Pikniki

W naszej ofercie znajdują się 3 rodzaje pikników:
Piknik firmowy, piknik rodzinny (festyn) oraz piknik Centaurus w Bielsku-Białej

PIKNIK FIRMOWY

To pro­po­zy­cja na przy­jem­ne spę­dze­nie cza­su w gro­nie kole­gów z pra­cy oraz oka­zja, by poznać swo­ich pra­cow­ni­ków od zupeł­nie innej stro­ny. Specjalnie dla Państwa zor­ga­ni­zu­je­my zaba­wę, któ­ra na dłu­go zapad­nie w pamięć. Oddamy do Państwa dys­po­zy­cji atrak­cje, któ­re wywo­ła­ją uśmiech na każ­dej twa­rzy, dzię­ki cze­mu Państwo jako orga­ni­za­to­rzy dosta­ną nie­opi­sa­ną daw­kę satys­fak­cji z zado­wo­le­nia Waszych współpracowników.

Specjalnie dla Państwa przy­go­tu­je­my pik­nik w for­mie, któ­ra naj­bar­dziej Wam odpo­wia­da – może to być pik­nik spor­to­wy, pik­nik tema­tycz­ny czy pik­nik bie­siad­ny z rado­snym, dzie­cię­cym śmie­chem w tle czy też pik­nik edu­ka­cyj­ny. Na Państwa życze­nie prze­mie­ni­my teren w pirac­ki okręt, pięk­ną hawaj­ską pla­żę lub cudow­ne kolo­ro­we mia­stecz­ko peł­ne nie­sa­mo­wi­tych atrak­cji, któ­re gwa­ran­tu­ją fan­ta­stycz­ną zaba­wę dla każ­de­go uczestnika.

PIKNIK TEMATYCZNY

To pro­po­zy­cja na nie­ba­nal­ne spę­dze­nie cza­su w gro­nie współ­pra­cow­ni­ków, któ­ra prze­nie­sie Państwa w inny wymiar zaba­wy. Specjalnie dla Państwa prze­mie­ni­my teren pik­ni­ku w pirac­ki sta­tek, czy baj­ko­we hawaj­skie ple­ne­ry. Zorganizujemy zaba­wę, któ­rą każ­dy wspo­mni z uśmie­chem i zado­wo­le­niem. To pod­czas takiej impre­zy inte­gra­cyj­nej może­cie dowie­dzieć się jak zgra­nym jeste­ście zespo­łem kie­dy na pla­cu bawi się pirat, pirat­ka czy uro­cza Hawajka.

PIKNIK SPORTOWY

To jed­na z wie­lu pro­po­zy­cji jak czyn­nie i aktyw­nie spę­dzić czas na pik­ni­ku fir­mo­wym. Specjalnie dla Państwa, zamie­ni­my teren w iście olim­pij­ski sta­dion, a każ­dy uczest­nik poczu­je się jak świa­to­wej sła­wy gwiaz­da spor­tu. W gru­pie siła – dla­te­go też dzi­siej­sze­go dnia podzie­li­my Was na repre­zen­ta­cje olim­pij­skie, któ­re zgod­nie z zasa­dą fair play będą wal­czyć o mistrzow­skie meda­le. Nadmiar nie­spo­ży­tej ener­gii będą mie­li Państwo oka­zję spa­lić pod­czas póź­niej­szej dys­ko­te­ki, a stra­co­ne kalo­rie uzu­peł­nić poczę­stun­kiem przy­go­to­wa­nym przez nasz catering.

PIKNIK EDUKACYJNY

To kolej­na z naszych pro­po­zy­cji, któ­ra łączy przy­jem­ne z poży­tecz­nym, to nie tyl­ko zaba­wa, ale i szko­le­nie. Specjalnie dla Państwa zor­ga­ni­zu­je­my pik­nik BHP z wie­lo­ma cie­ka­wy­mi i nie­stan­dar­do­wy­mi poka­za­mi lub pik­nik eko­lo­gicz­ny, któ­re­go wymo­wa jest tak waż­na dla więk­szo­ści pol­skich zakła­dów pra­cy. Tylko z nami pod­czas nauki moż­na się napraw­dę świet­nie bawić.

