Pikniki

W naszej ofercie znajdują się 3 rodzaje pikników:
Piknik firmowy, piknik rodzinny (festyn) oraz piknik Centaurus w Bielsku-Białej

PIKNIK FIRMOWY

To propozy­c­ja na przy­jemne spędze­nie cza­su w gronie kolegów z pra­cy oraz okaz­ja, by poz­nać swoich pra­cown­ików od zupełnie innej strony. Spec­jal­nie dla Państ­wa zor­ga­nizu­je­my zabawę, która na dłu­go zapad­nie w pamięć. Odd­amy do Państ­wa dys­pozy­cji atrakc­je, które wywoła­ją uśmiech na każdej twarzy, dzię­ki czemu Państ­wo jako orga­ni­za­torzy dostaną nieopisaną dawkę satys­fakcji z zad­owole­nia Waszych współpra­cown­ików.

Spec­jal­nie dla Państ­wa przy­go­tu­je­my piknik w formie, która najbardziej Wam odpowia­da – może to być piknik sportowy, piknik tem­aty­czny czy piknik biesi­ad­ny z rados­nym, dziecię­cym śmiechem w tle czy też piknik eduka­cyjny. Na Państ­wa życze­nie przemien­imy teren w pirac­ki okręt, piękną hawa­jską plażę lub cud­owne kolorowe miasteczko pełne niesamow­itych atrakcji, które gwaran­tu­ją fan­tasty­czną zabawę dla każdego uczest­ni­ka.

PIKNIK TEMATYCZNY

To propozy­c­ja na niebanalne spędze­nie cza­su w gronie współpra­cown­ików, która prze­niesie Państ­wa w inny wymi­ar zabawy. Spec­jal­nie dla Państ­wa przemien­imy teren pikniku w pirac­ki statek, czy bajkowe hawa­jskie plen­ery. Zor­ga­nizu­je­my zabawę, którą każdy wspom­ni z uśmiechem i zad­owole­niem. To pod­czas takiej imprezy inte­gra­cyjnej może­cie dowiedzieć się jak zgranym jesteś­cie zespołem kiedy na placu bawi się pirat, pirat­ka czy urocza Hawa­j­ka.

PIKNIK SPORTOWY

To jed­na z wielu propozy­cji jak czyn­nie i akty­wnie spędz­ić czas na pikniku fir­mowym. Spec­jal­nie dla Państ­wa, zamien­imy teren w iście olimpi­js­ki sta­dion, a każdy uczest­nik poczu­je się jak świa­towej sławy gwiaz­da sportu. W grupie siła – dlat­ego też dzisiejszego dnia podzie­limy Was na reprezen­tac­je olimpi­jskie, które zgod­nie z zasadą fair play będą wal­czyć o mis­tr­zowskie medale. Nad­mi­ar niespożytej energii będą mieli Państ­wo okazję spal­ić pod­czas późniejszej dyskote­ki, a stra­cone kalo­rie uzu­pełnić poczęs­tunkiem przy­go­towanym przez nasz cater­ing.

PIKNIK EDUKACYJNY

To kole­j­na z naszych propozy­cji, która łączy przy­jemne z pożytecznym, to nie tylko zabawa, ale i szkole­nie. Spec­jal­nie dla Państ­wa zor­ga­nizu­je­my piknik BHP z wielo­ma ciekawy­mi i nie­s­tandar­d­owy­mi pokaza­mi lub piknik eko­log­iczny, którego wymowa jest tak waż­na dla więk­szoś­ci pol­s­kich zakładów pra­cy. Tylko z nami pod­czas nau­ki moż­na się naprawdę świet­nie baw­ić.

FESTYN RODZINNY (PIKNIK)

To propozy­c­ja na przy­jemne spędze­nie cza­su w gronie kolegów z pra­cy i ich rodzin. To zabawa, która pozwala poz­nać swoich pra­cown­ików od zupełnie innej strony, w gronie najbliższych. Dla Państ­wa zor­ga­nizu­je­my zabawę, która na dłu­go zapad­nie w pamięć – odd­amy do Waszej dys­pozy­cji atrakc­je, które wywoła­ją uśmiech na każdej buzi, a Państ­wu jako orga­ni­za­torom dadzą nieopisaną dawkę satys­fakcji z zad­owole­nia Waszych współpra­cown­ików.

Jest to wyjątkowy sposób inte­gracji, który przy­czy­nia się do zacieś­ni­a­nia więzi między pra­cown­ika­mi i pozy­ty­wnie wpły­wa na ich efek­ty­wność pra­cy. Mówiąc krótko, piknik fir­mowo-rodzin­ny to inwest­y­c­ja w swój zespół, która w dal­szej per­spek­ty­wie zwró­ci się z naw­iązką.

Powierza­jąc orga­ni­za­cję pikniku fir­mowo-rodzin­nego Fir­mie Cen­tau­rus, macie Państ­wo gwarancję, że każdy detal będzie piec­zołowicie dopra­cow­any przez doświad­c­zony zespół naszych ekspertów z pon­ad 10-let­nim stażem.

Nasza ofer­ta w tym zakre­sie jest bard­zo rozbu­dowana – to nie tylko oprawa muzy­cz­na, scenografia, cater­ing – to też pon­ad 50 dmuchańców, oraz liczne konkursy, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Spec­jal­nie dla Państ­wa przy­go­tu­je­my piknik w formie, która najbardziej Wam odpowia­da – może to być piknik sportowy, piknik tem­aty­czny czy piknik biesi­ad­ny z rados­nym, dziecię­cym śmiechem w tle czy też piknik eduka­cyjny. Na Państ­wa życze­nie przemien­imy teren w pirac­ki okręt, piękną hawa­jską plażę lub cud­owne kolorowe miasteczko pełne niesamow­itych atrakcji, które gwaran­tu­ją fan­tasty­czną zabawę dla każdego uczest­ni­ka.

Bez­pieczeńst­wo i pełną wrażeń zabawę zapewnią Wam nasi instruk­torzy, którzy zarażą swoim śmiechem i entuz­jazmem nawet najwięk­szego ponu­ra­ka.

PIKNIK W FIRMIE CENTAURUS (BIELSKO-BIAŁA)

Do Państ­wa dys­pozy­cji mamy namiot gas­tro­nom­iczny na 1100 osób, z pro­fesjon­al­ną sceną, oświ­etle­niem wraz z nagłośnie­niem i parkingiem który stworzy doskon­ałe warun­ki do orga­ni­za­cji pikników fir­mowych, pikników rodzin­nych jak i imprez inte­gra­cyjnych, banki­etów, biesi­ad, wiec­zorów tem­aty­cznych takich jak Dzi­ki Zachód, PRL, góral­s­ki czy pirac­ki.

Cud­owne miejs­ca i zapier­a­jące dech w pier­si­ach kra­jo­brazy będą świet­nym tłem do gier sce­nar­ius­zowych, a uksz­tał­towanie terenu pozwali na orga­ni­za­cję zabawy na naszych dmuchań­cach takich jak gigan­ty­czne piłkarzy­ki, ścian­ka wspinaczkowa, sumo, glad­i­a­torzy i wiele innych.

Wspani­ałe tere­ny Biel­s­ka i Podbeskidzia gwaran­tu­ją satys­fakcję z fan­tasty­cznego OFF-ROADu samo­choda­mi terenowy­mi Nis­san Patrol 4x4, czy wyprawy na QUADACH.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy