Imprezy wewnętrzne

Wieczory tematyczne

Jeżeli szuka­cie Państ­wo uroz­maice­nia wszelkiego rodza­ju imprez inte­gra­cyjnych, szkoleń, kon­fer­encji czy spotkań fir­mowych, to w naszej ofer­cie zna­j­du­je się bogaty wach­larz wiec­zorków tem­aty­cznych, począwszy od cza­sów Dzikiego Zachodu i Piratów z Karaibów, po kul­tu­ry Dalekiego Wschodu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Team-building

Pomi­mo ograniczeń wynika­ją­cych z orga­ni­zowa­nia imprez team buildin­gowych wewnątrz różnego rodza­ju pomieszczeń, mamy Państ­wu do zaofer­owa­nia całą gamę gier i akty­wnoś­ci zacieś­ni­a­ją­cych więzi inter­per­son­alne waszych pra­cown­ików. Nic tak nie kon­solidu­je zespołu jak dobrze przy­go­towana impreza team buildin­gowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Gry scenariuszowe

Gry sce­nar­ius­zowe doskon­ały sposób na budowanie zgranego zespołu. Spec­jal­nie dla Państ­wa przy­go­tu­je­my cały pro­gram imprezy inte­gra­cyjnej w hotelu, czy innym budynku, w skład którego będą wchodz­iły m.in. gry log­iczne, gry zespołowe, budowanie bolidu, etc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pokazy

Pokazy zag­waran­tu­ją Państ­wu nieza­pom­ni­ane doz­na­nia i uroz­maicą każdą imprezę inte­gra­cyjną. Współpracu­je­my z liczny­mi artys­ta­mi i pro­fesjon­al­ny­mi gru­pa­mi zaj­mu­ją­cy­mi się doskonale­niem swych pasji, by móc później podzielić się nią właśnie z Wami. Pokaz ognia, fajer­w­erków, tańce, czy iluzjoniś­ci? Wybór należy do Państ­wa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dmuchańce

Pewnie myśleliś­cie Państ­wo, że dmuchańce to dom­e­na imprez plen­erowych. Nic bardziej myl­nego! Urządzenia dmuchane sprawdzą się również w zamknię­tych przestrzeni­ach. Pomi­mo ograniczeń wynika­ją­cych z niewiel­kich przestrzeni dostęp­nym wewnątrz pomieszczeń gdzie odby­wa­ją się imprezy indoor.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Imprezy wieczorne

Imprezy wiec­zorne są ide­al­nym zwieńcze­niem even­tów oraz wszelkiego rodza­ju akty­wnoś­ci inte­gra­cyjnych. To dzię­ki wiec­zorne­mu beisi­ad­owa­niu jest okaz­ja by w końcu móc się odprężyć po pełnym wrażeń dniu, najeść się do syta i dać się por­wać mocy atrakcji przy­go­towanych przez Fir­mę Cen­tau­rus.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Konferencje

Kon­fer­enc­je, czy banki­ety fir­mowe? Zad­bamy o zor­ga­ni­zowanie wszelkiego rodza­ju spotkań dla biz­ne­su od A do Z. Przy­go­tu­je­my pro­fesjon­al­ną oprawę każdej kon­fer­encji oraz zad­bamy o doskon­ałą atmos­ferę pod­czas gali biz­ne­sowych. Daje­my Państ­wu gwarancję sukce­su każdej imprezy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Warsztaty

Nie­s­tandar­d­owe i ciekawe pomysły to nasza spec­jal­ność. Nasza ofer­ta zaw­iera warsz­taty, gdzie każdy zna­jdzie coś dla siebie, to propozy­c­ja 8 różnych sposobów na rozwi­janie siebie i swoich zain­tere­sowań. W łącze­niu przy­jem­nego z pożytecznym, nie mamy konkurencji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenia

Orga­nizu­je­my szkole­nia dla menadżerów, pra­cown­ików dzi­ałów sprzedaży, obsłu­gi klien­ta i innych spec­jal­iza­cji takich jak finan­sów, HR, pro­dukcji. Każdy pro­jekt “szy­je­my na miarę Klien­ta” i przy­go­towu­je­my dla konkret­nej grupy docelowej na pod­staw­ie wnikli­wej anal­izy potrzeb szkole­niowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy