcze­nie pomieszczenia. Jako uroz­maice­nie mogą zostać dodane dodatkowe utrud­nienia, jak na przykład wyś­cig z cza­sem lub gry zręcznoś­ciowe, bez których wydostanie się z escape roomu jest po pros­tu niemożli­we.

GRY SCENARIUSZOWE NA ZEWNĄTRZ

Orga­ni­zowane przez nas gry sce­nar­ius­zowe gwaran­tu­ją wyśmien­itą zabawę połąc­zoną ze zdoby­waniem roz­maitych umiejęt­noś­ci. W zależnoś­ci od rodza­ju sce­nar­iusza może­cie się Państ­wo wcielić w podróżników, poszuki­waczy, członków odd­zi­ałów mil­i­tarnych, detek­ty­wów. Jedynym ogranicze­niem jest wyobraź­nia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy

MENU

Powrót