Rodzinny Park Atrakcji Bielsko-Biała

Park atrakcji

Serdecznie zapraszamy całe rodziny do naszego Parku Atrakcji.

Zapraszamy do naszego Rodzinnego Parku Atrakcji, gdzie oprócz ogromu atrakcji dmuchanych jakie dla Was przygotowaliśmy każdy znajdzie coś dla siebie.

W naszym Parku Atrakcji naj­młod­si będą mogli sko­rzy­stać ze spe­cjal­nej stre­fy MALUCHA, nie­co star­si z kolo­ro­wych dmu­chań­ców, a naj­star­si ze spe­cjal­nej ścież­ki edu­ka­cyj­nej, gigan­tycz­nych sza­chów, łucz­nic­twa oraz stre­fy RYWALIZACJI, gdzie cze­kać na naszych Gości będą boiska do pił­ki noż­nej, bad­min­to­na, siat­ków­ki i 18 nowo­cze­snych punk­tów golfowych.
Nasz Park Atrakcji znaj­du­je się na pięk­nych tere­nach zie­lo­nych Starego Bielska, gdzie na wspól­ne pik­ni­ko­wa­nie na kocy­kach i leża­kach zapra­sza­my całe rodziny.

W naszym Parku Atrakcji nie zabrak­nie rów­nież atrak­cji dla dorosłych.

Plan naszego parku atrakcji w Bielsku-Białej

Park atrakcji Bielsko-Biała

Wszystkie atrakcje w cenie biletu

 • Boisko do pił­ki nożnej
 • Boisko do siatkówki
 • 2 boiska do badmintona
 • 18 sta­no­wisk mini golf
 • 2 boiska do unihiokeja
 • 2 boiska do bilar­da nożnego
 • 2 boiska do bilar­da golfowego
 • 2 boiska do pił­ka­rzy­ków golfowych
 • Gąsienica Magda
 • Plastikowe osie­dle domków
 • Malowanki
 • Tablice sen­so­rycz­ne
 • Kółko-krzy­żyk
 • Mini kucy­ki do skakania
 • Piaskownica
 • Bujawki na sprę­ży­nie (konik, pie­sek skuter)
 • Bujawka waż­ka na sprężynie
 • Huśtawka rów­no­waż­na ważka
 • Panel edu­ka­cyj­ny ze zjeżdżalnią
 • Drewniany plac zabaw (zamek z wieżami)
 • Dmuchany labi­rynt
 • Zjeżdżalnia
 • Zamki do skakania
 • Kręgle
 • Bramka cel­no­ścio­wa
 • Słupki inte­rak­tyw­ne
 • Zabawy zręcz­no­ścio­we:
  “Mrówki” / “Pszczółki”
 • Zjeżdżalnia
 • Suchy basen
 • Dmuchany wul­kan do wspinaczki
 • Kule do skakania
 • Plac zabaw “Dżungla”
 • Tor prze­szkód
 • Zamek do skakania
 • Gabinet krzy­wych luster
 • Piłkarzyki
 • Cymbergaj
 • Stół do siło­wa­nia na rękę
 • Łucznictwo
 • Gigantyczne sza­chy
 • Gigantyczne war­ca­by
 • Gigantyczny chiń­czyk
 • Gry zręcz­no­ścio­we
 • Gry inte­rak­tyw­ne
 • Puzzle
 • 2 boiska do Bulle
 • 2 boiska do badmintona
 • Zagadki logicz­ne
 • Koło Reńskie
 • Żyroskop
 • Rower prze­ciw­skręt­ny
 • Specjalne gogle imi­tu­ją­ce róż­ne sta­ny umysłu
 • Krowa do dojenia
 • Ping Pong
 • 3 zręcz­no­ścio­we labirynty
 • Mega Labirynt
 • Abecadłowa Gąsienica
 • Gra zręcz­no­ścio­wa “Dinozaur”
 • Liczbowa Biedronka
 • Gra w klasy
 • Kotek Skoczek
 • Zabawa “Zrób co ja”

Wszystkich Gości przy­by­wa­ją­cych do Parku Atrakcji zapro­si­my na prze­jażdż­kę naszą kolo­ro­wą kolej­ką. Jednorazowo naszą podróż może odbyć 25 dzieci.

Plenerowa stre­fa CHILL w Parku Atrakcji to miej­sce gdzie każ­dy może zaczerp­nąć chwi­li relak­su i spo­ko­ju. W naszej stre­fie każ­dy może ode­rwać się od zaba­wy i zre­lak­so­wać na leżacz­kach popi­ja­jąc prze­pysz­ną kawę, nabie­ra­jąc siły do dal­sze­go sza­leń­stwa w Parku.

CENNIK BILETÓW

BILET DLA DZIECKA

49 zł / os.*

Upoważnia do jed­no­ra­zo­we­go wej­ścia na teren Parku oraz do wie­lo­krot­ne­go korzy­sta­nia ze wszyst­kich atrakcji.

BILET DLA OPIEKUNA/RODZICA

26 zł / os.*

Upoważnia do jed­no­ra­zo­we­go wej­ścia na teren Parku 1. rodzica/opiekuna oraz do wie­lo­krot­ne­go korzy­sta­nia ze wszyst­kich atrakcji.

BILET GRUPOWY

40 zł / os.*

Pakiet przy­słu­gu­je gru­pom zor­ga­ni­zo­wa­nym powy­żej 15 osób.

BILET URODZINOWY

1 zł / os.*

Osobom odwie­dza­ją­cym nasz Park w dniu ich urodzin.**

BILET DLA DZIECKA do 90 cm

bezpłatnie

Decyduje miar­ka wzro­stu umiesz­czo­na przed kasą Parku. 

OSOBY NA WÓZKACH

bezpłatnie

*bilet dostęp­ny w kasie parku.
**pro­si­my o zabra­nie doku­men­tu ze zdję­ciem potwier­dza­ją­cym datę urodzin.

Jak do nas trafić?

Nasz Rodzinny Park Atrakcji znaj­du­je się w Bielsku-Białej, przy ul. Szklanej 20 A.

Gastronomia

Na tere­nie Parku Rozrywki funk­cjo­nu­je Mała Gastronomia.

Park rozrywki

Smaczne nuggetsy

Park rozrywki Bielsko-Biała

Pyszne kiełbaski z grilla

Centaurus Park

Chrupiące frytki

Park Atrakcji Centaurus

Doskonała kawa i desery

Park Atrakcji Centaurus Bielsko-Biała

Lody, że palce lizać!

Park Rozrywki Bielsko

Imprezy okolicznościowe Rodzinnego Parku Atrakcji Firmy Centaurus

Urodziny, imie­ni­ny a może rodzin­ne spo­tka­nia na świe­żym powietrzu.
Nasza ofer­ta obej­mu­je typo­we impre­zy oraz autor­skie sce­na­riu­sze imprez tematycznych.

Sprawimy, że zor­ga­ni­zo­wa­na przez nas impre­za oko­licz­no­ścio­wa będzie pięk­nym i nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem zarów­no dla Was, jak i Waszych gości.

Podczas uro­dzin lub impre­zy oko­licz­no­ścio­wej na naszym tere­nie będą mogli Państwo korzy­stać ze wszyst­kich stref jaki­mi dys­po­nu­je nasz Park Rozrywki. Za dodat­ko­wą opła­tą sole­ni­zant będzie mógł sobie wybrać dodat­ko­wa atrak­cję tyl­ko dla uczest­ni­ków imprezy.

Każda impre­za będzie się odby­wać na wydzie­lo­nym i zamknię­tym terenie.

Organizując impre­zę w Parku Rozrywki pomo­że­my w wybo­rze cate­rin­gu, prze­ką­sek, tor­tu dla sole­ni­zan­ta. Na spe­cjal­ne życze­nie może­my zor­ga­ni­zo­wać ani­ma­to­rów lub inne atrak­cje zapro­po­no­wa­ne wcze­śniej pod­czas spotkania. 

Zapraszamy do kon­tak­tu i cze­ka­my na Państwa! 

marketing@firmacentaurus.pl | +48 793–201-766

Park rozrywki Bielsko-Biała

Wycieczki edukacyjne

Nasz Park Rozrywki w Bielsku-Białej to ide­al­ne miej­sce na wyciecz­kę szkolną.
Każdy znaj­dzie w nim wie­le atrak­cji, któ­re z pew­no­ścią na dłu­go zapamięta.

Gwarantujemy dzień nie­za­po­mnia­nych przy­gód. Dla star­szych po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z naszym biu­rem pro­po­nu­je­my olim­pia­dy spor­to­we z nut­ką rywa­li­za­cji i dobre­go humoru.

Zapraszamy do kontaktu

imprezy@firmacentaurus.pl | +48 796–542-407

Kalendarz

Nadchodzące wyda­rze­nia.

Pytania i odpowiedzi

Śpieszymy z odpo­wie­dzią na naj­waż­niej­sze pytania.

