Rodzinny Park Atrakcji Bielsko-Biała

Park atrakcji

Startujemy 4. czerwca od godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy całe rodziny do naszego Parku Atrakcji.

Zapraszamy do naszego Rodzinnego Parku Atrakcji, gdzie oprócz ogromu atrakcji dmuchanych jakie dla Was przygotowaliśmy każdy znajdzie coś dla siebie.

W naszym Parku Atrakcji naj­młod­si będą mogli sko­rzy­stać ze spe­cjal­nej stre­fy MALUCHA, nie­co star­si z kolo­ro­wych dmu­chań­ców, a naj­star­si ze spe­cjal­nej ścież­ki edu­ka­cyj­nej, gigan­tycz­nych sza­chów, łucz­nic­twa oraz stre­fy RYWALIZACJI, gdzie cze­kać na naszych Gości będą boiska do pił­ki noż­nej, bad­min­to­na, siat­ków­ki i 18 nowo­cze­snych punk­tów golfowych.
Nasz Park Atrakcji znaj­du­je się na pięk­nych tere­nach zie­lo­nych Starego Bielska, gdzie na wspól­ne pik­ni­ko­wa­nie na kocy­kach i leża­kach zapra­sza­my całe rodziny.

W naszym Parku Atrakcji nie zabrak­nie rów­nież atrak­cji dla dorosłych.

Plan naszego parku atrakcji w Bielsku-Białej

Park atrakcji Bielsko-Biała

Wszystkie atrakcje w cenie biletu

 • Boisko do pił­ki nożnej
 • Boisko do siatkówki
 • 2 boiska do badmintona
 • 18 sta­no­wisk mini golf
 • 2 boiska do unihiokeja
 • 2 boiska do bilar­da nożnego
 • 2 boiska do bilar­da golfowego
 • 2 boiska do pił­ka­rzy­ków golfowych
 • Gąsienica Magda
 • Plastikowe osie­dle domków
 • Malowanki
 • Tablice sen­so­rycz­ne
 • Kółko-krzy­żyk
 • Mini kucy­ki do skakania
 • Piaskownica
 • Bujawki na sprę­ży­nie (konik, pie­sek skuter)
 • Bujawka waż­ka na sprężynie
 • Huśtawka rów­no­waż­na ważka
 • Panel edu­ka­cyj­ny ze zjeżdżalnią
 • Drewniany plac zabaw (zamek z wieżami)
 • Dmuchany labi­rynt
 • Zjeżdżalnia
 • Zamki do skakania
 • Kręgle
 • Bramka cel­no­ścio­wa
 • Słupki inte­rak­tyw­ne
 • Zabawy zręcz­no­ścio­we:
  “Mrówki” / “Pszczółki”
 • Zjeżdżalnia
 • Suchy basen
 • Dmuchany wul­kan do wspinaczki
 • Kule do skakania
 • Plac zabaw “Dżungla”
 • Tor prze­szkód
 • Zamek do skakania
 • Gabinet krzy­wych luster
 • Piłkarzyki
 • Cymbergaj
 • Stół do siło­wa­nia na rękę
 • Łucznictwo
 • Gigantyczne sza­chy
 • Gigantyczne war­ca­by
 • Gigantyczny chiń­czyk
 • Gry zręcz­no­ścio­we
 • Gry inte­rak­tyw­ne
 • Puzzle
 • 2 boiska do Bulle
 • 2 boiska do badmintona
 • Zagadki logicz­ne
 • Koło Reńskie
 • Żyroskop
 • Rower prze­ciw­skręt­ny
 • Specjalne gogle imi­tu­ją­ce róż­ne sta­ny umysłu
 • Krowa do dojenia
 • Ping Pong
 • 3 zręcz­no­ścio­we labirynty
 • Mega Labirynt
 • Abecadłowa Gąsienica
 • Gra zręcz­no­ścio­wa “Dinozaur”
 • Liczbowa Biedronka
 • Gra w klasy
 • Kotek Skoczek
 • Zabawa “Zrób co ja”

Wszystkich Gości przy­by­wa­ją­cych do Parku Atrakcji zapro­si­my na prze­jażdż­kę naszą kolo­ro­wą kolej­ką. Jednorazowo naszą podróż może odbyć 25 dzieci.

Plenerowa stre­fa CHILL w Parku Atrakcji to miej­sce gdzie każ­dy może zaczerp­nąć chwi­li relak­su i spo­ko­ju. W naszej stre­fie każ­dy może ode­rwać się od zaba­wy i zre­lak­so­wać na leżacz­kach popi­ja­jąc prze­pysz­ną kawę, nabie­ra­jąc siły do dal­sze­go sza­leń­stwa w Parku.

CENNIK BILETÓW

BILET DLA DZIECKA

49 zł / os.*

Upoważnia do jed­no­ra­zo­we­go wej­ścia na teren Parku oraz do wie­lo­krot­ne­go korzy­sta­nia ze wszyst­kich atrakcji.

BILET DLA OPIEKUNA/RODZICA

26 zł / os.*

Upoważnia do jed­no­ra­zo­we­go wej­ścia na teren Parku 1. rodzica/opiekuna oraz do wie­lo­krot­ne­go korzy­sta­nia ze wszyst­kich atrakcji.

BILET GRUPOWY

40 zł / os.*

Pakiet przy­słu­gu­je gru­pom zor­ga­ni­zo­wa­nym powy­żej 15 osób.

BILET URODZINOWY

1 zł / os.*

Osobom odwie­dza­ją­cym nasz Park w dniu ich urodzin.**

BILET DLA DZIECKA do 90 cm

bezpłatnie

Decyduje miar­ka wzro­stu umiesz­czo­na przed kasą Parku. 

OSOBY NA WÓZKACH

bezpłatnie

*bilet dostęp­ny w kasie parku.
**pro­si­my o zabra­nie doku­men­tu ze zdję­ciem potwier­dza­ją­cym datę urodzin.

Jak do nas trafić?

Nasz Rodzinny Park Atrakcji znaj­du­je się w Bielsku-Białej, przy ul. Szklanej 20 A.

Gastronomia

Na tere­nie Parku Rozrywki funk­cjo­nu­je Mała Gastronomia.

Park rozrywki

Smaczne nuggetsy

Park rozrywki Bielsko-Biała

Pyszne kiełbaski z grilla

Centaurus Park

Chrupiące frytki

Park Atrakcji Centaurus

Doskonała kawa i desery

Park Atrakcji Centaurus Bielsko-Biała

Lody, że palce lizać!

Park Rozrywki Bielsko

Imprezy okolicznościowe Rodzinnego Parku Atrakcji Firmy Centaurus

Urodziny, imie­ni­ny a może rodzin­ne spo­tka­nia na świe­żym powietrzu.
Nasza ofer­ta obej­mu­je typo­we impre­zy oraz autor­skie sce­na­riu­sze imprez tematycznych.

Sprawimy, że zor­ga­ni­zo­wa­na przez nas impre­za oko­licz­no­ścio­wa będzie pięk­nym i nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem zarów­no dla Was, jak i Waszych gości.

Podczas uro­dzin lub impre­zy oko­licz­no­ścio­wej na naszym tere­nie będą mogli Państwo korzy­stać ze wszyst­kich stref jaki­mi dys­po­nu­je nasz Park Rozrywki. Za dodat­ko­wą opła­tą sole­ni­zant będzie mógł sobie wybrać dodat­ko­wa atrak­cję tyl­ko dla uczest­ni­ków imprezy.

Każda impre­za będzie się odby­wać na wydzie­lo­nym i zamknię­tym terenie.

Organizując impre­zę w Parku Rozrywki pomo­że­my w wybo­rze cate­rin­gu, prze­ką­sek, tor­tu dla sole­ni­zan­ta. Na spe­cjal­ne życze­nie może­my zor­ga­ni­zo­wać ani­ma­to­rów lub inne atrak­cje zapro­po­no­wa­ne wcze­śniej pod­czas spotkania. 

Zapraszamy do kon­tak­tu i cze­ka­my na Państwa! 

marketing@firmacentaurus.pl | +48 793–201-766

Park rozrywki Bielsko-Biała

Wycieczki edukacyjne

Nasz Park Rozrywki w Bielsku-Białej to ide­al­ne miej­sce na wyciecz­kę szkolną.
Każdy znaj­dzie w nim wie­le atrak­cji, któ­re z pew­no­ścią na dłu­go zapamięta.

Gwarantujemy dzień nie­za­po­mnia­nych przy­gód. Dla star­szych po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z naszym biu­rem pro­po­nu­je­my olim­pia­dy spor­to­we z nut­ką rywa­li­za­cji i dobre­go humoru.

Zapraszamy do kontaktu

imprezy@firmacentaurus.pl | +48 796–542-407

Kalendarz

Nadchodzące wyda­rze­nia.

Pytania i odpowiedzi

Śpieszymy z odpo­wie­dzią na naj­waż­niej­sze pytania.

Zachęcamy do odwie­dzin o róż­nych porach w cią­gu dnia. Park będzie otwar­ty godzi­nach od 10.00 – 18.00.
Tak otwar­te ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem reżi­mu sanitarnego. 
Wejście na Park Atrakcji okre­śla szcze­gó­ło­wy Regulamin. Każdy wcho­dzą­cy na teren pro­szo­ny jest o zapo­zna­nie się z nim. 
Park Atrakcji z pew­no­ścią pozwo­li na zaba­wę i wypo­czy­nek zgod­nie z regu­łą dystan­su spo­łecz­ne­go obo­wią­zu­ją­cą zgod­nie z zaleceniami. 
Tak. Wszystkie atrak­cje na tere­nie Parku są w cenie biletu. 
Niestety ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny nie jest to możliwe. 
Zapraszam do dzia­łu: Jak do nas tra­fić.
W obec­nej sytu­acji nie­ste­ty na razie jest to niemożliwe. 
W Parku zapra­sza­my na stre­fę odpo­czyn­ku i pla­żo­wa­nia lecz nie­ste­ty nie moż­na sko­rzy­stać z atrak­cji wodnych. 
W Parku ścież­ki są sze­ro­kie i bez pro­ble­mu moż­na się poru­szać z mały­mi dzieć­mi w wóz­kach. W toa­le­tach tak­że są prze­wi­ja­ki aby bez­piecz­nie prze­brać dziecko. 
Atrakcje znaj­du­ją­ce się w Parku prze­zna­czo­ne są dla każ­dej gru­py wie­ko­wej. Na tere­nie Parku moż­na wyod­ręb­nić kil­ka stref: stre­fę SPORTOWĄ, stre­fę MALUCHA (dla naj­mniej­szych), stre­fę DMUCHAŃCÓW, stre­fę GDY PADA DESZCZ (dodat­ko­wych atrak­cji w namio­cie) oraz stre­fę CHILL (relak­su). Każdy z Gości na pew­no znaj­dzie coś dla siebie. 
Na tere­nie Parku jest bar­dzo dużo atrak­cji i z pew­no­ścią każ­dy będzie mógł sko­rzy­stać z każ­dej atrak­cji jaką sobie wybierze. 
Zapewniamy, że poziom i czy­stość toa­let jest naj­wyż­szy z moż­li­wych. Toalety są regu­lar­nie dezynfekowane. 
Tak są dezyn­fe­ko­wa­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi zaleceniami. 
Na tere­nie Parku nie­ste­ty nie ma bankomatu. 
Na tere­nie Parku dzia­ła mała gastro­no­mia, gdzie moż­na zjeść smacz­ne prze­ką­ski. Menu przy­go­to­wa­ne jest odpo­wied­nio pod dzie­ci oraz dorosłych. 
Kasy bile­to­we oraz w mała gastro­no­mia przy­sto­so­wa­ne są do płat­no­ści kartą. 
Na tere­nie znaj­du­je się bez­piecz­ny Parking i jest on bez­płat­ny dla Goście Parku. 
Jedną ze stref na tere­nie jest stre­fa zabaw dla dzie­ci, któ­ra znaj­du­je się pod namio­tem. W razie nie­po­go­dy jest moż­li­wość zaba­wy na dmu­cha­nych atrak­cjach i innych urzą­dze­niach do rywalizacji. 
Z uwa­gi na zdro­wie naszych milu­siń­skich w par­ku i na jego tere­nie zabro­nio­ne jest pale­nie papierosów. 
Przy wej­ściu do Parku każ­dy otrzy­ma para­gon i pie­cząt­kę i będzie ona auto­ma­tycz­nym potwier­dze­niem ponow­ne­go wej­ścia do Parku. 
Kalendarium otwar­cia oraz wszyst­kie rezer­wa­cje na impre­zy zamknię­te będą wpi­sy­wa­ne w kalen­da­rzu na stro­nie Parku. 
Nasza ofer­ta obej­mu­je impre­zy uro­dzi­no­we oraz inne impre­zy oko­licz­no­ścio­we oraz tema­tycz­ne. Sprawimy, że zor­ga­ni­zo­wa­na impre­za będzie nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem dla Państwa i Państwa gości. 
Każdy sole­ni­zant ma spe­cjal­ne udo­god­nie­nia i zniż­ki. Wszystkie kosz­ty oraz znaj­dzie­cie w zakład­ce: Imprezy okolicznościowe. 
Będzie nam bar­dzo miło gdy na Państwach zdję­ciach zoba­czy­my uśmiech­nię­te buzie dzie­ci na naszych atrakcjach.