Gry Scenariuszowe

Gry scenariuszowe doskonały sposób na budowanie zgranego zespołu.

GRY SCENARIUSZOWE WEWNĄTRZ

Wprawdzie zde­cy­do­wa­na więk­szość gier sce­na­riu­szo­wych orga­ni­zo­wa­na jest przez nas w tere­nie, ale sta­ra­my się zapro­po­no­wać naszym klien­tom rów­nież tego typu atrak­cje w hote­lach, salach kon­fe­ren­cyj­nych, czy wszel­kie­go rodza­ju prze­strze­niach zamknię­tych. Poniżej przed­sta­wia­my kil­ka przy­kła­do­wych gier sce­na­riu­szo­wych, któ­re dosko­na­le spraw­dzą się pod dachem.

BUDOWANIE SAMOCHODU

Goście zosta­ną podzie­le­ni na zespo­ły, któ­re będą wza­jem­nie rywa­li­zo­wać w duchu fair play pod­czas inte­gra­cyj­nych kon­ku­ren­cji. Część dru­ży­ny mając pod­sta­wo­we narzę­dzia i atry­bu­ty zaj­mu­je się budo­wą boli­du, pozo­sta­li zdo­by­wa­ją kolej­ne ele­men­ty, któ­re otrzy­mu­ją za każ­de wygra­ne zada­nie np. kie­row­ni­ca, świa­teł­ka, papier kolo­ro­wy, klej, fote­le, etc.

BUDOWANIE KATAPULTY

Zabawa kon­struk­cyj­na rodem ze śre­dnio­wie­cza, w któ­rej wcie­li­cie się Państwo w eks­per­tów inży­nie­rii oblęż­ni­czej. Zbudowana machi­na posłu­ży Wam do nisz­cze­nia for­ty­fi­ka­cji prze­ciw­ni­ka, by na koniec dnia zdo­być jego zamek. W tej zaba­wie liczy się zarów­no myśl tech­nicz­na, pre­cy­zja jak i wie­dza z dzie­dzi­ny balistyki.

Czy jeste­ście Państwo goto­wi by spro­stać wyzwa­niu wpi­su­jąc się na kar­tach historii?

ESCAPE ROOM

Jest to gra logicz­na pole­ga­ją­ca na roz­wią­zy­wa­niu zaga­dek, aby umoż­li­wić gru­pie opusz­cze­nie pomiesz­cze­nia. Jako uroz­ma­ice­nie mogą zostać doda­ne dodat­ko­we utrud­nie­nia, jak na przy­kład wyścig z cza­sem lub gry zręcz­no­ścio­we, bez któ­rych wydo­sta­nie się z esca­pe roomu jest po pro­stu niemożliwe.

GRY SCENARIUSZOWE NA ZEWNĄTRZ

Organizowane przez nas gry sce­na­riu­szo­we gwa­ran­tu­ją wyśmie­ni­tą zaba­wę połą­czo­ną ze zdo­by­wa­niem roz­ma­itych umie­jęt­no­ści. W zależ­no­ści od rodza­ju sce­na­riu­sza może­cie się Państwo wcie­lić w podróż­ni­ków, poszu­ki­wa­czy, człon­ków oddzia­łów mili­tar­nych, detek­ty­wów. Jedynym ogra­ni­cze­niem jest wyobraźnia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy