Imprezy wewnętrzne

Wieczory tematyczne

Jeżeli szu­ka­cie Państwo uroz­ma­ice­nia wszel­kie­go rodza­ju imprez inte­gra­cyj­nych, szko­leń, kon­fe­ren­cji czy spo­tkań fir­mo­wych, to w naszej ofer­cie znaj­du­je się boga­ty wachlarz wie­czor­ków tema­tycz­nych, począw­szy od cza­sów Dzikiego Zachodu i Piratów z Karaibów, po kul­tu­ry Dalekiego Wschodu. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Team-building

Pomimo ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z orga­ni­zo­wa­nia imprez team buil­din­go­wych wewnątrz róż­ne­go rodza­ju pomiesz­czeń, mamy Państwu do zaofe­ro­wa­nia całą gamę gier i aktyw­no­ści zacie­śnia­ją­cych wię­zi inter­per­so­nal­ne waszych pra­cow­ni­ków. Nic tak nie kon­so­li­du­je zespo­łu jak dobrze przy­go­to­wa­na impre­za team buildingowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Gry scenariuszowe

Gry sce­na­riu­szo­we dosko­na­ły spo­sób na budo­wa­nie zgra­ne­go zespo­łu. Specjalnie dla Państwa przy­go­tu­je­my cały pro­gram impre­zy inte­gra­cyj­nej w hote­lu, czy innym budyn­ku, w skład któ­re­go będą wcho­dzi­ły m.in. gry logicz­ne, gry zespo­ło­we, budo­wa­nie boli­du, etc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pokazy

Pokazy zagwa­ran­tu­ją Państwu nie­za­po­mnia­ne dozna­nia i uroz­ma­icą każ­dą impre­zę inte­gra­cyj­ną. Współpracujemy z licz­ny­mi arty­sta­mi i pro­fe­sjo­nal­ny­mi gru­pa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się dosko­na­le­niem swych pasji, by móc póź­niej podzie­lić się nią wła­śnie z Wami. Pokaz ognia, fajer­wer­ków, tań­ce, czy ilu­zjo­ni­ści? Wybór nale­ży do Państwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dmuchańce

Pewnie myśle­li­ście Państwo, że dmu­chań­ce to dome­na imprez ple­ne­ro­wych. Nic bar­dziej myl­ne­go! Urządzenia dmu­cha­ne spraw­dzą się rów­nież w zamknię­tych prze­strze­niach. Pomimo ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z nie­wiel­kich prze­strze­ni dostęp­nym wewnątrz pomiesz­czeń gdzie odby­wa­ją się impre­zy indoor.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Imprezy wieczorne

Imprezy wie­czor­ne są ide­al­nym zwień­cze­niem even­tów oraz wszel­kie­go rodza­ju aktyw­no­ści inte­gra­cyj­nych. To dzię­ki wie­czor­ne­mu beisia­do­wa­niu jest oka­zja by w koń­cu móc się odprę­żyć po peł­nym wra­żeń dniu, najeść się do syta i dać się porwać mocy atrak­cji przy­go­to­wa­nych przez Firmę Centaurus.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Konferencje

Konferencje, czy ban­kie­ty fir­mo­we? Zadbamy o zor­ga­ni­zo­wa­nie wszel­kie­go rodza­ju spo­tkań dla biz­ne­su od A do Z. Przygotujemy pro­fe­sjo­nal­ną opra­wę każ­dej kon­fe­ren­cji oraz zadba­my o dosko­na­łą atmos­fe­rę pod­czas gali biz­ne­so­wych. Dajemy Państwu gwa­ran­cję suk­ce­su każ­dej imprezy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Warsztaty

Niestandardowe i cie­ka­we pomy­sły to nasza spe­cjal­ność. Nasza ofer­ta zawie­ra warsz­ta­ty, gdzie każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie, to pro­po­zy­cja 8 róż­nych spo­so­bów na roz­wi­ja­nie sie­bie i swo­ich zain­te­re­so­wań. W łącze­niu przy­jem­ne­go z poży­tecz­nym, nie mamy konkurencji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia

Organizujemy szko­le­nia dla mena­dże­rów, pra­cow­ni­ków dzia­łów sprze­da­ży, obsłu­gi klien­ta i innych spe­cja­li­za­cji takich jak finan­sów, HR, pro­duk­cji. Każdy pro­jekt “szy­je­my na mia­rę Klienta” i przy­go­to­wu­je­my dla kon­kret­nej gru­py doce­lo­wej na pod­sta­wie wni­kli­wej ana­li­zy potrzeb szkoleniowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właściciel Firmy:
Elżbieta Pawlik

Dyrektor:
Dariusz Pawlik
tel.: +48 662 264 990

Siedziba fir­my:
ul. Szklana 20 A
43–300 Bielsko-Biała

ema­il: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dział imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
ema­il: imprezy@firmacentaurus.pl

Dział mar­ke­tin­gu:
tel.: +48 793 201 766
ema­il: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do faktury:
Firma Centaurus Elżbieta Pawlik
Ul. Szklana 20A, 43–300 Bielsko-Biała

NIP: 5471045080

Konto fir­mo­we:
ING BANK Śląski
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy