Team Building

Nic tak nie konsoliduje zespołu jak dobrze przygotowana impreza team buildingowa.

TEAM BUILDING WEWNĄTRZ

Pomi­mo ograniczeń wynika­ją­cych z orga­ni­zowa­nia imprez team buildin­gowych wewnątrz różnego rodza­ju pomieszczeń, mamy Państ­wu do zaofer­owa­nia całą gamę gier i akty­wnoś­ci zacieś­ni­a­ją­cych więzi inter­per­son­alne waszych pra­cown­ików.

Do naj­ciekawszych atrakcji, które może­my przy­go­tować w hotelu, na sali kon­fer­en­cyjnej, czy w innej zamkniętej przestrzeni należą gry log­iczne, kon­struk­cyjne, czy nawet strzel­ni­ca mul­ti­me­di­al­na.

Dzię­ki wspól­ne­mu wysiłkowi, stwor­zonym relacjom, poko­na­niu bari­er, popraw­icie efek­ty­wność zespołu, a zgrany zespół to prze­cież klucz do sukce­su każdej firmy. Nasze zaję­cia team buldin­gowe pomogą w tworze­niu więzi inter­per­son­al­nych, doskonale­niu komu­nikacji, a tym samym nauczą rozwiązy­wa­nia prob­lemów w grupie i doprowadzą do kon­sol­i­dacji pra­cown­ików w fir­mie.

Każdą zabawę, którą przy­go­tu­je­my pod­czas imprezy inte­gra­cyjnej poprzedza­my rozpoz­naniem grupy tak aby każ­da atrakc­ja wniosła do zespołu wza­jemne zau­fanie i kreaty­wność.

TEAM BUILDING W PLENERZE

Zaję­cia team buildin­gowe pomogą w tworze­niu więzi inter­per­son­al­nych, doskonale­niu komu­nikacji, a tym samym nauczą rozwiązy­wa­nia prob­lemów w grupie i doprowadzą do kon­sol­i­dacji pra­cown­ików w fir­mie.

Może­my zapro­ponować Państ­wu pon­ad 250 różnorod­nych gier i zabaw, dzię­ki którym odkry­je­cie drzemią­cy w was potenc­jał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dyrekcja

Właś­ci­ciel Firmy:
Elż­bi­eta Paw­lik

Dyrek­tor:
Dar­iusz Paw­lik
tel.: +48 662 264 990

Siedz­i­ba firmy:
ul. Szk­lana 20 A
43–300 Biel­sko-Biała

email: biuro@firmacentaurus.pl

tel.: (33) 497 92 95
fax: (33) 497 92 95

Czynne 8:30–16:30

Działy

Dzi­ał imprez:
tel.: +48 796 542 407
tel.: +48 796 542 414
email: imprezy@firmacentaurus.pl

Dzi­ał mar­ketingu:
tel.: +48 793 201 766
email: marketing@firmacentaurus.pl

Dane do fak­tu­ry:
Fir­ma Cen­tau­rus Elż­bi­eta Paw­lik
Ul. Szk­lana 20A, 43–300 Biel­sko-Biała

NIP: 5471045080

Kon­to fir­mowe:
ING BANK Śląs­ki
45 1050 1070 1000 0090 9318 0397

Formularz kontaktowy

MENU

Powrót