Zachęcamy do odwie­dzin o róż­nych porach w cią­gu dnia. Park będzie otwar­ty godzi­nach od 10.00 – 18.00.
Tak otwar­te ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem reżi­mu sanitarnego. 
Wejście na Park Atrakcji okre­śla szcze­gó­ło­wy Regulamin. Każdy wcho­dzą­cy na teren pro­szo­ny jest o zapo­zna­nie się z nim. 
Park Atrakcji z pew­no­ścią pozwo­li na zaba­wę i wypo­czy­nek zgod­nie z regu­łą dystan­su spo­łecz­ne­go obo­wią­zu­ją­cą zgod­nie z zaleceniami. 
Tak. Wszystkie atrak­cje na tere­nie Parku są w cenie biletu. 
Niestety ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny nie jest to możliwe. 
Zapraszam do dzia­łu: Jak do nas tra­fić.
W obec­nej sytu­acji nie­ste­ty na razie jest to niemożliwe. 
W Parku zapra­sza­my na stre­fę odpo­czyn­ku i pla­żo­wa­nia lecz nie­ste­ty nie moż­na sko­rzy­stać z atrak­cji wodnych. 
W Parku ścież­ki są sze­ro­kie i bez pro­ble­mu moż­na się poru­szać z mały­mi dzieć­mi w wóz­kach. W toa­le­tach tak­że są prze­wi­ja­ki aby bez­piecz­nie prze­brać dziecko. 
Atrakcje znaj­du­ją­ce się w Parku prze­zna­czo­ne są dla każ­dej gru­py wie­ko­wej. Na tere­nie Parku moż­na wyod­ręb­nić kil­ka stref: stre­fę SPORTOWĄ, stre­fę MALUCHA (dla naj­mniej­szych), stre­fę DMUCHAŃCÓW, stre­fę GDY PADA DESZCZ (dodat­ko­wych atrak­cji w namio­cie) oraz stre­fę CHILL (relak­su). Każdy z Gości na pew­no znaj­dzie coś dla siebie. 
Na tere­nie Parku jest bar­dzo dużo atrak­cji i z pew­no­ścią każ­dy będzie mógł sko­rzy­stać z każ­dej atrak­cji jaką sobie wybierze. 
Zapewniamy, że poziom i czy­stość toa­let jest naj­wyż­szy z moż­li­wych. Toalety są regu­lar­nie dezynfekowane. 
Tak są dezyn­fe­ko­wa­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi zaleceniami. 
Na tere­nie Parku nie­ste­ty nie ma bankomatu. 
Na tere­nie Parku dzia­ła mała gastro­no­mia, gdzie moż­na zjeść smacz­ne prze­ką­ski. Menu przy­go­to­wa­ne jest odpo­wied­nio pod dzie­ci oraz dorosłych. 
Kasy bile­to­we oraz w mała gastro­no­mia przy­sto­so­wa­ne są do płat­no­ści kartą. 
Na tere­nie znaj­du­je się bez­piecz­ny Parking i jest on bez­płat­ny dla Goście Parku. 
Jedną ze stref na tere­nie jest stre­fa zabaw dla dzie­ci, któ­ra znaj­du­je się pod namio­tem. W razie nie­po­go­dy jest moż­li­wość zaba­wy na dmu­cha­nych atrak­cjach i innych urzą­dze­niach do rywalizacji. 
Z uwa­gi na zdro­wie naszych milu­siń­skich w par­ku i na jego tere­nie zabro­nio­ne jest pale­nie papierosów. 
Przy wej­ściu do Parku każ­dy otrzy­ma para­gon i pie­cząt­kę i będzie ona auto­ma­tycz­nym potwier­dze­niem ponow­ne­go wej­ścia do Parku. 
Kalendarium otwar­cia oraz wszyst­kie rezer­wa­cje na impre­zy zamknię­te będą wpi­sy­wa­ne w kalen­da­rzu na stro­nie Parku. 
Nasza ofer­ta obej­mu­je impre­zy uro­dzi­no­we oraz inne impre­zy oko­licz­no­ścio­we oraz tema­tycz­ne. Sprawimy, że zor­ga­ni­zo­wa­na impre­za będzie nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem dla Państwa i Państwa gości. 
Każdy sole­ni­zant ma spe­cjal­ne udo­god­nie­nia i zniż­ki. Wszystkie kosz­ty oraz znaj­dzie­cie w zakład­ce: Imprezy okolicznościowe. 
Będzie nam bar­dzo miło gdy na Państwach zdję­ciach zoba­czy­my uśmiech­nię­te buzie dzie­ci na naszych atrakcjach.