FESTYN RODZINNY (PIKNIK)

To pro­po­zy­cja na przy­jem­ne spę­dze­nie cza­su w gro­nie kole­gów z pra­cy i ich rodzin. To zaba­wa, któ­ra pozwa­la poznać swo­ich pra­cow­ni­ków od zupeł­nie innej stro­ny, w gro­nie naj­bliż­szych. Dla Państwa zor­ga­ni­zu­je­my zaba­wę, któ­ra na dłu­go zapad­nie w pamięć – odda­my do Waszej dys­po­zy­cji atrak­cje, któ­re wywo­ła­ją uśmiech na każ­dej buzi, a Państwu jako orga­ni­za­to­rom dadzą nie­opi­sa­ną daw­kę satys­fak­cji z zado­wo­le­nia Waszych współpracowników.

Jest to wyjąt­ko­wy spo­sób inte­gra­cji, któ­ry przy­czy­nia się do zacie­śnia­nia wię­zi mię­dzy pra­cow­ni­ka­mi i pozy­tyw­nie wpły­wa na ich efek­tyw­ność pra­cy. Mówiąc krót­ko, pik­nik fir­mo­wo-rodzin­ny to inwe­sty­cja w swój zespół, któ­ra w dal­szej per­spek­ty­wie zwró­ci się z nawiązką.

Powierzając orga­ni­za­cję pik­ni­ku fir­mo­wo-rodzin­ne­go Firmie Centaurus, macie Państwo gwa­ran­cję, że każ­dy detal będzie pie­czo­ło­wi­cie dopra­co­wa­ny przez doświad­czo­ny zespół naszych eks­per­tów z ponad 10-let­nim stażem.

Nasza ofer­ta w tym zakre­sie jest bar­dzo roz­bu­do­wa­na – to nie tyl­ko opra­wa muzycz­na, sce­no­gra­fia, cate­ring – to też ponad 50 dmu­chań­ców, oraz licz­ne kon­kur­sy, gry i zaba­wy dla dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych.

Specjalnie dla Państwa przy­go­tu­je­my pik­nik w for­mie, któ­ra naj­bar­dziej Wam odpo­wia­da – może to być pik­nik spor­to­wy, pik­nik tema­tycz­ny czy pik­nik bie­siad­ny z rado­snym, dzie­cię­cym śmie­chem w tle czy też pik­nik edu­ka­cyj­ny. Na Państwa życze­nie prze­mie­ni­my teren w pirac­ki okręt, pięk­ną hawaj­ską pla­żę lub cudow­ne kolo­ro­we mia­stecz­ko peł­ne nie­sa­mo­wi­tych atrak­cji, któ­re gwa­ran­tu­ją fan­ta­stycz­ną zaba­wę dla każ­de­go uczestnika.

Bezpieczeństwo i peł­ną wra­żeń zaba­wę zapew­nią Wam nasi instruk­to­rzy, któ­rzy zara­żą swo­im śmie­chem i entu­zja­zmem nawet naj­więk­sze­go ponuraka.

PIKNIK W FIRMIE CENTAURUS (BIELSKO-BIAŁA)

Do Państwa dys­po­zy­cji mamy namiot gastro­no­micz­ny na 1100 osób, z pro­fe­sjo­nal­ną sce­ną, oświe­tle­niem wraz z nagło­śnie­niem i par­kin­giem któ­ry stwo­rzy dosko­na­łe warun­ki do orga­ni­za­cji pik­ni­ków fir­mo­wych, pik­ni­ków rodzin­nych jak i imprez inte­gra­cyj­nych, ban­kie­tów, bie­siad, wie­czo­rów tema­tycz­nych takich jak Dziki Zachód, PRL, góral­ski czy piracki.

Cudowne miej­sca i zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kra­jo­bra­zy będą świet­nym tłem do gier sce­na­riu­szo­wych, a ukształ­to­wa­nie tere­nu pozwa­li na orga­ni­za­cję zaba­wy na naszych dmu­chań­cach takich jak gigan­tycz­ne pił­ka­rzy­ki, ścian­ka wspi­nacz­ko­wa, sumo, gla­dia­to­rzy i wie­le innych.

Wspaniałe tere­ny Bielska i Podbeskidzia gwa­ran­tu­ją satys­fak­cję z fan­ta­stycz­ne­go OFF-ROADu samo­cho­da­mi tere­no­wy­mi Nissan Patrol 4x4, czy wypra­wy na QUADACH.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy